Ny sökning
HV0158

Animalieproduktion – Idisslare

Kursens syfte är att ge studenten fördjupade kunskaper om produktionssystem med idisslare, främst baserat på förhållanden och produktionsförutsättningar i Sverige. Studenten tränar på att lösa problem och formulera rekommendationer för utfodring, avel och skötsel av idisslare i olika produktionssystem.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0158

Läsåret 2021/2022

Animalieproduktion – Idisslare (HV0158-20008)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Animalieproduktion – Idisslare (HV0158-20036)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Animalieproduktion – Idisslare (HV0158-20126)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Animalieproduktion – Idisslare (HV0158-20130)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

HV0158 Animalieproduktion – Idisslare, 15,0 Hp

Ruminant production

Ämnen

Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Mjölkkor avel, skötsel och utfodring 4,0 0402
Nötkött och får avel, skötsel och utfodring 3,0 0403
Sluttentamen 8,0 0404

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

• 80 hp husdjursvetenskap eller biologi, varav

• 7,5 hp djurfysiologi

• 7,5 hp genetik

• 7,5 hp nutrition

Mål

Kursens syfte är att ge studenten fördjupade kunskaper om produktionssystem med idisslare, främst baserat på förhållanden och produktionsförutsättningar i Sverige. Studenten tränar på att lösa problem och formulera rekommendationer för utfodring, avel och skötsel av idisslare i olika produktionssystem.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för idisslarnas betydelse för jordbruket och det omgivande samhället samt trender för framtida produktion och djurhållning med huvudsakligt fokus på Sverige, men med en global utblick,

- analysera produktionssystem med idisslare med avseende på effektivitet, lönsamhetsfaktorer, reproduktion, djurhälsa och djurskydd,

- formulera utfodrings- och skötselrekommendationer till idisslare med utgångspunkt från djurens behov, tillgängliga fodermedel och ekonomiska förutsättningar,

- redovisa och diskutera möjligheter till genetiskt framsteg i egenskaper som är viktiga för produktion, reproduktion och hälsa hos idisslare,

- redogöra för utformningen av avelsprogram inom mjölk och köttproduktion samt jämföra dessa mellan olika djurslag,

- översiktligt redogöra för åtgärder för förebyggande hälsovård och smittskydd och rutiner vid djurhantering för att främja djurhälsa och djurvälfärd,

- översiktligt redogöra för faktorer som påverkar slutprodukternas kvalitetsegenskaper,

- redovisa de vanligaste inhysningssystem, djurflöden och tekniska lösningar som finns inom olika produktionssystem för idisslare,

- känna till vilka aktörer inom näringen och i samhället som påverkar förutsättningarna för idisslarproduktion,

- översiktligt redogöra för produktionssystemens långsiktiga hållbarhet samt ge exempel på åtgärder till förbättringar.

Innehåll

Kursen behandlar produktion av mjölk och kött samt andra varor och tjänster från idisslare, med betoning på långsiktig hållbarhet i produktionssystemet samt effektivitet, djurhälsa, djurskydd, fertilitet, inhysning, teknik, ekonomi och effekter på miljön. Kursen behandlar produktionssystem med idisslare i Sverige i relation till andra länder. I kursen behandlas djurslagen i relation till produktionens betydelse i näringen och samhällsekonomin. Detta innebär att tonvikt kommer att ligga på produktion av kött och mjölk från nötkreatur. Kursen berör dock även produktion med andra idisslare som förekommer i Sverige, främst ren och får. I kursen ingår föreläsningar, övningar, studentaktiverande undervisning och studieresor.Obligatoriska moment förekommer i form av exempelvis övningar, fallstudier, seminarier, grupparbeten och studiebesök.I kursen tränar studenten följande generella kompetenser: muntlig och skriftlig presentation, problemlösning med verklighetsbaserade fall som speglar den reella komplexiteten på gårdsnivå, samt optimering.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HV0061, LB0046

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0158 Anmälningskod: SLU-20146 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%