Ny sökning
HV0139

Naturvetenskaplig grundkurs - evolution och ekologi

Kursvärderingen är avslutad

HV0139-10082 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0139

HV0139 Naturvetenskaplig grundkurs - evolution och ekologi, 15,0 Hp

Basic science – evolution and ecology

Kursplan fastställd

2016-12-14

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Matematik och statistik 5,00 1002
Anatomi 3,00 1003
Evolution och ekologi 7,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Biologi 2
Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2
Kemi 2
Matematik 4

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till universitetsstudier, programmet och en framtida yrkesroll. Vidare behandlas djurvärldens systematik, evolution, ekologi och anatomi med inriktning mot ryggradsdjur. En grund i för biologi relevant matematik och statistik ges.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Söka, granska och diskutera vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom evolutionsbiologi och ekologi, i tal och skrift, under handledning,
- Använda relevanta matematiska metoder för att lösa biologiska och matematiska problem,
- Redogöra för biologisk data i diagram och tabeller genom att använda relevant statistisk programvara,
- Redogöra för och tillämpa grundläggande sannolikhetslära som är relevant inom det biologiska ämnesområdet,
- Redogöra för de vanligaste husdjurens anatomiska byggnad,
- Översiktligt redogöra för djurvärldens systematik och evolution med tonvikt på ryggradsdjur,
- Redogöra för domesticeringsprocessen och dess koppling till evolutionära processer,
- Redogöra för organismernas anpassningar till sin miljö, ekologiska strukturer och processer på populations- och organismsamhällsnivå, hålla en grundläggande muntlig presentation inom evolutionsbiologi eller ekologi,
- Leda gruppdiskussioner om vikten av biologisk mångfald.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande evolutionsteori, evolutionära begrepp, domesticering, organismernas anpassningar till sin miljö, ekologiska strukturer och processer på populations- och organismsamhällsnivå samt grundläggande matematik och statistik. Kursen ger en introduktion till etisk argumentation och behandlar evolutionära anpassningar hos djur som hålls i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur, samt sport- och sällskapsdjur. I kursen ingår föreläsningar, studiebesök, basgruppsarbete enligt problembaserat lärande, presentationsövning och projektarbete.

Anatomiundervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer, dissektionsövningar och gruppövningar med djurmaterial.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, basgruppsarbeten och studiebesök.

Inom kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, analys, problemlösning och kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa föreläsningar genomförs på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1242, HV0110

Lärandemål

Moment

1. Söka, granska och diskutera vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom evolutionsbiologi och ekologi, i tal och skrift, under handledning

Basgruppsarbete och Projektarbete

2. Använda relevanta matematiska metoder för att lösa biologiska och matematiska problem

Matematik- och statistikmoment

3. Redogöra för biologisk data i diagram och tabeller genom att använda relevant statistisk programvara

Matematik- och statistikmoment

4. Redogöra för och tillämpa grundläggande sannolikhetslära som är relevant inom det biologiska ämnesområdet

Matematik- och statistikmoment

5. Redogöra för de vanligaste husdjurens anatomiska byggnad

Anatomimoment

6. Översiktligt redogöra för djurvärldens systematik och evolution med tonvikt på ryggradsdjur

Basgruppsarbete, Parken Zoo och Basgruppsarbete

7. Redogöra för domesticeringsprocessen

Basgruppsarbete

8. Redogöra för organismernas anpassningar till sin miljö, ekologiska strukturer och processer på populations- och organismsamhällsnivå, hålla en grundläggande muntlig presentation inom evolutionsbiologi eller ekologi

Projektarbete och Basgruppsarbete

9. Leda gruppdiskussioner om vikten av biologisk mångfald

Basgruppsarbete

Examinationsformer:

Inlämningsuppgifter, projektarbete med skriftlig (individuell) och muntlig (i grupp) examination, deltagande vid obligatoriska moment, individuell salstentamen i matematik och statistik samt individuell muntlig tentamen i anatomi.

För godkänt betyg:

För godkänt betyg krävs närvaro samt godkänt på samtliga obligatoriska moment, godkända inlämningsuppgifter, godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete, godkända tentamina i matematik, statistik och anatomi.

Betyg för delmomenten rapporteras in när dessa är klara, betyg för hela kursen erhålls först när alla tre delmoment är godkända.

1) Naturlig matematik
Författare: Staffan Rodhe, Inger Sigstam
ISBN: ISBN: 9789144020303
2) Biometri: grundläggande biologisk statistik
Författare: Ulf Olsson, Jan-Eric Englund, Ulla Engstrand
ISBN: ISBN: 9789144045771
3) Kompendium i husdjurens anatomi
Kommentar: Kompendiet kostar c:a 150 kr och kommer finnas tillgängligt att köpa vid kursstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0139 Anmälningskod: SLU-10082 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%