Ny sökning
HV0167

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd

Kursvärderingen är avslutad

HV0167-40021 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0167

Läsåret 2020/2021

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd (HV0167-M4021) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd (HV0167-40117) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd (HV0167-40113) 2019-03-26 - 2019-06-09

HV0167 Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd, 15,0 Hp

Animal genetics - health, behaviour and welfare

Kursplan fastställd

2017-12-14

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Genetiska analyser 3,00 1002
Planera forskningsprojekt 4,00 1003
Avelsarbete 8,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
- 180 hp på grundnivå, varav
- 60 hp biologi eller husdjursvetenskap eller hippologi eller djuromvårdnad eller veterinärmedicin varav 5 hp genetik
alternativt 60 hp lantbruksvetenskap (varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi och 5 hp genetik)
samt
- Engelska 6

Mål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i sjukdomsgenetik och beteendeegenskapers genetik hos djur och förståelse för avelsarbetets konsekvenser för djurens hälsa och beteende, så att studenten kan arbeta för bättre djurvälfärd och hållbarhet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- utförligt beskriva hur olika beteende- och hälsoegenskaper styrs genetiskt, hur dessa egenskaper har förändrats under domesticeringen och hur de kan förändras genom avelsarbete,
- diskutera och ge exempel på möjliga konsekvenser som avelsarbetet kan ha för djurens välfärd,
- beskriva hur molekylärgenetiska metoder används för att identifiera gener associerade med sjukdom och beteendestörningar,
- analysera beteende- och hälsoegenskaper och diskutera för- och nackdelar med olika metoder och modeller,
- integrera kunskaper om genetik, hälsa, beteende, djurskydd och djurvälfärd för att lösa komplexa problem inom djurhållningen,
- självständigt söka, sammanfatta, tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar om beteende- och hälsoegenskapers genetik,
- kommunicera med personer som har olika kunskapsbakgrund,
- diskutera djuretiska frågor och hållbarhetsaspekter med anknytning till beteende- och hälsoegenskapers genetik och formulera en ståndpunkt i sådana frågor.

Innehåll

Tre parallella delar löper längs hela kursen: föreläsningar, fallstudier och eget projektarbete.
Föreläsningarna handlar om hälsa och beteende hos lantbruks-, sport- och sällskapsdjur och tar upp epidemiologiska angreppssätt, dataregistrering, parameterskattning, molekylärgenetiska metoder, selektion och genetisk trend samt avelsprogram.

Etiska frågeställningar och djurvälfärd behandlas fortlöpande under kursen. Studenterna tillämpar kunskaper från föreläsningar och kurslitteratur i fyra konkreta fall. Studenterna arbetar med fallen i grupper. I varje fall arbetar olika grupper med olika djurslag och egenskaper. Fallet avslutas med gemensamma redovisningar och diskussioner. Två större datorövningar kring parameterskattning och selektion ingår i kursen.

I det individuella projektet planerar studenten en vetenskaplig studie inom beteende- eller hälsoegenskapers genetik, skriver en forskningsansökan, presenterar planen muntligt och utvärderar andra studenters ansökningar. I projektet får studenten möjlighet att fördjupa sig inom valfritt djurslag och fokusera på beteende- eller hälsoegenskaper. En etisk bedömning ska ingå i ansökan.

Förutom i den skriftliga och muntliga examinationen förekommer obligatoriska moment inom t.ex. övningar, grupparbeten och redovisningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter goda förkunskaper inom genetik-husdjursavel och statistik-matematik. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0102, HV0103, HV0114

Grade criteria and types of examination for the learning objectives HV0167


• To receive grade 3 on the course, the student shall reach at least grade 3 on all learning objectives in all three parts.
• To receive grade 4 on the course, the student shall (in addition to the requirements for grade 3) reach at least grade 4 on the 2nd part and at least two of the learning objectives on the 1st part and at least three of the learning objectives on the 3rd part or reach at least grade 4 on all learning objectives on the 1st part and at least four of the learning objectives on the 3rd part.
• To receive grade 5 on the course, the student shall (in addition to the requirements for grade 3) reach grade 5 on at least two of the learning objectives in the 1st part and at least three of the learning objectives of the 3rd part, and grade 4 on the remaining parts.

1. Plan research project

Learning objective: Integrate knowledge of genetics, health, behaviour and animal welfare to solve complex problems within animal husbandry.

Grade 3: The student integrates knowledge in genetics and ethology or disease genetics for problem solving and for creating an outline of a genetic experiment including a behavioural or disease trait.

Grade 4: The student describes possible implementations of the results of genetic experiments.

Grade 5: The student plays an active role in discussions during project presentations.

Type of exam: Written project report (application), presentation and discussion.

Learning objective: Independently search, summarise, interpret and critically review scientific articles about the genetics of behaviour and health traits.

Grade 3:The student independently searches, summarizes, interprets and critically assesses some scientific articles and makes use of these articles to write an "application" for a scientific study in behavioural genetics.

Grade 4: The student makes use of several scientific articles to write an "application".

Grade 5: The student writes and presents an "application" which is in good accordance with given instructions. The student critically evaluates other students' applications.

Type of exam: Written project report (application), presentation and discussion.

Learning objective: Discuss ethical issues linked to genetics of behaviour and health traits and formulate a position on such issues.

Grade 3: The student describes ethical issues related to the planned study.

Grade 4: The student discusses ethical issues related to the other students' planned studies.

Type of exam: Written project report (application), presentation and discussion.

2. Genetic analyses

Learning objective: Analyse behaviour and health traits and discuss advantages and disadvantages with different methods and models.

Grade 3: The student describes the analyse of a given trait and discuss advantages and disadvantages with given methods and models.

Grade 4: The student describes data material, methods, models and results in a scientific way.

Grade 5: The student critically evaluates the performed analyses and suggests improvements.

Type of exam: Written computer exercise report.

3. Breeding work

Learning objective: In detail describe the genetic control of different behaviour and health traits, how these traits have been changed during domestication and how they can be changed through breeding.

Grade 3: The student describes the genetic control of given traits, how these traits have been changed during domestication and how they can be changed through breeding.

Grade 4: The student reviews the given literature critically (enough data, relevant methods, conclusions based on results), and makes use of the literature in case work.

Grade 5: The student compares the genetic control of different behaviour and health traits across species and how they can be changed through breeding.

Type of exam: Written case reports, oral presentations and oral discussion of the cases, especially the 1st and 3rd part.

Learning objectives: Describe how molecular genetic methods are used to identify genes associated with disease and behavioural disorders.

Grade 3: The student describes how molecular genetic methods are used to identify genes associated with disease and behavioural disorders.

Grade 4: The student reviews given literature critically (enough data, relevant methods, conclusions based on results), and makes use of the literature in case work.

Grade 5: The student compares and critically evaluates different genetic methods (molecular and quantitative) for a given trait.

Type of exam: Written case reports, oral presentations and oral discussion of the cases, especially the 2nd part.

Learning objective: Communicate and collaborate with people who have different areas of expertise.

Grade 3: The student communicate and collaborate with people who have different areas of expertise within the case group.

Grade 4: The student critically evaluates strengths and weaknesses of other students' case work and plays an active role in the discussion of all cases.

Type of exam: Written case reports and oral presentations.

Learning objective: Predict the consequences of breeding for the animals' welfare.

Grade 3: The student predicts the consequences of breeding for animals' welfare in relation to the case that he/she has been working with.

Grade 4: The student discusses animal welfare consequences of selection (or no selection) in relation to all cases.

Grade 5: The student suggests how goal conflicts between high welfare and other goals can be handled.

Type of exam: Written case reports, oral presentations and oral discussion of the cases, especially the 3rd part.

Learning objective: Discuss ethical issues linked to genetics of behaviour and health traits and formulate a position on such issues.

Grade 3: The student discusses ethical issues in relation to the own case and shows the ability to formulate a point of view on ethical issues.

Grade 4: The student discusses ethical issues related to all cases.

Type of exam: Written case reports, oral presentations and oral discussion of the cases, especially the 1st part.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur (270 hp) Husdjursvetenskap - masterprogram Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0167 Anmälningskod: SLU-40021 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 100%