Ny sökning
HV0160

Djurskydd, djurvälfärd och djuretik

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för HV0160

Läsåret 2019/2020

Djurskydd, djurvälfärd och djuretik (HV0160-20032), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Djurskydd, djurvälfärd och djuretik (HV0160-20032), Uppsala 2018-11-06 - 2019-01-20

HV0160 Djurskydd, djurvälfärd och djuretik, 15,0 Hp

Animal welfare and ethics

Kursplan fastställd

2017-12-14

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
PBL och seminarier 1,50 1002
Djurskydd, djurvälfärd och djuretik 13,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

75,0 hp husdjursvetenskap varav 7,5 hp djurskydd
eller
75,0 hp biologi varav 7,5 hp djurskydd

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna en fördjupad överblick och kunskap om olika aspekter som rör djurskydd, djurvälfärd och djuretik. Studenterna ska få en förståelse för hur värderingar i samhället, djurskyddsarbete och forskning inom djurskydd, djurvälfärd och djuretik samspelar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara och diskutera djurskyddet i dagens samhälle utifrån djurskyddslagstiftningen och bakomliggande faktorer såsom forskning, erfarenhet, tradition, etik och politik,
- muntligt och skriftligt presentera forskning och argument inom djurvälfärd och djuretik,
- förklara och bedöma terminologi och begrepp i djuretik,
- granska, bedöma och värdera vetenskaplig litteraturs trovärdighet samt dess användbarhet i olika situationer,
- värdera djurhållning utifrån perspektiven djurskydd, djurvälfärd, djuretik och hållbarhet,
- analysera och debattera komplexa, verklighetsanknutna djurskyddsproblem/djurvälfärdsämnen ur ett djuretiskt perspektiv,
- välja och använda relevanta sökverktyg med utgångspunkt från informationsbehovet.

Innehåll

Kursen behandlar hållbarhetsaspekter av djurhållning, djurskyddslagstiftningen och andra regelverk samt djurskyddsarbetet i Sverige och internationellt. Kursen omfattar studier av vetenskaplig litteratur inom djurvälfärd, djurskyddsreglering och reflektioner kring hur forskning har bidragit och kan bidra till en ökad djurvälfärd. En stor del av litteraturen är på engelska. Vetenskaplig litteraturs trovärdighet och relevans diskuteras i seminarieform. Vidare ger kursen en fördjupad kunskap inom området djuretik. Återkommande diskussioner hålls kring djurskydd och djurvälfärd hos olika djurslag som djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur, sport- och sällskapsdjur. I kursen ingår föreläsningar, gruppseminarier, studiebesök, övningar, basgruppsarbete enligt PBL (ProblemBaserat Lärande) samt ett projektarbete. I kursen tränar studenterna följande generella kompetenser: muntlig och skriftlig kommunikation, kritiskt förhållningssätt och informationssökning. Obligatoriska moment inom till exempel basgruppsarbete, seminarier samt övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig hemtentamen och skriftligt projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI1109

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 1. förklara och diskutera djurskyddet i dagens samhälle utifrån djurskyddslagstiftningen och bakomliggande faktorer såsom forskning, erfarenhet, tradition, etik och politik,
 2. muntligt och skriftligt presentera forskning och argument inom djurvälfärd och djuretik,
 3. förklara och bedöma terminologi och begrepp i djuretik,
 4. granska, bedöma och värdera vetenskaplig litteraturs trovärdighet samt dess användbarhet i olika situationer,
 5. värdera djurhållning utifrån perspektiven djurskydd, djurvälfärd, djuretik och hållbarhet,
 6. analysera och debattera komplexa, verklighetsanknutna djurskyddsproblem/djurvälfärdsämnen ur ett djuretiskt perspektiv,
 7. välja och använda relevanta sökverktyg med utgångspunkt från informationsbehovet.

Betygskriterier

Mål

Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

1

Studenten visar förståelse för och kan övergripande förklara och diskutera varför djurskyddet ser ut som det gör i dagens samhälle. Studenten kan övergripande förklara de bakomliggande faktorerna till djurskyddslagstiftningens utformning, såsom forskning, erfarenhet, tradition, etik och politik.

Studenten visar på att denne hittar rätt i djurskyddslagstiftningen och hänvisar till denna på ett korrekt sätt i text.

Utöver nivå 3 gör studenten egna bedömningar och kan föreslå förbättringar av lagstiftningen som skulle kunna vara realistiska.

Utöver nivå 4 kan studenten föreställa sig vilka konsekvenser de föreslagna regeländringarna skulle medföra för djur, djurhållare och samhället i övrigt.

2

Studenten visar att denne muntligt och skriftligt kan presentera forskningsresultat inom området djurvälfärd och djuretik.

-

-

3

Studenten använder korrekt terminologi och begrepp inom ämnet djuretik samt visar på förståelse för dess innebörd.

-

-

4

Studenten granskar, bedömer och värderar vetenskaplig litteraturs trovärdighet samt dess användbarhet i olika situationer.

Utöver nivå 3 gör studenten jämförelse av vetenskaplig litteratur utifrån dess trovärdighet och användbarhet i olika situationer.

-

5

Studenten kan, med vetenskapligt stöd, göra en värdering av den välfärdsnivå djur i en viss typ av djurhållning befinner sig på om djurhållningen sker enligt lagstiftningens minimikrav.
Studenten reflekterar över etiska aspekter i djurhållningen.

Utöver nivå 3 kan studenten analysera och diskutera hur vetenskapliga rön skulle kunna motivera förbättringar av djurhållningen och visar vilka välfärdshöjningar som skulle bli konsekvensen.

Utöver nivå 4 kan studenten beskriva inom vilka områden det finns vetenskapliga kunskapsluckor när det gäller välfärden för det aktuella djurslaget i den aktuella djurhållningsformen.

6

Studenten identifierar och diskuterar komplexa och verklighetsanknutna djurskyddsproblem/djurvälfärdsämnen ur ett djuretiskt perspektiv. Studenten kan ge exempel på de bakomliggande faktorerna till problemen.

-

-

7

Studenten väljer och använder relevanta sökverktyg med utgångspunkt från informationsbehovet samt refererar korrekt till källor.

-

-


Totalbetyg på kursen

Betyg 3 (godkänt)

Nivå 3 på alla lärandemål

Godkänt på obligatoriska uppgifter

Betyg 3 på hemtentamen

Godkänt deltagande i obligatoriska moment

Betyg 4

Utöver kraven för betyg 3 krävs betyg 4 på hemtentamen

Betyg 5

Utöver kraven för betyg 3 krävs betyg 5 på hemtentamen

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0160 Anmälningskod: SLU-20032 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%