Ny sökning
HO0138

Ridkonst och hästhantering – ridhäst II

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-03-14 och 2023-04-04

Kursplan

HO0138 Ridkonst och hästhantering – ridhäst II, 15,0 Hp

Equestrian riding and horse management - riding horse II

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
RKHH 1 10,0 0102
RKHH 2 5,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

35 hp hippologi, varav

- 10 hp hästens biologi

- 25 hp ridkonst

Mål

Kursen syftar till att, på en fördjupad nivå och med en ökad grad av självständighet, ge färdighet i och förståelse för att rida, hantera och sköta hästar i olika åldrar. Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap om och skötsel av hästars närmiljö.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- rida utbildad häst på fördjupad nivå i dressyr och hoppning samt på grundläggande nivå i terrängritt, allt med god grundsits, inverkan och balans som främjar hästens välmående och långsiktiga hållbarhet,

- integrera ridlära i praktisk ridning samt reflektera och diskutera grundläggande idrottspsykologiska teorier applicerat på sin egen färdighetsutveckling i ridning och hur det påverkar prestationen,

- ge exempel på samt tillämpa fysisk träning för att höja ryttares prestation,

- hantera inridna unghästar i arbete från marken, förbereda dem för visning och genomföra, för varje enskild häst lämpliga, moment i unghästbedömning samt analysera och diskutera deras olika förutsättningar att klara momenten med hänsyn till framtida hållbarhet och prestation,

- beskriva hästars inlärning av ryttarens olika hjälper samt beskriva ryttarens påverkan på hästen utifrån val av övningar för hästens grundutbildning i ridning,

- planera, genomföra och utvärdera tävlingsarrangemang under handledning i disciplinerna dressyr eller hoppning enligt gällande tävlingsreglemente samt ha kännedom om svensk ridsport satt i ett internationellt perspektiv,

- diskutera och analysera biologiska, etiska och djurskyddsmässiga frågeställningar, i relation till hästens skötsel, arbete, inlärning, utveckling och hållbarhet samt reflektera över hästhantering och -hållning med ett hållbarhetsperspektiv,

- tillämpa och kritiskt bearbeta sina kunskaper inom det hippologiska området och med en ökad grad av självständighet arbeta mot uppsatta mål med hästar, utrustning samt stall och kringområden med hänsyn tagen till säkerhet, ergonomi, arbetsmiljö, djurskydd, smittskydd, hygien samt etik.

Innehåll

Stora delar av kursen ägnar studenten åt fördjupad färdighetsträning i dressyr med teknisk svårighetsgrad lägst motsvarande Svenska Ridsportförbundets (SvRF) tävlingsklasser i dressyr Medelsvår C –nivå och programridning på Lätt A -nivå. I hoppning rider studenten med teknisk svårighetsgrad lägst motsvarande SvRF:s tävlingsklass 110 –nivå. Grundläggande terrängridning tränas på utbildade skolhästar. Studenten hanterar och rider unghästar mot ett, för hästen, uppsatt utbildningsmål. Vikt läggs vid studentens förståelse för unghästens inlärningsprocess.Ridlära motsvarande tävlingsklasser i dressyr Medelsvår B-nivå och hoppning 120-nivå studeras med fokus på ryttarens sits, inverkan samt hjälpgivning och lösningar av uppkomna situationer diskuteras. Studenten tränar att relatera hästens arbete och skötsel till ett hållbarhetsperspektiv. Studenten analyserar och värderar olika ridövningar i dressyr, hoppning och unghästridning. Studenten tränar avsuttna övningar för ryttare självständigt och i grupp.

Som ett obligatoriskt moment deltar studenten aktivt i förberedelser, genomförande och efterarbete i samband med tävlingsarrangemang enligt SvRF:s tävlingsreglemente (TR) för dressyr eller hoppning. Studenten sköter och vårdar dagligen hästar, utrustning och tillhörande anläggning med ett problematiserande förhållningssätt till olika skötselrutiner.Studenten genomför ett projektarbete med fokus på unghästens utbildning, träning och utveckling med hänsyn till framtida hållbarhet och prestation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen. Godkända praktiska prov, och inlämningsuppgifter. Godkänt projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Studenten är ansvarig för skötseln av tilldelad skolhäst.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0113

Betygskriterier

Litteraturlista

1) Balans till häst - ryttarens sits
**Författare: **Dietze, von, S
**ISBN: **9789127115965
**Kommentar: **Obligatorisk litteratur. Stockholm: Natur och Kultur (2008)

2) Dressyr med Kyra.
**Författare: **Kyrklund, K.
**ISBN: **9789153439448
**Kommentar: **Obligatorisk litteratur. ICA bokförlag (2013).

3) The Secrets and Method of a Champion
**Författare: **Robert, M.
**ISBN: **2-95 20602-2-3
**Kommentar: **Obligatorisk litteratur. Arthésis communication, Frankrike (2005).

4) Regler och TR
**Länk: **https://www.ridsport.se/tavling/ReglerochTR
**Författare: **Svenska ridsportsförbundet
**Kommentar: **Obligatorisk litteratur.

5) SvRFs Utbildningspaket
**Kommentar: **Obligatorisk litteratur. Ridhandboken 1-vidareutbildning för ryttare och häst. Hess, C. Kaspareit, T. Miesner, S. Plewa, M. Putz, M. (2020) Prima tryck, Sverige. ISBN: 978-91-519-5686-2 Ridhandboken 2, Ridinstruktion, Plan för ridutbildning, Ridning-lektionshandledning, Ryttarmärken bestämmelser, Säker med häst, Säkerhetsregler vid hästhantering samt definition av begreppet god hästhållning, Anvisningar för ridlektion, Anvisningar för Ryttartest & Dressyrryttartest.

6) The new basic training of the young horse
**Författare: **Klimke, I & R.
**ISBN: **1570763453
**Kommentar: **Referenslitteratur. Square North Pomfret, Vt: Trafalgar Pub (2006).

7) Dressyr med Lussan
**Författare: **Nathorst, L.
**Kommentar: **Referenslitteratur. Natur och kultur (2001).

8) Bertalan de Némethys hopplära
**Författare: **de Némethy, B.
**Kommentar: **Referenslitteratur. ICA-förlaget (1990).

9) Utbildning av den unga hästen
**Författare: **Fredricson, J. & Andersson, I.
**ISBN: **9789153425779
**Kommentar: **Referenslitteratur. ICA bokförlag (2006).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0138 Anmälningskod: SLU-10183 Plats: Strömsholm Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 35%