Ny sökning
HV0163

Näringsfysiologi

2020-10-27
On-line teaching
Due to the stricter general guidlines in Uppsala we have decided that this course will be given only on distance with no physical meetings. The zoom-link to the course is posted in the Canvas room that you will get access to before course start. If somone have issues to access the Canvas room on Monday, please send a email to me and I will forward the zoom link to you. /Emma, Emma.Ivarsson@slu.se

2020-10-07
Clarification regarding course literature
Course book (Mandatory) Cheeke, P. R. & Dierenfeld, E. S., 2010. Comparative animal nutrition and metabolism. CABI Publishing, CAB International, Wallingford, Oxon, UK (ISBN: 978-1-84593-631-0). NOTE! The exam will mainly be based on the book Comparative animal nutrition and metabolism! Part I-V (Introduction and Digestive Tract Physiology, Protein, Amino acid and Nitrogen metabolism, Carbohydrates, Lipids, Integration of Metabolism). Underwood, E. J., Suttle, N. F. 1999. The mineral nutrition of livestock. CAB eBooks. Available at: http://www.cabi.org/cabebooks/ebook/19991414404 Other books are recommended books, that is good for you to use to refresh your previous knowledge. Selected scientific papers will also be available on course start and used throughout the course.

2020-09-03
Welcome to Nutritional Physiology!
This years course will start November 2nd at 9.15. Most lectures will be digitally, using zoom, while group discussions and seminars are planned at campus Ultuna. If you belong to a risk group or live with a person belonging to risk group for covid-19, please contact the course leader in advance. The timetable will be availabe 4 weeks prior to course start. Most welcome!

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för HV0163

Läsåret 2019/2020

Näringsfysiologi (HV0163-20037), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Näringsfysiologi (HV0163-20037), Uppsala 2018-11-06 - 2019-01-20

HV0163 Näringsfysiologi, 15,0 Hp

Nutritional physiology

Kursplan fastställd

2017-12-14

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbeten 10,00 1002
Skriftlig tentamen 5,00 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
- 180 hp på grundnivå, varav
- 60 hp biologi eller husdjursvetenskap eller hippologi eller djuromvårdnad eller veterinärmedicin alternativt 60 hp lantbruksvetenskap (varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi)

samt
- Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om olika djurarters näringsfysiologi på cell- organ- och organismnivå.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva näringsämnenas metabolism på cell- och organnivå hos olika djurarter och kunna analysera dess effekter under olika nutritionella förutsättningar,
- utvärdera faktorer som påverkar ämnesomsättningen och energibehovet hos djur,
- beskriva centrala endokrina system som påverkar regleringen av ämnesomsättningen,
- förklara funktionen av näringsmässigt viktiga vitaminer och mineraler i ämnesomsättningen,
- förklara viktiga anatomiska, fysiologiska och metaboliska skillnader och likheter mellan djurarter, och kunna utvärdera dess effekter för olika utfodringsstrategier,
- kritiskt granska och utvärdera vetenskapliga texter och presentationer inom djurens näringsfysiologi.

Innehåll

Kursen fokuserar på studier av metabolism och näringsutnyttjande hos djur på cell-, organ- och organismnivå. Viktiga skillnader och likheter när det gäller ämnesomsättningen hos olika djurarter kommer att diskuteras under kursens gång.

Kursen innehåller föreläsningar och gruppövningar inklusive utvärdering och presentation av vetenskapliga texter. Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar och seminarium.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter goda förkunskaper inom djurfysiologi

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0089, HV0051, HV0115
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Comparative animal nutrition and metabolism
Författare: Cheeke, P. R. & Dierenfeld, E. S
ISBN: ISBN: 978-1-84593-631-0
Kommentar: CABI Publishing, CAB International, Wallingford, Oxon, UK. NOTE! The exam will mainly be based on the book Comparative animal nutrition and metabolism!
2) The mineral nutrition of livestock
Författare: Underwood, E. J., Suttle, N. F.
ISBN: 9780851991283
Kommentar: Availabe as an e-book:
3) Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry. 7th edition
Författare: Champe, P. C., Harvey, R. A. & Ferrier, D. R.
ISBN: 978-1496344496
Kommentar: Or other similar biochemistry literature is recommended to use to fresh up knowledge obtained from previous courses.
4) Physiology of domestic animals
Författare: Sjaastad, Ø. V., Hove, K. & Sand
ISBN: 8291743118
Kommentar: Or other similar animal physiology book that can be used to fresh up knowledge obtained from previous courses.
5) Writing and presenting scientific papers
Författare: Malmfors, B., Garnsworthy, P., Grossman, M
ISBN: ISBN: 978-1-897676-12-7
Kommentar: Or other book about scientific writing
6) How to write and publish a scientific paper
Författare: Day, R and Gastel, B
ISBN: ISBN: 0-313-33027-1; 0-313-33040-9
Kommentar: Or other similar book about scientific writing
7) Junqueira’s Basic Histology
Författare: A L Mescher.
Kommentar: Chapter 15. Digestive tract Text and Atlas. pp 249-280

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur (270 hp) Husdjursvetenskap - masterprogram Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0163 Anmälningskod: SLU-20037 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%