Ny sökning
HV0130

Djurens utfodring

Andra kursvärderingar för HV0130

Läsåret 2020/2021

Djurens utfodring (HV0130-30079) 2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Djurens utfodring (HV0130-30228) 2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Djurens utfodring (HV0130-30153) 2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Djurens utfodring (HV0130-30221) 2018-02-15 - 2018-03-20

HV0130 Djurens utfodring, 7,5 Hp

Animal feeding

Kursplan fastställd

2016-11-08

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- 60 hp husdjursvetenskap, varav 5 hp biokemi
eller
- 60 hp biologi, varav 30 hp zoologi och 5 hp biokemi

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten genom insikt i fodermedels kemiska sammansättning och djurets ämnesomsättning, skall få förståelse för olika djurarters utfodring och digestion för produktion och bibehållen hälsa.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva vanligt förekommande fodermedel och deras näringsmässiga egenskaper,
- redogöra för olika processtekniker, skörde- och lagringsmetoder för animaliska och vegetabiliska fodermedel, samt påverkande faktorer för fodrets näringsmässiga och hygieniska kvalitet,
- beskriva grundläggande förutsättningar för olika djurgruppers näringsbehov samt omsättning av näringsämnena,
- beskriva och ge förslag på lämpliga foderråvaror till olika djurgrupper samt förstå vikten av fodrets hygieniska kvalitet,
- redogöra för principerna för optimering av en foderstat och praktiskt tillämpa dessa,
- kritiskt granska vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur angående utfodring av djur,
- skriftligt och muntligt presentera en litteraturstudie med krav på analysförmåga och forskningsanknytning.

Innehåll

Kursen ger en översikt över hur näringsämnen i olika fodermedel omsätts och utnyttjas hos livsmedelsproducerande djur, djurparksdjur samt djur för sport och sällskap. I föreläsningar beskrivs ingående hur de olika djurslagen utfodras. Dessutom ges insikt i metoder för tillverkning och konservering av foder samt hur foder tilldelas både genom teoretiska beräkningar och studiebesök på djurgårdar samt djurpark. Övningar sker i foderstatsoptimering med och utan datorstöd. Ett projektarbete genomförs i grupper sammansatta av studenter från olika program och där foderrelaterade artiklar i fackpressen granskas vetenskapligt och ur ett hållbarhetsperspektiv.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. gruppövningar, redovisningar, gruppdiskussioner, projekt och studiebesök.

I kursen tränas följande generella kompetenser: Vetenskaplig kommunikation samt muntlig presentation

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig examination, godkänt projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen omfattar 6 hp näringsfysiologi samt 1,5 hp fodervetenskap
Kursen förutsätter goda förkunskaper inom djurens fysiologi samt biokemi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: delvis HV0065 och BI1229
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0130 Anmälningskod: SLU-30010 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%