Ny sökning
HV0133

Djurens biologi 2 – cellen

Andra kursvärderingar för HV0133

Läsåret 2020/2021

Djurens biologi 2 – cellen (HV0133-10076) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Djurens biologi 2 – cellen (HV0133-10247) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Djurens biologi 2 – cellen (HV0133-10155) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Djurens biologi 2 – cellen (HV0133-10248) 2017-08-28 - 2017-10-30

HV0133 Djurens biologi 2 – cellen, 15,0 Hp

Animal biology 2 - the cell

Kursplan fastställd

2016-11-08

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Cellbiologi 5,00 1002
Genetik 2,00 1008
Bakteriologi 2,00 1004
Immunologi 2,00 1005
Parasitologi 2,00 1006
Virologi 2,00 1007

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- 30 hp husdjursvetenskap
eller
- 30 hp biologi

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i cellbiologi, mikrobiologi, immunologi och genetik som behövs för fortsatta studier i husdjursvetenskap och biologi. Kursen syftar även till att integrera de olika ämnesområdena cellbiologi, mikrobiologi, immunologi och genetik samt ge en övergripande förståelse för systembiologi.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- redogöra för cellens uppbyggnad, interaktioner mellan celler och extracellulärt matrix, transport av molekyler inom och över cellmembran,
- beskriva cellens tillväxt, signalering, stamceller samt mekanismer som styr uppkomst av onormal celldelning,
- jämföra förekomst av, samt systematik, morfologi och egenskaper hos olika typer av mikroorganismer och parasiter,
- beskriva mikroorganismers och parasiters betydelse för uppkomst av sjukdom hos djur,
- använda och redogöra för grundläggande mikrobiologiska laboratorietekniker
- beskriva immunförsvarets generella uppbyggnad och dess betydelse vid mikrobiella infektioner,
- redogöra för grundläggande genetik, organisation av arvsmassan samt reglering av genuttryck.

Innehåll

Kursen avser att belysa grundläggande cellbiologiska processer innefattande reglering av genuttryck, membranstruktur, membrantransport, intracellulär transport, cellsignalering, cytoskelettet, cellcykeln, extracellulär matrix, cell-cell/cell-matrixkontakter, cancer samt stamceller. Vidare ger kursen grundläggande kunskaper om mikroorganismers och parasiters uppbyggnad och karakteristika samt principer för systematik av mikroorganismer och parasiter. Den ger översiktliga kunskaper om hur infektion av olika mikroorganismer och parasiter sker, immunförsvarets mekanismer hos däggdjuret samt principer för diagnostik, prevention och kontroll av mikroorganismer och parasiter. Kursen ger en översikt över förekomsten av sjukdomsframkallande parasiter hos lantbrukets djur och sällskapsdjur. Kursen ger inom området genetik kunskaper inom mendelsk nedärvning, organisation av arvsmassa, genreglering, genfamiljer samt centrala genetiska och molekylärgenetiska metoder.

I kursen ingår föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Obligatoriska moment förekommer, inom t.ex. laborationer, gruppövningar och seminarier.

I kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, formulera labrapporter, analys, problemlösning och kritiskt tänkande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination, godkänt deltagande vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

- Vissa moment kan komma att hållas på engelska. Kursen omfattar 5 hp cellbiologi, 6 hp mikrobiologi, 2 hp immunologi samt 2 hp genetik.
- Kursen förutsätter grundläggande förkunskaper på högskolenivå inom kemi, biokemi och cellbiologi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Medansvariga:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Mikrobiologi
Ersätter: delvis BI0960, BI1081
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Essential Cellbiolog
Författare: Alberts B., Hopkin K., Johnson A.D., Morgan D., Raff M., Roberts K., Walter P.
ISBN: 9780393680393
Kommentar: 2019. 5.ed. WW Norton & Co, US. 864 sidor.
2) Veterinary Microbiology and Microbial Disease
Författare: Quinn P.J., Markey B.K., Leonard F.C., Hartigan P., Fanning S.
ISBN: 9781405158237
Kommentar: 2011. 2.ed. Wiley-Blackwell, US. 912 sidor.
3) Principles of Veterinary Parasitology
Författare: Jacobs D., Fox M., Gibbons L., Hermosilla C.
ISBN: 9780470670422 (tryckt), 9781118977446 (e-bok)
Kommentar: 2015. Wiley-Blackwell, US. 726 sidor.
4) Genetics, a conceptual approach
Författare: Pierce, B.A.
ISBN: 9781319050962
Kommentar: 2016. 6.ed. W.H. Freeman, US. 700 sidor.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0133 Anmälningskod: SLU-10002 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%