Ny sökning
HO0139

Travsport och hästhantering II

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-03-14 och 2023-04-04

Kursplan

HO0139 Travsport och hästhantering II, 15,0 Hp

Harness racing and horse management II

Ämnen

Hippologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

35 hp hippologi, varav

- 10 hp hästens biologi

- 25 hp travsport

Mål

Kursen syftar till att, på en fördjupad nivå och med större grad av självständighet, ge färdighet i och förståelse för att hantera och träna travhästar i olika åldrar. Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap om skötsel av travhästars närmiljö.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- redogöra för och analysera den friska hästens anatomiska, fysiologiska och biomekaniska utveckling vid olika typer av arbete och vid olika ålder,

- identifiera och värdera faktorer som påverkar hästens hållbarhet och prestation,

- redogöra för den unga hästens utbildningsgång fram till första tävlingsstart samt genomföra inkörning och uppträning av ett- och tvååriga travhästar,

- träna utbildade travhästar i ändamålsenlig form, tempo och balans samt analysera den egna färdigheten i träning och körning av travhäst,

- värdera, tillämpa och utvärdera olika träningsmetoder för travhäst, samt analysera tränings- och tävlingsresultaten,

- ge exempel på samt tillämpa fysisk träning för att höja kuskens prestation,

- redogöra för olika balanseringsåtgärder inklusive hovbeslag, samt deras effekt på hästars biomekanik och prestation i träning och tävling,

- redogöra för hur utfodring, stallmiljö och skötsel kan påverka travhästar vid träning och tävling,

- diskutera och tillämpa Svensk Travsports tävlingsreglemente i förhållande till egen kuskutveckling,

- tillämpa sina kunskaper inom det hippologiska området och, med en ökad grad av självständighet, arbeta med hästar, utrustning, stall och kringområden med ett hållbarhetsperspektiv och med hänsyn taget till säkerhet, ergonomi, arbetsmiljö, djurskydd, smittskydd, hygien samt etik.

Innehåll

Studenten planerar och genomför träning av travhästar med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet. Effekter av olika träningsupplägg på prestation testas praktiskt och utvärderas med träningsfysiologiska mätmetoder samt i diskussion om utfall på tävlingsresultat. Studenten tillämpar sina kunskaper om hästen som biologisk varelse i olika praktiska situationer så som att räkna på och föreslår foderstater till såväl tävlande travhästar som växande tränande travhästar.Studenten studerar den unga hästens utbildning och deltar vid inkörning och uppträning av unghäst. De praktiska momenten i kursen utgår ifrån de vetenskapliga biologiska grunderna (etologi, anatomi, fysiologi och biomekanik) för träning och prestation. Studenten övar de vanligaste metoderna för utvärdering av träning samt redogör för vetenskapliga metoder för utvärdering av träning inom ämnet träningsfysiologi.

Studenten tränar avsuttna övningar för hållbar fysik självständigt och i grupp.Under kursen ingår obligatoriska, praktiska kör- och ridmoment för utveckling och utvärdering av utvecklingen av den egna kör- och ridförmågan. I samband med detta studerar studenten grundläggande idrottspsykologiska teorier.

Under kursen studeras olika typer av hovbeslag inklusive barfotagång, och dessas effekt på hov och prestation, genom praktiska projektarbeten. I kursen tillämpar studenten sina hippologiska kunskaper genom diskussioner med andra studenter och lärare inom olika yrkeskategorier. Studenten relaterar till svensk travsports värdegrund med fördjupade diskussioner om etik och djurskydd. Studenten sköter och vårdar dagligen hästar, utrustning och tillhörande anläggning samt reflekterar över stallmiljön i enlighet med gällande lagstiftning för hästhållning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen, godkända praktiska examinationer, godkända projektarbeten och inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningsanordnaren tillhandahåller de hästar som är en förutsättning för utbildningens genomförande. Studenten är ansvarig för skötseln av tilldelad skolhäst.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HO0118

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hippologi
Kurskod: HO0139 Anmälningskod: SLU-10184 Plats: Wången Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 35%