Ny sökning
HV0143

Praktik - Yrkesmässig djurhållning och skötsel

Kursens syfte är att ge de studerande en praktisk färdighetsträning inom djurhållning och skötsel av djur.

Praktikkurs inom EoD

Praktik - Yrkesmässig djurhållning och skötsel, 7.5 hp

HV0143. Anmälningskod: SLU-50003

Välkommen att läsa mer om praktikkursen som är kopplad till Etologi och djurskyddsprogrammet. Här hittar du lite mer information om årets kurs som går under sommaren 2022: https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/HV0143/50003.2122

Vi som jobbar med kursen är Maria Andersson, docent i antrozoologi och Jenny Yngvesson, docent i etologi och djurvälfärd. Vi tycker att det är viktigt att du som student får erfarenhet av den vardagliga praktiska hanteringen av djur, och genom att gå den här kursen så samlar du också lite extra högskolepoäng. Du gör praktik i någon form av djurhållning eller verksamhet med djur, där du får träna dig i både hantering, djurhållning och skötsel.

Kursen går att kombinera med jobb, huvudsaken är att du samlar ihop 4 veckors praktisk hantering och skötsel.

Kontakta Maria.Andersson@slu.se eller Jenny.Yngvesson@slu.se om du vill veta mer.

Syfte: Kursens syfte är att ge de studerande en praktisk färdighetsträning inom djurhållning och skötsel av djur.

När: 4 veckors praktik under sommaren 2022 (juni-sept).

Hur: Ansökan ska göras mellan 18 feb och 15 mars.

Examination: Skriftlig rapport och muntlig redovisning 26 aug.

Lärandemål: Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva det praktiska handhavandet av ett eller flera djurslag,

- redogöra för arbetsvillkor och arbetsmiljö inom djurskötseln,

- diskutera sambandet mellan djurhållning och skötselrutiner i relation till verksamhetsmål och djurens välfärd.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-08-21 och 2022-09-11

Andra kursvärderingar för HV0143

Läsåret 2020/2021

Praktik - Yrkesmässig djurhållning och skötsel (HV0143-50043) 2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2019/2020

Praktik - Yrkesmässig djurhållning och skötsel (HV0143-50080) 2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2018/2019

Praktik - Yrkesmässig djurhållning och skötsel (HV0143-50030) 2019-06-10 - 2019-09-01

Läsåret 2017/2018

Praktik - Yrkesmässig djurhållning och skötsel (HV0143-50047) 2018-06-04 - 2018-09-02

HV0143 Praktik - Yrkesmässig djurhållning och skötsel, 7,5 Hp

Professional animal and management in practice

Kursplan fastställd

2017-04-27

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

• 30 hp husdjursvetenskap, varav 5 hp etologi, 5 hp djurskydd och 5 hp djurhållning
eller
• 30 hp biologi, varav 5 hp etologi, 5 hp djurskydd och 5 hp djurhållning

Mål

Kursens syfte är att ge de studerande en praktisk färdighetsträning inom djurhållning och skötsel av djur.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva det praktiska handhavandet av ett eller flera djurslag,
- redogöra för arbetsvillkor och arbetsmiljö inom djurskötseln,
- diskutera sambandet mellan djurhållning och skötselrutiner i relation till verksamhetsmål och djurens välfärd.

Innehåll

Under ungefär 80 % av kurstiden deltar studenterna i de dagliga rutinerna vid en arbetsplats som hanterar djur. Till stöd under denna period tilldelas studenterna en handledare som instruerar i de olika momentens handhavande. De studerande tilldelas även en akademisk handledare som en resurs för frågor och diskussion. Efter perioden med praktisk färdighetsträning sammanfattar studenterna sina erfarenheter och redovisar dessa såväl skriftligt som muntligt med en vetenskaplig förankring.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande under praktiktiden samt godkänd skriftlig och muntlig redovisning av praktiken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Fördelning av tillgängliga praktikplatser sker i möjligaste mån efter studenternas
önskemål. Denna kurs avser många olika djurslag men inte lantbruksdjur då sådana praktikmöjligheter erbjuds av kursen Praktik - Lantbrukets husdjur 1 (LB0050).

De som med godkänt resultat avslutat t.ex. kurserna Etologi och djurskydd (HV0109) samt Djurhållning, djurhälsa och smittskydd (HV0111) uppfyller förkunskapskraven.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Factors fostering vocational students' workplace learning success in the real workplace envioronment.
Författare: Anna-Maija Nisula & Sari Metso
Kommentar: Journal of Education and Work, 32:6-7, 552-569
2) Djurskyddsföreskrifterna
Författare: Jordbruksverket
Kommentar: Samt andra regelverk relevanta för de djurarter du genomför din praktik med.
3) Annan vetenskaplig relevant litteratur
4) Annan populärvetenskaplig relevant litteratur

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd - kandidatprogram Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0143 Anmälningskod: SLU-50003 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 40%