Ny sökning
HU0003

Hållbarhetens politik och praktik

HU0003 Hållbarhetens politik och praktik, 15,0 Hp

The politics and practice of sustainability

Kursplan fastställd

2021-12-06

Ämnen

Hållbar utveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

15 hp Hållbar utveckling.

Mål

Den här kursen syftar till att öka studenternas teoretiska och praktiska förståelse för komplexa hållbarhetsproblem i dagens samhälle. Fokus ligger på politiska aspekter av hållbarhet - hur olika värderingar, möjligheter till deltagande och målkonflikter formar hållbar utveckling. Kursen ger en fördjupning inom teoretiska perspektiv på hållbar utveckling, samt hur hållbar utveckling uttrycks i svensk och internationell policy. Under kursen arbetar studenterna praktiskt med att analysera aktuella hållbarhetproblem och hur dess sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser tar sig olika uttryck i praktiken baserat på problembaserade fallstudier.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra för olika målkonflikter och hur dessa hanteras inom förvaltningen av hållbarhet utifrån kritiska samhällsvetenskapliga perspektiv på dialog, deltagande och konflikt
- kritiskt analysera olika sätt som hållbarhet används i svensk och internationell policy, samt i olika forskningsfält och utbildningar
- analysera en aktuell problemställning i grupp som relaterar till hållbar utveckling och hur dess sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser tar sig olika uttryck baserat på problembaserade fallstudier
- redovisa utfört arbete muntligt och skriftligt för olika intressenter.

Innehåll

Kursen består av en blandning av föreläsningar och självständigt arbete enskilt och i grupp, samt seminarier. Litteraturen behandlas dels i föreläsningar, och dels på seminarier samt används i olika former arbeten och i seminariediskussioner.

Kursen innehåller två delar:

En del diskuterar hur hållbar utveckling används som begrepp inom olika forskningsfält och traditioner. Den presenterar viktiga kritiska, teoretiska perspektiv på politikens roll och funktion inom hållbar utveckling exempelvis inom politisk ekologi och miljökommunikation med fokus på hur politik i form av värderingar, delaktighet och målkonflikter formar olika hållbarhetslösningar i policy och praktik.

Del två på kursen är det praktiska arbetet som syftar till att låta studenterna arbeta i grupp mot en verklig uppdragsgivare med en aktuell hållbarhetsutmaning. Genom att låta studenterna ta gemensamt ansvar för att undersöka, analysera och rapportera om möjliga lösningar på aktuella, verklighetsbaserade problem ges insikter i specifika hållbarhetsutmaningar och dess olika sociala, ekonomiska och miljömässiga uttryck. Studenterna får öva på att presentera samt diskutera sina resultat för olika grupper inklusive handläggare/beslutsfattare på den externa organisationen som fungerar som uppdragsgivare för grupparbetet, samt övning i att skriva akademiskt. Gruppuppgiften kan komma att innebära en del resor.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom:
- godkänd skriftlig tentamen
- godkänd muntlig och skriftlig projektredovisning
- godkänt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Nivå: Grundnivå
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0003 Anmälningskod: SLU-40122 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%