Ny sökning
HV0146

Global animalieproduktion

Kursen syfte är att ge en förståelse för global animalieproduktion, med fokus på låginkomstländer, där lantbruksdjurens roll, utveckling och nyttjande diskuteras. Olika produktionssystem och populationsstrukturer jämförs och analyseras mellan olika delar av världen. Vidare behandlas utmaningar som klimatförändringar och en minskad tillgång till mark har för en uthållig produktion.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0146

Läsåret 2021/2022

Global animalieproduktion (HV0146-10014)

2021-09-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Global animalieproduktion (HV0146-10087)

2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Global animalieproduktion (HV0146-10240)

2019-10-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Global animalieproduktion (HV0146-10166)

2018-10-04 - 2018-11-05

Kursplan

HV0146 Global animalieproduktion, 7,5 Hp

Global animal production

Ämnen

Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

• 80 hp husdjursvetenskap eller biologi, varav

• 7,5 hp genetik

• 7,5 hp nutrition

• 7,5 hp djurfysiologi

Mål

Kursen syfte är att ge en förståelse för global animalieproduktion, med fokus på låginkomstländer, där lantbruksdjurens roll, utveckling och nyttjande diskuteras. Olika produktionssystem och populationsstrukturer jämförs och analyseras mellan olika delar av världen. Vidare behandlas utmaningar som klimatförändringar och en minskad tillgång till mark har för en uthållig produktion.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för betydelsen av lantbrukets djur för hållbar utveckling,

- Beskriva, jämföra och förklara husdjurens roll i olika delar av världen,

- Redogöra för och kritiskt granska olika produktionssystem och djurmaterial med avseende på produktion, hållbart nyttjande och miljöpåverkan,

- Översiktligt beskriva hur klimat, resurser för produktion, tillgång till marknad, internationell handel och konsumtion av animaliska produkter påverkar produktionsmöjligheterna.

Innehåll

Kursen behandlar livsmedelsproducerande husdjur i hela världen men framförallt i låginkomstländer. Kursen väver samman avel, nutrition, skötsel och marknadsaspekter men även miljöns inverkan på produktionen. I kursen ingår föreläsningar, övningar, studentaktiverande undervisning och projektarbete.Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, grupparbeten och studiebesök. Inom kursen tränar studenten följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig populärvetenskaplig kommunikation, kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.Kan inte ingå i examen samtidigt som HV0080.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Medansvariga:

Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HV0080

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0146 Anmälningskod: SLU-10260 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%