Ny sökning
HV0128

Näringslära – hälsa, beteende och välfärd

Kursvärderingen är avslutad

HV0128-10085 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0128

HV0128 Näringslära – hälsa, beteende och välfärd, 15,0 Hp

Animal Nutrition - health, behaviour and welfare

Kursplan fastställd

2016-11-08

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori 3,00 1002
Övningar och diskussioner 3,00 1003
Muntlig presentation 2,00 1004
Skriftlig tentamen 7,00 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- 120 hp på grundläggande nivå, varav
- 60 hp husdjursvetenskap, hippologi, djuromvårdnad eller veterinärmedicin
alternativt
- 60 hp biologi, varav 30 hp zoologi
alternativt
- 60 hp lantbruksvetenskap, varav 30 hp husdjursvetenskap/zoologi
samt
- Engelska 6

Mål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om hur näringsförsörjning påverkar djurs hälsa och välfärd.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- utförligt beskriva samband mellan näringsförsörjning, hälsa, fruktsamhet och välbefinnande hos djur,
- förklara olika parasiters, fodertoxiners och antinutritionella, pre- och probiotiska substansers effekter på djurens hälsa,
- förklara principerna för aptitreglering och dess samband med djurens hälsa och välfärd,
- beskriva samt övergripande diskutera för och nackdelar med olika utfodrings- och skötselsystem,
-diskutera interaktioner mellan avelsarbete och nutrition,
- föreslå och praktiskt kunna tillämpa olika analysverktyg som speglar djurens hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga, samt diskutera de olika verktygens för- och nackdelar,
- integrera kunskaper om hur fodermedel, utfodring, skötsel, metabolism och beteende påverkar djurhälsa, djurvälfärd, samt miljö och global livsmedelsförsörjning ur ett hållbarhetsperspektiv
- självständigt söka, kritiskt granska och sammanfatta vetenskapliga texter med relevans för foder och djurhälsa i långsiktigt hållbara produktionssystem.

Innehåll

Kursen baseras på föreläsningar, gruppdiskussioner, tillämpade studiebesök och ett individuellt projektarbete. Föreläsningarna handlar främst om foder och djurhälsa hos livsmedelsproducerande djur på land och i vatten samt hos sport- och sällskapsdjur. Djurvälfärd, beteende, krav på livsmedelskvalitet, resursutnyttjande och miljöbelastning behandlas fortlöpande. I det individuella projektet får studenten föreslå ett eget relevant ämne alternativt välja från en projektlista. Studenten integrerar kunskaper från vetenskaplig litteratur och föreläsningar och redovisar slutsatserna skriftligt och muntligt.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. gruppövningar, redovisningar, gruppdiskussioner, projekt och studiebesök.

I kursen tränas följande generella kompetenser: vetenskaplig kommunikation samt muntlig presentation

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter goda förkunskaper inom näringsfysiologi samt grundläggande förkunskaper inom fodervetenskap. Kursen omfattar 7 hp näringsfysiologi, 2 hp etologi, 2 hp djurskydd/djuretik, 2 hp avel samt 2 hp djurhälsa

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0055

Course: HV0128 Animal Nutrition – health, behavior and welfare, 2020 (15 HEC)

Grade criteria* and types of examination# for the learning objectives in the course

*For the student to pass the course, (s)he must participate in all mandatory learning activities and grade 3 or higher must be achieved for all learning objectives. It is not possible to achieve a higher grade for a learning objective if prerequisites for lower grades have not been met. The lowest obtained grade for an individual learning objective determines the course grade (i.e. if grade 3 is achieved in one differentiated learning objective, the course grade will be 3). #Examinations in the course:

  1. Literature quiz: The quiz is given in Canvas and can be taken multiple times. It examines subject matter presented in the lectures and is graded pass/fail; to achieve a passing grade 90% correct answers are required.
  2. Oral presentation: Presentation of a literature review prepared by small groups of students (2-3 persons). The presentation is graded pass, 4 or 5 based on individual performance.
  3. Final written examination: Individually graded home exam given in Canvas at the end of the course. The exam consists of multiple essay questions and is graded pass, 4 or 5.

Grade

5

The student gives detailed examples of conflicts between animal well-being and one or more of the factors: health, fertility, production, where nutrition is also involved.

The student is able to suggest sustainable management practices to limit the consequences of gastrointestinal parasite infections

According to learning objective

The student is able to give suggestions on improvements (that are feasible in commercial situations) in feeding and management systems in situations when nutrition negatively affects health, behaviour or welfare

According to learning objective

According to learning objective

According to learning objective

The student is able to critically compare different methodologies or analyses used in scientific publications

4

The student is able to describe in detail the different aspects of animal welfare and how they can be assessed

Discuss in detail pros and cons of different feeding and management systems with examples of health and welfare

The student is able to support discussion and conclusions with relevant scientific references, adhering to sound evidence based practice

3 (pass)

According to learning objective

According to learning objective

According to learning objective.

According to learning objective

Learning objective

1. The student is able to describe relationships between nutrition, health, fertility and well-being in animals in detail

2. The student is able to explain the different effects of parasites, feed toxins and anti-nutritional, pre- and probiotic substances on animal health

3. The student is able to explain the principles of appetite regulation and its relationship with the animal health and welfare

4. The student is able to describe and discuss, at a general level, pros and cons with different feeding and management systems

5. The student is able to discuss interactions between breeding and nutrition

6. The student is able to suggest and be able to, in practice, apply different analytical tools that reflect the animals' health, well-being and capacity and also discuss the advantages and disadvantages of the different tools

7. The student is able to integrate knowledge of how feeds, feeding, management, metabolism and behavior affects animal welfare and also the environment and global food supply from a sustainability perspective

8. The student is able to independently search, critically review and summarize scientific texts with relevance for feed and animal health in sustainable production systems.

Exam activity

Canvas quiz

Final written examination

Canvas quiz

Final written examination

Final written examination

Final written examination

Final written examination

Practical exercise

Canvas quiz and oral presentation

Oral presentation & Final written examination

1) Comparative animal nutrition and Metabolism
Författare: Cheeke, P. & Dierenfeld, E.
ISBN: 9781845936310 1845936310
Kommentar: This text book is highly relevant also for this course. Chapters 16, 17, 22, 23 & 24 will be examined
2) Nutrition and the welfare of farm animals
Författare: Clive J.C.
Kommentar: This book is recommedned as general knowledge in nutrition and welfare. No examination related to it.
3) Domestic Animal Behaviour and Welfare
Författare: Broom, D. and Fraser, A.F.
Kommentar: At the SLU library. This book is recommedned as general knowledge in nutrition and welfare. No examination related to it.
4) Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare
Författare: Marc Bekoff
Kommentar: Available on the SLU libraries.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur (270 hp) Husdjursvetenskap - masterprogram Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0128 Anmälningskod: SLU-10085 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%