Ny sökning
HO0137

Ridkonst och hästhantering - islandshäst II

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-03-14 och 2023-04-04

Kursplan

HO0137 Ridkonst och hästhantering - islandshäst II, 15,0 Hp

Equestrian riding and horse management - Icelandic horse II

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Inverkan och rörelser 4,0 0102
Ridlära 2 6,0 0103
Rid- och träningslära 5,0 0104

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

35 hp hippologi, varav

- 10 hp hästens biologi

- 25 hp ridkonst

Mål

Kursen syftar till att, på en fördjupad nivå och med en ökad grad av självständighet, ge färdighet i och förståelse för att rida, hantera och sköta hästar i olika åldrar. Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap om skötsel av hästars närmiljö.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- assistera vid sadeltämjning och inridning av unghäst,

- arbeta med islandshästar på fördjupad nivå från marken,

- rida, på fördjupad nivå, skolad islandshäst i skritt, trav, galopp och tölt med ändamålsenlig sits, inverkan och balans som främjar hästens långsiktiga hållbarhet och gångarternas utveckling samt redogöra för rid- och gångartslära i ett fördjupat perspektiv och omsätta detta vid praktisk problemlösning,

- rida, på grundläggande nivå, i flygande pass med fokus på övergångar mellan gångarterna,

- reflektera över och diskutera sin egen färdighetsutveckling i ridning samt diskutera och applicera grundläggande idrottspsykologiska teorier vid prestation,

- ge exempel på samt tillämpa fysisk träning för att höja ryttares prestation,

- redogöra för grundläggande begrepp inom skoning, teorier inom balansering och skoningens påverkan på gångarterna,

- redogöra för islandshästens användning och islandshästsektorns organisation med tonvikt på avels- och tävlingsarrangemang samt utbildningssystem i ett internationellt perspektiv,

- diskutera och analysera biologiska, etiska och djurskyddsmässiga frågeställningar i relation till hästens skötsel, arbete, inlärning, utveckling och hållbarhet samt tillämpa sina kunskaper inom det hippologiska området,

- arbeta med hästar, utrustning och stall med kringområden med en ökad grad av självständighet, ur ett hållbarhetsperspektiv och med hänsyn taget till säkerhet, ergonomi, arbetsmiljö, djurskydd, smittskydd, hygien samt etik.

Innehåll

Studenten deltar i de moment som ingår i inridning. Genom föreläsningar och studiebesök studeras den unga hästens hantering och uppväxtmiljö. Studenten studerar med en större grad av självständighet rid- och gångartslära och tränar sin färdighet i skol- och gångartsridning. Särskild vikt läggs vid att träna hästen för långsiktig hållbarhet.I ett teoretiskt och praktiskt perspektiv diskuteras hästens förutsättningar för arbete och utveckling utifrån individuella behov. Olika utrustning och träningsmetoder diskuteras. Student utför på grundläggande nivå analys av ekipage ur ett helhetsperspektiv som omfattar hästen och ryttarens utbildningsnivå samt diskuterar lämplig utrustning. Studenten tränar avsuttna övningar för ryttare självständigt och i grupp.Studenten deltar i föreläsningar och praktisk tillämpning vid grundläggande balansering och diskuterar balanseringens påverkan på gångarterna. Studenten genomför övningar i arbete från marken. Studenten deltar, som ett obligatoriskt moment, i planering, genomförande och utvärdering vid tävlingsarrangemang för islandshästar. Studenten tar, genom föreläsningar, del av nationella och internationella utbildningssystem för tränare av islandshäst.Genom teoretiska studier får studenten grundläggande kunskaper om avelsreglemente och avelsvärdering av islandshäst. Övningar i muntlig presentation gällande avel är obligatoriska. Vid föreläsningar diskuteras islandshästens användningsområden i ett internationellt perspektiv. Vid seminarier diskuteras idrottspsykologiska teorier kopplat till prestation.Studenten sköter och vårdar dagligen hästar, utrustning och tillhörande anläggning med ett problematiserande förhållningssätt till olika skötselrutiner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända praktiska prov. Godkända inlämningsuppgifter samt godkänd muntlig och skriftlig tentamen. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet om 10 hp hästens biologi kan uppfyllas genom godkänd kurs HO0131 Hästens biologi I, 20 hp (eller tillräckligt antal godkända moduler inom denna). Förkunskapskravet om 25 hp ridkonst kan uppfyllas genom godkänd kurs HO0133 Ridkonst och hästhantering – islandshäst I, 25 hp.Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Studenten är ansvarig för skötseln av tilldelad skolhäst.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0114

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

**Obligatorisk litteratur: **

Dietze, S v. (2008) Balans till häst: Ryttarens sits. Stockholm: Bokförlaget Natur och kultur, ISBN 9789127115965

https://www.bokus.com/newsletters/Pdf/9789127115965.pdf

Tillhandahålls av kursledare s.1-s.77

Miesner, S. (2020) Ridhandboken I – grundutbildning av ryttare och häst. Kolbäck: Svenska Ridsportförbundet, ISBN 9163144719

Miesner, S. (2003) Ridhandboken II – vidareutbildning av ryttare och häst. Kolbäck: Svenska Ridsportförbundet, ISBN 9163144727

Paul McGreevy & Andrew McLean (2018) Equitations Science :Wiley-Blackwell ISBN;9781119241416

  •  FEIF-International Federation of Icelandic Horse Association www.feif.org

Plate J, & Hassmén N & Hassmén P. (2010) Idrottspsykologi. Stockholm: Natur och kultur Akademisk, ISBN 9789127091498

Referenslitteratur:
British Horse Society (BHS). (2008) BHS Complete manual of stable management. Shrewsbury: Kenilworth Press, ISBN 9781905693184

Brown Houghton, J&Pilliner, S & Davies, Z. (2003) Horse & Stable Management. Kent: Gray Publishing, ISBN 1405100079

Eriksson, Å & Frey, R & Lennartsson, L. (2004) Islandshästar. Natur och Kultur/Fakta etc, ISBN 9127355527

Heuschmann, G. (2012) Balancing Act. J.A. Allen Co LTD, ISBN 9781908809032

Johansson, U. (2013) Ryttare är idrottare. SISU Idrottsböcker, ISBN 9789186323820

Lindal, B. Harmony. Uppheimar ehf, ISBN 9789979659037

Vogelius, B. (2009) Spänst och harmoni i ryttarens sits. Ica Bokförlag, ISBN 9789153431985

DVD: Heuschmann, G. If Horses Could Speak: How incorrect modern riding negatively affects horses health

DVD: Isólfsson, E. On Horseback 1, 2 &3

DVD: Lindal, B. Starting Horses & Training

Avelsreglemente för islandshäst http://sifavel.se/?page_id=5 (2021)

FEIFs hemsida – internationella islandshästorganisationen http://www.feif.org/ (2015-07-01)

https://www.equitopiacenter.com/

www.equitationscience.com

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0137 Anmälningskod: SLU-10182 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 35%