Ny sökning
HO0136

Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet II

HO0136 Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet II, 15,0 Hp

Padagogics and leadership in horse business II

Kursplan fastställd

2021-11-16

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

30 hp hippologi, varav
- 7,5 hp pedagogik och ledarskap
- 5 hp vetenskapligt skrivsätt

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om lärarrollen, ledarskap, projektledning, undervisningsmetodik samt barns och ungdomars utveckling med tillämpning i praktisk hästverksamhet

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- relatera till en egen framtida lärarroll med utgångspunkt i pedagogiska perspektiv och etiska ställningstaganden,
- beskriva förutsättningarna för elevers livslånga lärande med hänsyn tagen till ett hållbarhetsperspektiv i relation till hästnäringen,
- diskutera barns och ungdomars utveckling och förutsättningar i relation till praktisk hästverksamhet,
- presentera och diskutera frågeställningar inom pedagogik eller ledarskap utifrån ett datamaterial insamlat med stöd av ett samhällsvetenskapligt metodperspektiv,
- redogöra för innebörden av ledarrollen genom att reflektera och diskutera kring eget och andras ledarskap i hästnära verksamhet, samt beskriva betydelsen av att vara en god förebild i hästverksamhet,
- beskriva olika projektmodeller och projekt som arbetsform samt redogöra för roller i olika projektmodeller,
- identifiera olika elevers och gruppers behov och förutsättningar samt planera och anpassa praktisk och teoretisk undervisning till detta på ett säkert sätt med hänsyn tagen till hästarnas förutsättningar och välfärd,
- genomföra praktisk och teoretisk undervisning inom ridning/körning och hästkunskap i grupp med ett tydligt resultat samt kunna utvärdera sin egen insats.

Innehåll

I föreläsningsform och i litteratur belyses pedagogiska teorier och studenten omsätter sedan dessa i praktiska situationer. Studenten får, utifrån ett lärarperspektiv, formulera en individuell pedagogisk grundsyn inklusive etiska och moraliska ställningstaganden. Barns och ungdomars utveckling studeras, ur både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv, i relation till den verksamhet som finns på rid-/travskolor. Detta genomförs bland annat genom att studenten samlar in kunskap från ridlärare/tränare utifrån en kvalitativ metod. Inför det momentet studeras även olika kvalitativa metoders syfte och användningsområden.

Studenten tränar också att referera och härleda till i litteraturen förekommande teorier och modeller samt att i grupp kunna diskutera hippologiska frågeställningar. Studenten får kännedom om olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt hur man anpassar undervisning efter dessa. I kursen studeras översiktligt idrottspsykologi och idrottsfysiologi samt kosthållning med målet att kunna förmedla betydelsen av god hälsa i samband med rid-/travskole- och hästverksamhet. Undervisningsmetodik övas genom både teoretiska och praktiska moment. Studenten tränar på att planera undervisning för olika elevers och gruppers behov och förutsättningar genom att studera hur man anpassar undervisningen utifrån olika individer i en grupp. Under handledning genomför studenter lektioner med elever i grupp samt utvärderar både lektionens och sin egen insats.

Studenten reflekterar över och värderar den egna insatsen som lärare och ledare. I föreläsningsform och i litteratur får studenten kunskap om ledarskapsteorier och under kursen övar studenten att planera och genomföra praktisk arbetsledning och handledning i integration med häst- och anläggningsvård med god säkerhet och god hästhållning som utgångspunkt. Studenten genomför ett obligatoriskt grupparbete med tillhörande redovisning inom området ledarskap. Diskutera grupprocessen, konflikthantering, motivation och kommunikation med gruppens arbete som utgångspunkt. Studenten får en teoretisk grund i projektledning och planerar, genomför samt utvärderar projekt i hästverksamhet med hjälp av olika metoder och styrdokument.

I kursen är vissa övningar i undervisningsmetodik och arbetsledning obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig tentamen. Godkända projekt- och inlämningsuppgifter samt godkända muntliga redovisningar och praktiska prov. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0111
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Hippologprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0136 Anmälningskod: SLU-10181 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 35%