Ny sökning
HV0131

Avel 1

Andra kursvärderingar för HV0131

Läsåret 2020/2021

Avel 1 (HV0131-40019) 2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Avel 1 (HV0131-40115) 2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Avel 1 (HV0131-40096) 2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Avel 1 (HV0131-40132) 2018-03-21 - 2018-04-26

HV0131 Avel 1, 7,5 Hp

Breeding 1

Kursplan fastställd

2016-11-08

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- 60 hp husdjursvetenskap eller biologi, och 5 hp matematik/statistik

Mål

Kursen syftar till att ge generella kunskaper i husdjursavel, särskilt aspekter av bevarandebiologi och inavel.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- organisera data i matrisform,
- använda enkla linjära modeller för att analysera och tolka biologiska data,
- förklara grundläggande genetiska begrepp i tal och skrift, samt på ett lättbegripligt sätt förklara vad husdjursavel syftar till,
- förklara vad biologisk variation innebär, vad som orsakar den och hur den kan beskrivas,
- förklara hur genetisk variation kan förändras genom evolutionära processer och naturligt urval, och hur genetisk variation kan bevaras,
- utföra enklare beräkningar för att skatta allelfrekvenser, genetisk variation, egenskapers arvbarhet och genetiska samband, samt enskilda djurs avelsvärde och inavelsgrad,
- beskriva olika typer av avelsprogram och bedöma deras konsekvenser för djurens välfärd,
- diskutera etiska frågor med anknytning till genetik och djuravel och formulera sitt eget förhållningssätt i sådana frågor.

Innehåll

Kursen inleds med en översikt av husdjursavel och dess syfte. Kursen innehåller följande ämnesblock: biologisk variation och geners funktion, populationsgenetik, bevarandebiologi, inavel, mått på genetisk variation och samband mellan egenskaper, och avelsprogram. I kursen diskuteras både naturligt urval samt strategier för hållbar genetisk förbättring av husdjur. Etiska frågor behandlas fortlöpande genom kursen.

Föreläsningar varvas med dator- och räkneövningar. Studenten befäster sina kunskaper genom gruppdiskussioner och projektövningar. I kursen övar studenten att uttrycka sin egen ståndpunkt.
Obligatoriska moment förekommer, inom t.ex. gruppdiskussioner och projektredovisningar.
I kursen tränas följande generella kompetenser: problemlösning, kommunikation i tal och skrift samt argumentationsteknik.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen omfattar 6 hp genetik/avel samt 1,5 hp matematik/statistik.
Kursen förutsätter kunskap om grundläggande genetik, reglering av genuttryck samt grundläggande statistiska kunskaper såsom genomsnitt och variation, statistisk felmarginal och statistiskt säkerställd skillnad, samt analys och tolkning av samband mellan variabler.
Studenter som är godkända på matematik och statistikdelen i kurserna HV0123, HV0110, HV0113 innehar nödvändiga förkunskaper i matematik och statistik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Genetik
Ersätter: BI1231 och delvis HV0081 och MS0064
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0131 Anmälningskod: SLU-40003 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 100%