Ny sökning
HV0141

Naturvetenskaplig grundkurs – Husdjursagronom

2020-07-07
Välkommen till första kursen på Agronomprogrammet - Husdjur! Programmet startar 31 augusti klockan 13.00 och första kursen startar 1 september klockan 10.10.
Den första kursen på programmet heter Naturvetenskaplig Grundkurs (HV0141). Litteratur för matematik och statistik som ingår i kursen finns på länken "Litteratur" på den här sidan, det är böcker du måste ha vid kursstart. All annan kurslitteratur tillhandahålls elektroniskt och du får tillgång till den när kursen startar. Du hittar ett preliminärt schema om du klickar på schemalänken, gulmarkerade moment kommer att ske på Campus Ultuna. Information med anledning av corona finns att hitta på studentwebben, SLU följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Campusnärvaro prioriteras för kurser som ges den första terminen för att du som ny student ska få en bra start på dina studier. Kontakta kursansvarig Sofia Lindkvist (sofia.lindkvist@slu.se) om du har några frågor om kursen. Vi ses den 1a september och den första kursdagen får ni praktisk information om kursen och programmet!

Kursvärderingen är avslutad

HV0141-10086 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0141

HV0141 Naturvetenskaplig grundkurs – Husdjursagronom, 15,0 Hp

Basic science – agriculture and animal science

Kursplan fastställd

2016-12-14

Ämnen

Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Matematik och statistik 5,00 1002
Anatomi 3,00 1003
Lantbruks- och husdjursvetenskap 7,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
• Biologi 2
• Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2
• Kemi 2
• Matematik 4

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till universitetsstudier, programmet och en framtida yrkesroll. Vidare behandlas djurvärldens systematik, evolution och anatomi med inriktning mot ryggradsdjur, med särskild tonvikt på de vanligaste husdjursarterna. En grund i för biologi relevant matematik och statistik ges. I samarbete med andra agronomprogram får studenten en inblick i agronomens yrke, dess historia, arbetsmarknad och möjligheter.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Söka, granska och diskutera vetenskaplig litteratur inom husdjursvetenskap, i tal och skrift, under handledning,
- Använda relevanta matematiska metoder för att lösa biologiska och matematiska problem,
- Redogöra för biologisk data i diagram och tabeller genom att använda relevant statistisk programvara,
- Redogöra för och tillämpa grundläggande sannolikhetslära som är relevant inom det biologiska ämnesområdet,
- Redogöra för de vanligaste husdjurens anatomiska byggnad,
- Redogöra för domesticeringsprocessen,
- Översiktligt redogöra för djurvärldens systematik och evolution med tonvikt på ryggradsdjur,
- Översiktligt beskriva naturbruk, med fokus på jordbruk och djurskötsel, och dess
betydelse i samhället,
- Redogöra för lantbrukets historiska utveckling med fokus på animalieproduktionens villkor.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande evolutionsteori, evolutionära begrepp och domesticering, vävnaders och organs anatomi hos våra vanligaste husdjur samt grundläggande matematik och statistik. Kursen ger en introduktion till etisk argumentation, hållbart naturresursutnyttjande, agrarhistoria samt lantbrukets produktionsgrenar och årscykler. Anatomiundervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer, dissektionsövningar och gruppövningar med djurmaterial. I kursen ingår föreläsningar, studiebesök, studentaktiverande undervisning, presentationsövning och projektarbete.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, grupparbeten och studiebesök. Inom kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, analys, problemlösning och kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa föreläsningar genomförs på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.
 Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: LB0037, HV0123

Betygsskala: G/IG

Lärandemål, kursmoment och examinationsform:

Lärandemål

Moment

Examination eller motsvarande

Delmoment

Söka, granska och diskutera vetenskaplig litteratur inom husdjursvetenskap, i tal och skrift, under handledning

Litteratur och filmer, projektarbete

Inlämningsuppgifter individuellt och i projektgrupp, projektarbete

3

Använda relevanta matematiska metoder för att lösa biologiska och matematiska problem

Matematik

Skriftlig tentamen i matematik

1

Redogöra för biologisk data i diagram och tabeller genom att använda relevant statistisk programvara

Statistik

Datalab

1

Redogöra för och tillämpa grundläggande sannolikhetslära som är relevant inomdet biologiska ämnesområdet

Statistik

Skriftlig tentamen i statistik

1

Redogöra för de vanligaste husdjurens anatomiskabyggnad

Anatomi

Muntlig tentamen i anatomi

2

Redogöra fördomesticeringsprocessen

Föreläsningar, diskussion ochprojektarbete

Gruppdiskussion och projektarbete.

3

Översiktligt redogöra för djurvärldens systematik och evolution med tonvikt på ryggradsdjur

Litteratur, föreläsning och diskussion

Gruppdiskussion.

3

Översiktligt beskriva naturbruk, med fokus på jordbruk och djurskötsel, och dess betydelse i samhället

Föreläsningar, Tema 1-4, PRYO, studiebesök ”Produktionsdjur i praktiken” och i demoodlingar samt projektarbete

Tema 1-4, studiebesök ”produktionsdjur i praktiken” samt studiebesök demoodlingar PRYO på gris och nöt. Projektarbete.

3

Redogöra för lantbrukets historiska utveckling med fokus på animalieproduktionens villkor

Föreläsningar, Tema 1-4 och projektarbete

Tema 1-4 och projektarbete.

3

Examinationsformer:

Inlämningsuppgifter (individuella och i grupp), projektarbete med skriftlig och muntlig examination i grupp, deltagande vid obligatoriska moment, individuell salstentamen i matematik och statistik, individuell muntlig tentamen ianatomi.

För godkänt betyg krävs närvaro på samtliga obligatoriska moment, godkända inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i projektarbete samt godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete, godkända tentamina i matematik, statistik och anatomi.

Delmoment

Kursen rapporteras in i Ladok i tre delar; 1) Matematik och statistik, 5 hp 2) Anatomi, 3 hp och 3) Lantbruks- och husdjursvetenskap, 7 hp.

1) Naturlig Matematik
Författare: Staffan Rodhe, Inger Sigstam
ISBN: 9789144020303
2) Biometri, Grundläggande biologisk statistik
Författare: Ulf Olsson, Jan-Erik Englund, Ulla Engstrand
ISBN: 91-44-04577-8
3) Kompendium i husdjurens anatomi
Kommentar: Kompendiet kostar ca 150 kr och kommer finnas tillgängligt att köpa vid kursstart

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: HV0141 Anmälningskod: SLU-10086 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%