Ny sökning
HV0128

Näringslära – hälsa, beteende och välfärd

Andra kursvärderingar för HV0128

Läsåret 2021/2022

Näringslära – hälsa, beteende och välfärd (HV0128-10016) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Näringslära – hälsa, beteende och välfärd (HV0128-M1016) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Näringslära – hälsa, beteende och välfärd (HV0128-10085) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Näringslära – hälsa, beteende och välfärd (HV0128-10241) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Näringslära – hälsa, beteende och välfärd (HV0128-10208) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Näringslära – hälsa, beteende och välfärd (HV0128-10278) 2017-08-28 - 2017-10-30

HV0128 Näringslära – hälsa, beteende och välfärd, 15,0 Hp

Animal Nutrition - health, behaviour and welfare

Kursplan fastställd

2016-11-08

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori 3,00 1002
Övningar och diskussioner 3,00 1003
Muntlig presentation 2,00 1004
Skriftlig tentamen 7,00 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- 120 hp på grundläggande nivå, varav
- 60 hp husdjursvetenskap, hippologi, djuromvårdnad eller veterinärmedicin
alternativt
- 60 hp biologi, varav 30 hp zoologi
alternativt
- 60 hp lantbruksvetenskap, varav 30 hp husdjursvetenskap/zoologi
samt
- Engelska 6

Mål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om hur näringsförsörjning påverkar djurs hälsa och välfärd.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- utförligt beskriva samband mellan näringsförsörjning, hälsa, fruktsamhet och välbefinnande hos djur,
- förklara olika parasiters, fodertoxiners och antinutritionella, pre- och probiotiska substansers effekter på djurens hälsa,
- förklara principerna för aptitreglering och dess samband med djurens hälsa och välfärd,
- beskriva samt övergripande diskutera för och nackdelar med olika utfodrings- och skötselsystem,
-diskutera interaktioner mellan avelsarbete och nutrition,
- föreslå och praktiskt kunna tillämpa olika analysverktyg som speglar djurens hälsa, välbefinnande och prestationsförmåga, samt diskutera de olika verktygens för- och nackdelar,
- integrera kunskaper om hur fodermedel, utfodring, skötsel, metabolism och beteende påverkar djurhälsa, djurvälfärd, samt miljö och global livsmedelsförsörjning ur ett hållbarhetsperspektiv
- självständigt söka, kritiskt granska och sammanfatta vetenskapliga texter med relevans för foder och djurhälsa i långsiktigt hållbara produktionssystem.

Innehåll

Kursen baseras på föreläsningar, gruppdiskussioner, tillämpade studiebesök och ett individuellt projektarbete. Föreläsningarna handlar främst om foder och djurhälsa hos livsmedelsproducerande djur på land och i vatten samt hos sport- och sällskapsdjur. Djurvälfärd, beteende, krav på livsmedelskvalitet, resursutnyttjande och miljöbelastning behandlas fortlöpande. I det individuella projektet får studenten föreslå ett eget relevant ämne alternativt välja från en projektlista. Studenten integrerar kunskaper från vetenskaplig litteratur och föreläsningar och redovisar slutsatserna skriftligt och muntligt.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. gruppövningar, redovisningar, gruppdiskussioner, projekt och studiebesök.

I kursen tränas följande generella kompetenser: vetenskaplig kommunikation samt muntlig presentation

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter goda förkunskaper inom näringsfysiologi samt grundläggande förkunskaper inom fodervetenskap. Kursen omfattar 7 hp näringsfysiologi, 2 hp etologi, 2 hp djurskydd/djuretik, 2 hp avel samt 2 hp djurhälsa

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Medansvariga:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0055
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur (270 hp) Husdjursvetenskap - masterprogram Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0128 Anmälningskod: SLU-30013 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%