Ny sökning
HU0009

Nationalekonomisk analys av hållbar utveckling

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course The Economics of Sustainable Development!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account

You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, follow this link: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course

Self-registration for the course is done in Ladok between 2023-10-17–2023-10-31. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course. If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 10 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams

You need to register for exams in Ladok. The registration closes 10 working days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

On Wednesdays between 12:30-14:30 we have an exam hand out at the department (Ulls hus, 4th floor). Please remember to bring your ID-card.

-

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,
The educational administrators

Kursplan och övrig information

Kursplan

HU0009 Nationalekonomisk analys av hållbar utveckling, 15,0 Hp

The Economics of Sustainable Development

Ämnen

Hållbar utveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0001

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 

30 hp hållbar utveckling

Engelska 6

Undantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska.

Mål

Målet med kursen är att studenterna ska få en bred förståelse för hur ekonomisk analys kan användas för att hjälpa oss att förstå hållbar utveckling i alla tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk. Detta inkluderar att förstå historisk utveckling, tolka den nuvarande globala situationen, förutsäga framtida utveckling och analysera hur denna utveckling kan påverkas genom policy. Studenterna kommer också att få en kritisk förståelse för styrkorna och svagheterna hos ekonomisk analys i förhållande till andra metoder, och finslipa sina färdigheter i dataanalys, vetenskapligt skrivande och presentation.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva de grundläggande mekanismerna i den malthusianska ekonomin, koppla dessa mekanismer till verkliga exempel och simulera dem i en enkel datormodell
- förklara de historiska kopplingarna mellan tekniskt framsteg och ekonomisk tillväxt, och deras kombinerade effekter på naturresursutvinning och energianvändning, biologisk mångfald och ojämlikhet både inom och mellan nationer
- redogöra för de breda konturerna av kvantitativa data om den nuvarande globala situationen (inklusive förändringens riktning) i relation till hållbar utveckling, särskilt befolkning, inkomst, hälsa, lycka, icke-förnybara naturresurser, biologisk mångfald och ojämlikhet
- förklara hur olika forskare drar olika slutsatser utifrån dessa data, i relation till de tre dimensionerna av hållbarhet
- förklara mekanismen bakom observerade trender i utsläpp av specifika föroreningar på specifika platser, dvs att i många fall dessa utsläpp först ökar över tid för att sedan minska kraftigt, och analysera kritiskt konsekvenserna av denna mekanism för framtida global hållbar utveckling
- diskutera mekanismerna bakom förändringar i ojämlikhet både inom och mellan nationer, inklusive både inkomst- och hälsoresultat, och diskutera möjliga framtidsscenarier avseende både politik och resultat
- diskutera framtiden för arbete, konsumtion och ekonomisk tillväxt utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet
- analysera vilken roll aktörer på olika nivåer – individer, stater däribland särskilt sverige, och multilaterala organisationer som fn, imf och världsbanken – kan spela i relation till hållbarhet i alla tre dimensioner, med hänsyn till vikten av ekonomiska styrmedel
- diskutera på djupet en specifik fråga relaterad till hållbarhet i relation till litteratur ur olika perspektiv, och genom linsen av de metoder som lärts i kursen.

Innehåll

*Ämnesmässigt innehåll:*

Del 1, Hur vi kom fram till vår nuvarande position: (i) den malthusianska ekonomin, befolkningsdynamik och kopplingar till biodiversitet; (ii) teknisk innovation, den demografiska transitionen och industrialiseringen.

Del 2, Var är vi nu: (i) studie av data angående teknologi och befolkning, hälsa, välstånd, lycka, miljö och naturresurser, samt ojämlikhet; (ii) alternativa tolkningar av uppgifterna, exemplifierade av till exempel Gapminder och Hans Rosling, och Johan Rockström och idén om planetära gränser.

Del 3, Förutse framtida trender med hjälp av teori och data: (i) teknologiska framsteg, arbetskraftsutbud och ekonomisk tillväxt; (ii) förorenande utsläpp och degradering av naturresurser, inklusive hypotesen om miljökuznetskurvan; (iii) hälsa och ojämlikhet, både mellan länder och individer.

Del 4, Vart vi bör vara på väg och hur vi kommer dit: (i) politikens roll med avseende på takten och riktningen av teknologiska förändringar, företagens produktionsval och hushållens arbetsutbud och konsumtionsmönster; (ii) nycklarna till att nå SDGs och andra hållbarhetsmål.

*Genomförande:*

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom:

Föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och projektarbeten.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Kritiskt tänkande; problemlösning; vetenskapliga metoder; muntlig kommunikation; skriftlig kommunikation.

Följande moment är obligatoriska:

Närvaro vid seminarier och gästföreläsningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen. 

Godkänd skriftlig redovisning av projektarbete. 

Godkänd muntlig redovisning.

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ

Litteraturlista

Se engelska versionen.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0009 Anmälningskod: SLU-20185 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%