Ny sökning
HV0159

Animalieproduktion – akvakultur, fjäderfä och gris

Kursens mål är att ge studenten fördjupande kunskaper om produktionssystem med akvakultur, fjäderfä och gris, baserat på förhållanden och produktionsförutsättningar i Sverige. Framförallt behandlar kursen produktion av kött från fisk, kyckling och gris samt ägg. Studenten tränas i att lösa problem och formulera rekommendationer för utfodring, avel och skötsel av berörda djurslag i olika produktionssystem.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0159

Läsåret 2021/2022

Animalieproduktion – akvakultur, fjäderfä och gris (HV0159-30012)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Animalieproduktion – akvakultur, fjäderfä och gris (HV0159-30081)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Animalieproduktion – akvakultur, fjäderfä och gris (HV0159-30229)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Animalieproduktion – akvakultur, fjäderfä och gris (HV0159-30194)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan

HV0159 Animalieproduktion – akvakultur, fjäderfä och gris, 15,0 Hp

Aquaculture, poultry and pig production

Ämnen

Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Fjäderfä 5,0 0202
Akvakultur 5,0 0203
Gris 5,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

• 80 hp husdjursvetenskap eller biologi, varav

• 7,5 hp djurfysiologi

• 7,5 hp genetik

• 7,5 hp nutrition

Mål

Kursens mål är att ge studenten fördjupande kunskaper om produktionssystem med akvakultur, fjäderfä och gris, baserat på förhållanden och produktionsförutsättningar i Sverige. Framförallt behandlar kursen produktion av kött från fisk, kyckling och gris samt ägg. Studenten tränas i att lösa problem och formulera rekommendationer för utfodring, avel och skötsel av berörda djurslag i olika produktionssystem.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för akvakultur, fjäderfä och grisproduktionens betydelse för livsmedelsförsörjning och det omgivande samhället, samt trender för framtida produktion och djurhållning med huvudsakligt fokus på Sverige, men med en global utblick,

- analysera produktionssystem med fisk-, kyckling- och ägg, samt gris med avseende på effektivitet, lönsamhetsfaktorer, reproduktion, djurhälsa och djurskydd,

- formulera utfodringsrekommendationer- samt optimera foderstater till berörda djurslag med utgångspunkt från djurens behov, tillgängliga fodermedel och ekonomiska förutsättningar,

- beskriva skötselåtgärder i olika produktionssystem för berörda djurslag samt visa kännedom om relevanta produktionsnyckeltal och föreslålämpliga anpassningar i olika situationer,

- redogöra för avelsmål och utformningen av avelsprogram för berörda djurslag, samt föreslå möjligheter till genetiska framsteg i egenskaper som är viktiga för produktion, reproduktion och hälsa,

- sammanfatta transport, avlivnings- och slaktmetoder för berörda djurslag, samt relatera till inverkan på djurvälfärd,

- översiktligt redogöra för förebyggande hälsovård, smittskydd och vanliga produktionssjukdomar hos berörda djurslag,

- översiktligt redogöra för faktorer som påverkar slutprodukternas kvalitetsegenskaper,

- redogöra för de vanligaste inhysningssystem, djurflöden och tekniska lösningar inom berörda djurslags produktionssystem,

- översiktligt redogöra för produktionssystemens långsiktiga hållbarhet samt ge exempel på möjliga förbättringsåtgärder.

Innehåll

Kursen behandlar framförallt produktion av kött från fisk, kyckling och gris samt ägg, med betoning på långsiktig hållbarhet i produktionssystemet samt effektivitet, djurhälsa, djurskydd, fertilitet, inhysning, teknik, ekonomi och effekter på miljön. Kursen behandlar produktionssystem av berörda djurslag i Sverige i relation till andra länder. Andra för Sverige relevanta arter för vattenbruk och fjäderfäproduktion berörs översiktligt. I kursen ingår föreläsningar, gruppövningar, studentaktiverande undervisning och studieresor.Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, dissektioner, grupparbeten och studiebesök.I kursen tränar studenten följande generella kompetenser: problemlösning samt optimering.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HV0060, HV0088

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: HV0159 Anmälningskod: SLU-30217 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%