Ny sökning
HV0132

Avel 2

Välkomna till kursen Avel 2, vårterminen 2022!

Ett preliminärt schema hittar ni här på kurshemsidan - observera att schemat är just preliminärt och kan komma att ändras något fram till kursstart. Vi planerar att kunna genomföra kursen på campus, men beroende på pandemiläget så kan vissa moment komma att genomföras online istället. Det meddelar vi i så fall när kursstart närmar sig.

Hela kurs-teamet önskar er varmt välkomna till kursen!

Katja Nilsson, kursledare

Andra kursvärderingar för HV0132

Läsåret 2020/2021

Avel 2 (HV0132-40020) 2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Avel 2 (HV0132-40116) 2020-05-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Avel 2 (HV0132-40097) 2019-05-03 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Avel 2 (HV0132-40133) 2018-04-27 - 2018-06-03

HV0132 Avel 2, 7,5 Hp

Breeding 2

Kursplan fastställd

2016-11-08

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- 60 hp husdjursvetenskap eller biologi, och 5 hp matematik/statistik

Mål

Kursen syftar till att ge generella kunskaper i husdjursavel, tillämpbara för olika situationer av avelsarbete med husdjur och för bedömning av konsekvenser av avelsprogram.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- utföra enklare beräkningar med matrisalgebra och beskriva dess tillämpningar inom husdjursaveln,
- sätta upp enkla linjära modeller för att analysera och tolka biologiska data,
- beskriva samband mellan genotyp och fenotyp, samt variation som uppstår genom det mendlande arvet,
- utföra beräkningar för att skatta genetisk variation och djurs avelsvärden med olika metoder,
- diskutera strategier för selektion och korsningsavel i olika miljöer, och även förutsäga genetiskt framsteg,
- översiktligt jämföra avelsprogram under olika förutsättningar (t.ex. djurslag, populationsstorlek) och även diskutera etiska frågeställningar och avelsprogrammens hållbarhet, samt diskutera åtgärder för att minimera inavel och bevara husdjursgenetiska resurser.

Innehåll

Kursen innehåller följande ämnesblock: matrisalgebra, metoder för att skatta genetiska parametrar, strategier för selektion, skattning av genetiskt framsteg, och avelsprogram. Etiska frågor behandlas fortlöpande genom kursen.

Föreläsningar varvas med dator- och räkneövningar. Studenten befäster sina kunskaper genom gruppdiskussioner. Obligatoriska moment förekommer inom te.x. gruppdiskussioner.

I kursen tränas följande generella kompetenser: problemlösning, kommunikation i tal och skrift.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och muntliga tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen omfattar 6 hp genetik/avel samt 1,5 hp matematik/statistik.
Kursen förutsätter kunskap om
- grundläggande genetik, reglering av genuttryck, biologisk variation och inavel, populationsgenetik och bevarandebiologi.
- principerna för att skatta allelfrekvenser, arvbarhet, genetiska samband, samt djurs enskilda avelsvärden.
- uppbyggnaden av avelsprogram
- hur man organiserar data i matrisform
- grundläggande statistiska kunskaper såsom genomsnitt och variation, statistisk felmarginal och statistiskt säkerställd skillnad, samt analys och tolkning av samband mellan variabler
- hur man kan använda linjära modeller för att analysera biologiska data
Studenter som är godkända på matematik och statistikdelen i kurserna HV0123, HV0110, HV0113 innehar nödvändiga förkunskaper i matematik och statistik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Genetik
Ersätter: delvis HV0081
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0132 Anmälningskod: SLU-40004 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 100%