Ny sökning
HV0146

Global animalieproduktion

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för HV0146

Läsåret 2020/2021

Global animalieproduktion (HV0146-10087) 2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Global animalieproduktion (HV0146-10240) 2019-10-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Global animalieproduktion (HV0146-10166) 2018-10-04 - 2018-11-05

HV0146 Global animalieproduktion, 7,5 Hp

Global animal production

Kursplan fastställd

2017-11-14

Ämnen

Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
• 80 hp husdjursvetenskap eller biologi, varav
• 7,5 hp genetik
• 7,5 hp nutrition
• 7,5 hp djurfysiologi

Mål

Kursen syfte är att ge en förståelse för global animalieproduktion, med fokus på låginkomstländer, där lantbruksdjurens roll, utveckling och nyttjande diskuteras. Olika produktionssystem och populationsstrukturer jämförs och analyseras mellan olika delar av världen. Vidare behandlas utmaningar som klimatförändringar och en minskad tillgång till mark har för en uthållig produktion.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för betydelsen av lantbrukets djur för hållbar utveckling,
- Beskriva, jämföra och förklara husdjurens roll i olika delar av världen,
- Redogöra för och kritiskt granska olika produktionssystem och djurmaterial med avseende på produktion, hållbart nyttjande och miljöpåverkan,
- Översiktligt beskriva hur klimat, resurser för produktion, tillgång till marknad, internationell handel och konsumtion av animaliska produkter påverkar produktionsmöjligheterna.

Innehåll

Kursen behandlar livsmedelsproducerande husdjur i hela världen men framförallt i låginkomstländer. Kursen väver samman avel, nutrition, skötsel och marknadsaspekter men även miljöns inverkan på produktionen. I kursen ingår föreläsningar, övningar, studentaktiverande undervisning och projektarbete.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, grupparbeten och studiebesök. Inom kursen tränar studenten följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig populärvetenskaplig kommunikation, kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.

Kan inte ingå i examen samtidigt som HV0080.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Medansvariga:
Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HV0080

Lärandemål

U

3

4

5

Examinations-former

Klargöra för betydelsen av lantbrukets djur för hållbar utveckling

Studenten uppnår inte betyg 3 för lärandemålet

Beskriva vad hållbar utveckling är och betydelsen av lantbrukets djur

Redogöra för vilken betydelse lantbrukets djur har i olika sammanhang för en hållbar utveckling

Diskutera betydelsen av lantbrukets djur för en hållbar utveckling och hur förutsättningar för olika produktionssystem och kontexter påverkar

Hemtentamen

Projektarbete

Beskriva, jämföra och förklara husdjurens roll i olika delar av världen

Studenten uppnår inte betyg 3 för lärandemålet

Beskriva och på ett övergripande sätt förklara husdjurens utveckling och roll i olika delar av världen

Redogöra och analysera husdjurens olika roller i olika delar av världen och diskutera skillnader för husdjurens utveckling

Tydliggöra, jämföra och analysera varför husdjuren har olika roller i olika delar av världen och diskutera skillnader för husdjurens utveckling och roll

Hemtentamen

Projektarbete

Redogöra för och kritiskt granska olika produktions- system och djurmaterial med avseende på produktion, hållbart nyttjande och miljöpåverkan

Studenten uppnår inte betyg 3 för lärandemålet

Redogöra för olika produktionssystem och djurmaterial med avseende på produktion, hållbart nyttjande och miljöpåverkan

Utvärdera och kritiskt granska olika produktionssystem och djurmaterial med avseende på produktion, hållbart nyttjande och miljöpåverkan

Analysera och diskutera olika produktionssystem och djurmaterial med avseende på produktion, hållbart nyttjande och miljöpåverkan

Hemtentamen

Projektarbete

Översiktligt beskriva hur klimat, resurser för produktion, tillgång till marknad, internationell handel och konsumtion av animaliska produkter påverkar produktionsmöjligheterna

Studenten uppnår inte betyg 3 för lärandemålet

Beskriva hur olika faktorer som t ex klimat och tillgång till marknad påverkar produktionsmöjligheter

Förklara och analysera hur klimat, resurser för produktion, tillgång till marknad, internationell handel och konsumtion av animaliska produkter påverkar produktionsmöjligheterna

Tydliggöra, analysera och resonera hur klimat, resurser för produktion, tillgång till marknad, internationell handel och konsumtion av animaliska produkter påverkar produktionsmöjligheterna

Hemtentamen

Projektarbete

Förmedla vetenskaplig information om livsmedelsproduktion på ett populärvetenskapligt sätt

Studenten uppnår inte betyg 3 för lärandemålet

Förmedla vetenskaplig information om livsmedelsproduktion på ett populärvetenskapligt sätt

Projektarbete

U

3

4

5

Slutbetyg för kursen

Studenten uppnår inte betyg 3 för ett eller flera av lärandemålen

Godkänd hemtentamen och godkänt projektarbete (populärvetenskaplig text, muntlig redovisning samt opponering)

Betyg 4 på både hemtentamen och projektarbete

eller

Betyg 5 på hemtentamen eller projektet och betyg 3 på projektarbete eller hemtentamen

Uppfyller kriterierna för betyg 5 för både hemtentamen och projektarbete

1) Kursen använder inte någon kurslitteratur. Inför respektive föreläsning presenteras artiklar att läsa.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: HV0146 Anmälningskod: SLU-10014 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%