Ny sökning
HV0135

Etologi och antrozoologi 1

Information från kursledaren

Välkomna till kursstart!

Kursen startar den 18/2 och kursintroduktionen hålls via zoom kl 10-12. Mer information om kursen och zoomlänk till kursintroduktionen finns på Canvas. Canvas får du tillgång till när du registrerar dig på kursen.

Mvh Christina & Therese

Hej och välkomna till kursen! Den litteratur vi kommer att använda oss av i kursen är främst vetenskapliga artiklar som du till stor del söker själv. Ett preliminärt schema läggs upp senast 4 veckor innan kursstart. Mvh Therese & Christina

Hej! Ni hittar nu ett preliminärt schema för kursen under schema. Kursen är planerad med vissa kursmoment på campus och vissa via zoom. Schemat är dock preliminärt och ytterligare föreläsningar kan komma att flyttas till zoom men även andra schemaförändringar kan bli aktuella. Mvh Christina & Therese

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0135-30005 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0135

Läsåret 2020/2021

Etologi och antrozoologi 1 (HV0135-30072)

2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Etologi och antrozoologi 1 (HV0135-30238)

2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Etologi och antrozoologi 1 (HV0135-30152)

2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Etologi och antrozoologi 1 (HV0135-40134)

2018-04-27 - 2018-06-03

Kursplan

HV0135 Etologi och antrozoologi 1, 7,5 Hp

Ethology and Anthrozoology 1

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- 45 hp husdjursvetenskap, varav 5 hp etologi

eller

- 45 hp biologi, varav 15 hp zoologi och 5 hp etologi

Mål

Syftet med kursen är att studenterna ska få grundläggande kunskaper inom etologi och antrozoologi som vetenskapliga ämnen och vilka tillämpningar dessa ämnen har i samhället.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- förklara hur olika situationer, där människor och djur interagerar, har uppstått och granska dessa kritiskt,

- redogöra för hur människor påverkar djur genom hantering och andra interaktioner och hur människors påverkan på djur och vice versa kan bli mer hållbar,

- redogöra för djurs inlärning och hur den påverkas i verkliga situationer,

- diskutera och kritiskt granska människors attityder till djur och vilka konsekvenser dessa kan få för både djur och människor,

- med stöd i vetenskapliga artiklar utreda verklighetsanknutna fall inom etologi och antrozoologi, samt både skriftligt och muntligt presentera dessa.

Innehåll

Kursen ger en översikt över de fysiologiska och sociala effekterna av människors och djurs interaktioner. Kursen innehåller basgruppsmöten enligt PBL (Problembaserat Lärande) där studenterna diskuterar och redogör för människors attityder till djur, människor och djurs sociala förmåga och hur vi människor kommunicerar om djur. Arbete sker med verkliga fall valda av studenterna Kursen innehåller föreläsningar och övningar som behandlar hur djur påverkas av hantering, hur djur lär sig och hur människor kan påverka djurs inlärning. Kursen behandlar olika djurslag såsom djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur, sport- och sällskapsdjur. Studenterna utreder två verklighetsanknutna fall inom etologi och antrozoologi i projektarbetesform med fokus på orsaker och bakgrund.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, projektarbeten och basgruppsmöten.I kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, analys, problemlösning, etiskt och kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete samt godkänt deltagande vid obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Generella regler och riktlinjer för examination och betygssättning finns i SLU:s regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: delvis BI1227 och BI1110

Betygskriterier

För godkänt (betyg 3) på kursen krävs:

 • Godkänd närvaro på obligatoriska moment (basgruppsmöten, vetenskapliga seminarium, muntlig redovisning)
 • Godkänd övning hantering och inlärning
 • Godkänd bokgranskning
 • Godkänd examinationsuppgift

För betyg 4 på kursen krävs:

 • Se betyg 3
 • Betyg 4 på examinationsuppgift

För betyg 5 på kursen krävs:

 • Se betyg 3 och 4
 • Betyg 5 på examinationsuppgift

Betygsbedömning examinationsuppgift:

För betyg 3: Ska du skriva din rapport utifrån instruktionerna i studiehandledningen. Du ska även referera till minst fyra vetenskapliga artiklar till varje situation, dessa ska innehålla forskning som ger kunskap om situationen du valt och de ska vara relevanta för din utredning.

För betyg 4: Utöver betyg 3 krävs att du refererar till minst fem relevanta vetenskapliga artiklar till varje situation. Du ska även diskutera orsakerna bakom varje situation, styrk diskussion med vetenskapliga artiklar. OBS! för betyg högre än 3 måste en fullständig examinationsuppgift vara inlämnad senast den 23:e mars 2022 kl. 23.59.

För betyg 5: Utöver betyg 4 krävs att du referera till minst sex relevanta vetenskapliga artiklar till varje situation. Du ska även diskutera vad konsekvenserna kan bli för djur och människa, samt vilka konsekvenser det kan få på generell/samhällelig nivå, styrk din diskussion med vetenskapliga artiklar.

Vid underkänd examinationsuppgift ges två alternativ:

a) Du får komplettera ditt befintliga svar men kan då inte nå ett högre betyg än det som du nästan uppnått (t.ex. om du klarat nivå 4 men inte nivå 3 (godkänd-nivån) första gången kan du komplettera nivå 3 så att du får betyg 4). b) Du får skriva en helt ny examinationsuppgift.

Litteraturlista

 1. Litteratur Kommentar: Den litteratur vi kommer att använda oss av i kursen är främst vetenskapliga artiklar som du till stor del söker själv.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0135 Anmälningskod: SLU-30005 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%