Ny sökning
HV0167

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i sjukdomsgenetik och beteendeegenskapers genetik hos djur och förståelse för avelsarbetets konsekvenser för djurens hälsa och beteende, så att studenten kan arbeta för bättre djurvälfärd och hållbarhet.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0167-40005 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0167

Läsåret 2022/2023

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd (HV0167-40098)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2020/2021

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd (HV0167-40021)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd (HV0167-40117)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd (HV0167-40113)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Kursplan

HV0167 Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd, 15,0 Hp

Animal genetics - health, behaviour and welfare

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Genetiska analyser 3,0 0102
Planera forskningsprojekt 4,0 0103
Avelsarbete 8,0 0104

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

- 180 hp på grundnivå, varav

- 60 hp biologi eller husdjursvetenskap eller hippologi eller djuromvårdnad eller veterinärmedicin varav 5 hp genetik

alternativt 60 hp lantbruksvetenskap (varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi och 5 hp genetik)

samt

- Engelska 6

Mål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i sjukdomsgenetik och beteendeegenskapers genetik hos djur och förståelse för avelsarbetets konsekvenser för djurens hälsa och beteende, så att studenten kan arbeta för bättre djurvälfärd och hållbarhet.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- utförligt beskriva hur olika beteende- och hälsoegenskaper styrs genetiskt, hur dessa egenskaper har förändrats under domesticeringen och hur de kan förändras genom avelsarbete,

- diskutera och ge exempel på möjliga konsekvenser som avelsarbetet kan ha för djurens välfärd,

- beskriva hur molekylärgenetiska metoder används för att identifiera gener associerade med sjukdom och beteendestörningar,

- analysera beteende- och hälsoegenskaper och diskutera för- och nackdelar med olika metoder och modeller,

- integrera kunskaper om genetik, hälsa, beteende, djurskydd och djurvälfärd för att lösa komplexa problem inom djurhållningen,

- självständigt söka, sammanfatta, tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar om beteende- och hälsoegenskapers genetik,

- kommunicera med personer som har olika kunskapsbakgrund,

- diskutera djuretiska frågor och hållbarhetsaspekter med anknytning till beteende- och hälsoegenskapers genetik och formulera en ståndpunkt i sådana frågor.

Innehåll

Tre parallella delar löper längs hela kursen: föreläsningar, fallstudier och eget projektarbete.

Föreläsningarna handlar om hälsa och beteende hos lantbruks-, sport- och sällskapsdjur och tar upp epidemiologiska angreppssätt, dataregistrering, parameterskattning, molekylärgenetiska metoder, selektion och genetisk trend samt avelsprogram.Etiska frågeställningar och djurvälfärd behandlas fortlöpande under kursen. Studenterna tillämpar kunskaper från föreläsningar och kurslitteratur i fyra konkreta fall. Studenterna arbetar med fallen i grupper. I varje fall arbetar olika grupper med olika djurslag och egenskaper. Fallet avslutas med gemensamma redovisningar och diskussioner. Två större datorövningar kring parameterskattning och selektion ingår i kursen.I det individuella projektet planerar studenten en vetenskaplig studie inom beteende- eller hälsoegenskapers genetik, skriver en forskningsansökan, presenterar planen muntligt och utvärderar andra studenters ansökningar. I projektet får studenten möjlighet att fördjupa sig inom valfritt djurslag och fokusera på beteende- eller hälsoegenskaper. En etisk bedömning ska ingå i ansökan.Förutom i den skriftliga och muntliga examinationen förekommer obligatoriska moment inom t.ex. övningar, grupparbeten och redovisningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen förutsätter goda förkunskaper inom genetik-husdjursavel och statistik-matematik. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0102, HV0103, HV0114

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0167 Anmälningskod: SLU-40005 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 100%