Ny sökning
HV0156

Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap

Andra kursvärderingar för HV0156

Läsåret 2020/2021

Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap (HV0156-30076) 2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap (HV0156-30239) 2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap (HV0156-30156) 2019-01-21 - 2019-02-20

HV0156 Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap, 7,5 Hp

Small companion animals and laboratory animal science

Kursplan fastställd

2017-11-14

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
90 hp husdjursvetenskap eller biologi, varav 5 hp fysiologi, 5 hp avel, 5 hp nutrition och 5 hp etologi

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om de små sällskapsdjurens fysiologi, utfodring, avel, etologi och skötsel. I kursen ingår lagar och förordningar som rör sällskapsdjur samt försöksdjuren och nyttjandet av djur för försöksändamål. Kursen innefattar de vanligaste små sällskapsdjuren och de djur som används vid djurförsök.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- bedöma olika djurhållningsformer av sällskapsdjur utifrån relevant djurskyddslagstiftning samt med hänsyn till djurslagsspecifik anatomi, fysiologi, nutrition, avel och välfärd
- diskutera hygienrutiner och smittskyddsaspekter i olika typer av djurhållning och djurhantering
- beskriva vanliga tecken på stört hälsotillstånd hos djur samt hur deras allmäntillstånd kan bedömas
- utifrån sällskapsdjurens ekologi redogöra för deras beteendebehov samt diskutera hur de kan påverkas av miljöomställningar och stress
- redogöra för och diskutera hållbart nyttjande av djur för försöksändamål utifrån relevant lagstiftning, djurens behov och etik.

Innehåll

I kursen tillämpas kunskaper om djurslagsspecifik anatomi, fysiologi, nutrition, avel samt välfärd genom att behandla dess betydelse för djurhållning av små sällskapsdjur. Kursen ger även studenterna grundläggande kunskaper att arbeta med försöksdjur och behandlar bland annat gällande lagstiftning och regelverk vid nyttjande av djur till försöksändamål.

I kursen ingår hanteringsövningar av levande djur och studiebesök kan förekomma. Obligatoriska moment förekommer inom t ex övningar och seminarier.

I kursen tränar studenten följande generella kompetenser: hållbar utveckling, vetenskapligt synsätt, vetenskapligt skrivande och muntlig framställning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examinationsuppgift samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen hålls på svenska, men vissa moment kan genomföras på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Studenter som är godkända på fysiologidelen i kursen Djurens biologi 3 – fysiologi, HV0134, innehar nödvändiga kunskaper i fysiologi. Studenter som är godkända på Djurens nutrition 7,5 hp, HV0129, eller Djurens utfodring 7,5 hp, HV0130, innehar nödvändiga kunskaper i nutrition. Studenter som är godkända på Avel 1 7,5 hp, HV0131, eller Avel 2 7,5 hp, HV0132, innehar nödvändiga kunskaper i avel. Studenter som är godkända på kursen Etologi och djurskydd 15 hp, HV0109, innehar nödvändiga kunskaper i etologi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0156 Anmälningskod: SLU-30006 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%