Ny sökning
HV0148

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd

Hej!

I inforutan här på kurshemsidan har det stått att detta är det en distanskurs, vilket inte riktigt stämmer. Det mesta av vår undervisning bedrivs på distans på grund av pandemin, men enligt riktlinjerna vi har kan vissa nyckelmoment och/eller examinationer genomföras på campus med anpassningar till rådande smittläge.

Ni kommer få mer information om detta inför kursen. Nästan all undervisning är planerad till distans, men vi har ett par enstaka moment som vi fortfarande jobbar med och kommer försöka hålla fysiskt. Om ni tittar i det preliminära schemat som finns här på kurssidan så har vi under försöksdjursveckan några moment vi hoppas kunna hålla på campus. Vi hoppas även att vi fysiskt kan åka till Furuvik.

En viktig del av distansundervisningen är att ni har tillgång till någon typ av webkamera eller smartphone, då kamera måste vara påslagen under obligatoriska moment.

Den här kursen är också full och har ett antal reserver. Om du är antagen kommer du att en vecka före kursen startar att få en e-post från us-frist@slu.se med information om hur du ska göra för att ta din plats i anspråk. Om du är reservantagen och erbjuds en plats så kommer du få e-post med instruktioner. I bägge fallen skickas e-posten till den e-postadress du har angivit på antagning.se, och du ska registrera dig i Ladok Student med ditt SLU-studentkonto inom den tid som anges. Uppstår frågor, kontakta us-frist@slu.se.

Registrerade studenter ska ha fått en inbjudan till ett Canvasrum. Vi är mitt uppe i en förändring kring Canvasrummen där det tyvärr blivit ett överlapp för vår kurs, så det kan hända att ni ser två olika Canvasrum för kursen. Den ena är publicerad och har innehåll i sig- det är rätt rum och det vi kommer använda i kursen. Ni som registrerar er från och med kl 16 fredag 15/1 kommer få inbjudan till Canvas allt eftersom.

Har ni frågor innan kursen börjar kan ni kontakta någon av oss kursledare via mail.

//Lisa och Maria

Kursvärderingen är avslutad

HV0148-30073 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0148

Läsåret 2019/2020

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd (HV0148-30237) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd (HV0148-30142) 2019-01-21 - 2019-03-25

HV0148 Djurhållning, djurhälsa och smittskydd, 15,0 Hp

Animal husbandry, animal health and infectious disease control

Kursplan fastställd

2017-11-14

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Försöksdjursvetenskap 1,50 1002
Praktik 1,50 1003
Djurhållning, djurhälsa och smittskydd 12,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Biologi 2

Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Syftet med kursen är att ge en övergripande kunskap om djurhållning, djurhälsa och smittskydd hos djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur samt sport- och sällskapsdjur.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- redogöra för vanliga sätt att inhysa och sköta djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur, sport- och sällskapsdjur, samt visa förståelse för olika slags djurhållares situation och villkor,
- analysera och diskutera viktiga samband mellan djurmiljö och djurhälsa och kopplingen till etologi och djurskydd,
- redogöra för vanliga sjukdomar hos olika slags djur, samt diskutera risken för sjuklighet i olika typer av djurhållning och djurhantering,
- redogöra för hur den svenska djurhälso- och djursjukvården är organiserad, samt diskutera åtgärder för att förebygga och kontrollera olika slags sjukdomar,
- diskutera djurs allmäntillstånd och välfärd, samt diskutera skötsel och omhändertagande av sjuka eller svaga djur,
- granska befintliga hägn på svenska djurparker, samt skriftligt och muntligt diskutera förbättringar och konsekvenser för djuren,
- redogöra för och diskutera hållbart nyttjande av djur för försöksändamål utifrån relevant lagstiftning, djurens behov och etik,
- skriftligt utreda problem inom olika typer av djurhållning med fokus på smittskydd, etologi, djurskydd och djurvälfärd,
- söka och granska vetenskapliga artiklar inom djurhållning, etologi och djurskydd.

Innehåll

Kursen behandlar bl.a. olika former för djurhållning i kommersiellt, privat eller forskningsmässigt syfte, inklusive inhysning, skötsel, utfodring, uppfödning, transport, förebyggande smittskydd, sjukdomar och djurhälsovård. I kursen ingår bland annat föreläsningar, övningar/demonstrationer, hanteringsövningar av levande djur, studiebesök och basgruppsarbete enligt PBL (ProblemBaserat Lärande) samt undervisning om nyttjandet av djur för försöksändamål.

Obligatoriska moment inom t.ex. studiebesök, övningar, projektarbeten och basgruppsmöten. Inom kursen tränar studenten följande generella kompetenser: populärvetenskapligt skrivande, skriftlig och muntlig kommunikation, analys, problemlösning och kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper på högskolenivå i etologi och djurskydd. Vissa föreläsningar kan genomföras på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: BI1239, HV0111
Lärandemål / Betyg 3 Betyg 4 Betyg 5
Studenten redogör för vanliga sätt att inhysa och sköta djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur, sport- och sällskapsdjur, samt visar förståelse för olika slags djurhållares situation och villkor Studenten jämför och diskuterar olika sätt att inhysa och sköta djur Studenten bedömer och analyserar utifrån givna situationer möjligheter till förbättring av olika inhysnings- och skötselmetoder med hänsyn till ekonomiska, sociala och välfärdsmässiga förutsättningar
Studenten analyserar och diskuterar viktiga samband mellan djurmiljö och djurhälsa och kopplingen till etologi och djurskydd Studenten identifierar brister och ger specifika råd om djurhållningen för ett visst djurslag Studenten förklarar varför dessa specifika råd är viktiga för djurslaget och kopplar det till djurets behov, beteende och välfärd
Studenten redogör för vanliga sjukdomar hos olika slags djur, samt diskuterar risken för sjuklighet i olika typer av djurhållning och djurhantering Studenten redogör för och diskuterar olika specifika orsaker till olika sjukdomar orsakade av djurhållningen Studenten diskuterar utifrån givna förutsättningar hur sjukdom kan förebyggas och kontrolleras med olika slags åtgärder och metoder
Studenten redogör för hur den svenska djurhälso- och djursjukvården är organiserad, samt diskuterar åtgärder för att förebygga och kontrollera olika slags sjukdomar
Studenten diskuterar djurs allmäntillstånd och välfärd, samt diskuterar skötsel och omhändertagande av sjuka eller svaga djur
Studenten granskar befintliga hägn på svenska djurparker, samt skriftligt och muntligt diskuterar förbättringar och konsekvenser för djuren
Studenten utreder skriftligt problem inom olika typer av djurhållning med fokus på smittskydd, etologi, djurskydd och djurvälfärd
Studenten söker och granskar vetenskapliga artiklar inom djurhållning, etologi och djurskydd

Försöksdjursvetenskap 1,5 hp G/U
För godkänt krävs godkänt deltagande på hela försöksdjursveckan.

Djurhållning i praktiken 1,5 hp G/U
För godkänt krävs godkänd praktik eller godkänt deltagande i temaveckan.

Djurhållning, djurhälsa och smittskydd 12 hp U/3/4/5
För betyg 3 krävs godkänt deltagande i och/eller redovisning av obligatoriska moment samt betyg 3 på hemtentamen.

Utöver kraven för betyg 3 krävs betyg 4 på hemtentamen för att få betyg 4.
Utöver kraven för betyg 3 och 4 krävs betyg 5 på hemtentamen för att få betyg 5.

1) Ingen obligatorisk litteratur
Kommentar: Vi har ingen obligatorisk litteratur som måste köpas in på kursen. Under kursen kommer ni istället jobba mycket med att hitta den information ni behöver själva och vi kommer även jobba vidare med vetenskapliga artiklar som litteratur, både sådana ni får från oss och fortsätta träna på att hitta egna. Vi rekommenderar även att man har, eller har tillgång till, boken The ethology of domestic animals.
2) The ethology of domestic animals: An introductory text. 3d Edition.
Författare: Per Jensen
ISBN: 9781786391650
Kommentar: Rekommenderad litteratur att ha tillgång till under kursens gång

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0148 Anmälningskod: SLU-30073 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%