Ny sökning
HO0136

Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet II

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-03-14 och 2023-04-04

Andra kursvärderingar för HO0136

Läsåret 2022/2023

Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet II (HO0136-10180)

2022-08-29 - 2023-03-21

Kursplan

HO0136 Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet II, 15,0 Hp

Padagogics and leadership in horse business II

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Lärarrollen 2,0 0102
Undervisningsmetodik 1 3,0 0103
Ledarskap och teori 2,0 0104
Barn och ungdom 3,0 0105
Undervisningsmetodik 2 2,0 0106
Ledarskap praktik 1,0 0107
Projektledning 2,0 0108

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

30 hp hippologi, varav

- 7,5 hp pedagogik och ledarskap

- 5 hp vetenskapligt skrivsätt

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om lärarrollen, ledarskap, projektledning, undervisningsmetodik samt barns och ungdomars utveckling med tillämpning i praktisk hästverksamhetEfter avslutad kurs ska studenten kunna:- relatera till en egen framtida lärarroll med utgångspunkt i pedagogiska perspektiv och etiska ställningstaganden,

- beskriva förutsättningarna för elevers livslånga lärande med hänsyn tagen till ett hållbarhetsperspektiv i relation till hästnäringen,

- diskutera barns och ungdomars utveckling och förutsättningar i relation till praktisk hästverksamhet,

- presentera och diskutera frågeställningar inom pedagogik eller ledarskap utifrån ett datamaterial insamlat med stöd av ett samhällsvetenskapligt metodperspektiv,

- redogöra för innebörden av ledarrollen genom att reflektera och diskutera kring eget och andras ledarskap i hästnära verksamhet, samt beskriva betydelsen av att vara en god förebild i hästverksamhet,

- beskriva olika projektmodeller och projekt som arbetsform samt redogöra för roller i olika projektmodeller,

- identifiera olika elevers och gruppers behov och förutsättningar samt planera och anpassa praktisk och teoretisk undervisning till detta på ett säkert sätt med hänsyn tagen till hästarnas förutsättningar och välfärd,

- genomföra praktisk och teoretisk undervisning inom ridning/körning och hästkunskap i grupp med ett tydligt resultat samt kunna utvärdera sin egen insats.

Innehåll

I föreläsningsform och i litteratur belyses pedagogiska teorier och studenten omsätter sedan dessa i praktiska situationer. Studenten får, utifrån ett lärarperspektiv, formulera en individuell pedagogisk grundsyn inklusive etiska och moraliska ställningstaganden. Barns och ungdomars utveckling studeras, ur både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv, i relation till den verksamhet som finns på rid-/travskolor. Detta genomförs bland annat genom att studenten samlar in kunskap från ridlärare/tränare utifrån en kvalitativ metod. Inför det momentet studeras även olika kvalitativa metoders syfte och användningsområden.Studenten tränar också att referera och härleda till i litteraturen förekommande teorier och modeller samt att i grupp kunna diskutera hippologiska frågeställningar. Studenten får kännedom om olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt hur man anpassar undervisning efter dessa. I kursen studeras översiktligt idrottspsykologi och idrottsfysiologi samt kosthållning med målet att kunna förmedla betydelsen av god hälsa i samband med rid-/travskole- och hästverksamhet. Undervisningsmetodik övas genom både teoretiska och praktiska moment. Studenten tränar på att planera undervisning för olika elevers och gruppers behov och förutsättningar genom att studera hur man anpassar undervisningen utifrån olika individer i en grupp. Under handledning genomför studenter lektioner med elever i grupp samt utvärderar både lektionens och sin egen insats.Studenten reflekterar över och värderar den egna insatsen som lärare och ledare. I föreläsningsform och i litteratur får studenten kunskap om ledarskapsteorier och under kursen övar studenten att planera och genomföra praktisk arbetsledning och handledning i integration med häst- och anläggningsvård med god säkerhet och god hästhållning som utgångspunkt. Studenten genomför ett obligatoriskt grupparbete med tillhörande redovisning inom området ledarskap. Diskutera grupprocessen, konflikthantering, motivation och kommunikation med gruppens arbete som utgångspunkt. Studenten får en teoretisk grund i projektledning och planerar, genomför samt utvärderar projekt i hästverksamhet med hjälp av olika metoder och styrdokument.I kursen är vissa övningar i undervisningsmetodik och arbetsledning obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig tentamen. Godkända projekt- och inlämningsuppgifter samt godkända muntliga redovisningar och praktiska prov. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet om 7,5 hp pedagogik och ledarskap kan uppfyllas genom godkänd kurs HO0132 Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet I, 7,5 hp. Förkunskapskravet om 5 hp vetenskapligt skrivsätt kan uppfyllas genom godkänd kurs HO0130 Hippologisk baskurs, 7,5 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0111

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

OBLIGATORISK LITTERATUR

Auty, I. (2008) Coaching Skills. Kap 6 och 8. Kenilworth Press. US. ISBN 978-1-905693-08-5


Blomqvist, C. & Röding, P (2010) *Ledarskap, -personen, reflektionen, samtalet. *Lund: Studentlitteratur


Carlsson, C., Nilsson Ranta, D. & Traeen, B. (2015) Mentalizing and Emotional Labor Facilitate Equine-Assisted Social Work with Self-harming Adolescents. Child Adolescents Social Work Journal 32: 329-339. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1461573/FULLTEXT01.pdf


Fahlström, PG.; Glemne, M.; Linnér, S. (2016) Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. En studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla idrottare. Riksidrottsförbundet. FoU-Rapport 2016:6


Gren, J. (2007) Etik i pedagogiskt vardagsarbete. s. 13 - 64, 208 - 211, Liber AB. Tillhandahålls av kursledningen.


Hedenborg, S. (2009). Till vad fostrar ridsporten? En studie av ridsportens utbildningar med utgångspunkt i begreppen tävlingsfostran, föreningsfostran och omvårdnadsfostran. *Educare *2009:1, s.61-78. Lärarutbildningen Malmö Högskola. http://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1400193/FULLTEXT01.pdf


Lundesjö Kvart, S. (2020) Instructions in horseback riding – The collaborative achievement of an instructional space. Learning, Culture and Social Interaction. 25(2020) 100253 https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2018.10.002


Lundgren, C. (2017) Ridtränares kommunikation under privatlektioner i dressyr: en samtalsanalytisk studie. Scandinavian Sport Studies, 8, s. 67 - 86 https://sportstudies.org/wp-content/uploads/2017/10/067-086_vol_8_lundgren.pdf


Långström, S & Viklund, U. (2010) *Metoder – Undervisning och framträdande. *Lund: Studentlitteratur


Maltén, A. (2003) Att undervisa – en mångfasetterad utmaning. Kap 3 - 5*** **Lund: *Studentlitteratur. Tillhandahålls av kursledningen.


Thorell, G. (2017) Framåt Marsch! Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid. Doktorsavhandling. Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Göteborgs Universitet


Tönnquist, B. (2012) Projektledning. Sanoma Utbildning, ISBN 9789152312650


Wolframm, I. (2014) The Science of Equestrian Sports. Theory, Practice and Performance of the Equestrian Rider. Kap 1 - 2. Routledge, London. Tillhandahålls av kursledningen.


Åkesdotter, C. et al. (2018) Idrottens ledarskap. SISU Förlag


REFERENSLITTERATUR

Ledarskap och projektledning

Forsberg, L. (2007) *Att utveckla handlingskraft, om flickors identitetsskapande processer i stallet. *Licentiatuppsats, 2007:43 Luleå tekniska universitet, Institutionen för Pedagogik och lärande. Luleå.


Forsberg, L. (2012) Manegen är krattad. Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter. Avhandling. Luleå tekniska universitet, Institutionen för Pedagogik och lärande. Luleå.


Hassmén, N., Hassmén, P. & Plate, J. (2003) Idrottspsykologi. Natur & Kultur


Lööw, M. (2020) Projektledning I praktiken


Waerner, T. (2015) Ridsportens ledarskap – en utmaning. En intervjustudie av nio ledare inom ridsporten. Magisteruppsats i pedagogik. Pedagogiska inst. Umeå Universitet


Önnevik, T. (2010) Ledarskapets grunder. Lund: Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-05161-1


Pedagogik vid ridundervisning

Hassler-Scoop, J. (2002) Equestrian Education - professional development for instructors. Sid 11-55. Goals Unlimited Press. Tillhandahålls av kursledningen.

Hedenborg, S., Torell Palmquist G. and Rosén A. (2021) The Emergence of the Swedish Horse-Riding School from the mid 2th century. The International Journal of the History of Sport. https://www.printfriendly.com/p/g/S2mJ6A


Illeris, Knud. (2007) *Lärande. *Kap 1-10, Lund: Studentlitteratur


Ibanez Menguc, A. et al. (2018) Idrottens träning. SISU Förlag


Johansson, U. (2006) *Ryttare är idrottare *SISU Förlag.


Lunde, C. (2014) Ridtjejer mer negativa till sina kroppar. Tidningen Svensk Idrottsforskning nr 3 2014.


Lundin, K. (2016) Är det bra när tränaren säger ”bra”? Lunds universitet. Tillhandahålls av kursledningen.


Lundesjö-Öhrström, S. (1998) *Ridlektion, ett triangeldrama mellan elev, häst och lärare, *CD-uppsats, Uppsala universitet.


Lundesjö-Kvart, S. (2012) Ridlärares pedagogiska praktik – en verksamhetsteoretisk studie. Pedagogisk forskning i Uppsala nr 164. Licentiatuppsats vid Uppsala Universitet.


Moberg, K (2017) Vart vill vi? Ridskoleelevers och ridlärares olika målbilder. Kandidatarbete, Hippolog, SLU


Nordin-Bates, S. (2018) Implicita träningstekniker minskade oro och gjorde elever mer kreativa. Forskningsrapport från Idrottsforskning.se Tillhandahålls av kursledningen.


Rosén A., Torell Palmquist, G. and Hedenborg, S. (2021) The Competent Child and (in)Competent Others. Horse-riding School Activities for Preschool Children. Sport in Society - Cultures, Commerce, Media, Politics. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17430437.2021.2015333


Stensmo, C. (2007) Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur


Hästassisterad terapi

Carlsson, C.; Nilsson Ranta, D. & Traeen, B. (2014) Equine assisted social work a mean for authentic relations between clients and staff. Human-Animal Interaction Bulletin, 2(1): 19-38. Tillhandahålls av kursledningen.


Håkanson, M., Möller, M., Lindström, I. & Mattsson, B. (2009) The horse as the healer-A study of riding I patients with back pain. Journal of Bodywork and Movement Therapies 13, 43-52. Tillhandahålls av kursledningen.


Palsdottir, A.M., Gudmundsson, M. & Grahn, P. (2020) Equine-assisted intervention to improve perceived value of everyday occupations and quality of life in people with lifelong neurological disorders. A prospective controlled study. International journal of environmental research and public health. 17, 1-22 https://pub.epsilon.slu.se/16840/


Håkanson, M., Sassner, H., Lundberg, A., Andersson, P., Gudmundsson, M., Lundqvist, K. & Lidfors, L. (2021) Hästunderstödda insatser - samspel mellan hästens välfärd och människans säkerhet. Sveriges lantbruksuniversitet. SLU Framtidens djur, natur och hälsas rapportserie; 2021:10 https://pub.epsilon.slu.se/24543/


TIPS

Pedagogik vid ridundervisning

Aronsson & Zetterqvist (2001) Anvisningar för ridlektion. Ridskolan Strömsholm.


Tibblin, B. (2005) Plan för ridutbildning, Svenska Ridsportförbundet. ISBN 91-631-7626-2


Svenska Ridsportförbundet (2005) Ridinstruktion


Tibblin, B. (2005) Ridning – lektionshandledning dressyr. Svenska Ridsportförbundet

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0136 Anmälningskod: SLU-10181 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 35%