Ny sökning
HV0169

Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av får- och lammproduktion under svenska förhållanden med fokus på djur, utfodring, produktkvalitet och ekonomi.
Innehåll
- Biologiska grundprinciper för tillväxt, slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet
- Marknadens behov av lammköttets kvalitet och kvantitet
- Fodermedel och olika djurkategoriers näringsbehov
- Ekonomi, främst på företagsnivå men även översiktligt på nationell och internationell nivå
- Produktionsförutsättningar beroende på tillgänglig areal, besättningsstruktur, EU-stöd m.m.
- Raser och avel, djurhälsa, beteende, inhysning och byggnader
- Fårens roll i natur- och landskapsvård
- Studiebesök, hullbedömning, slaktmognadsbedömning och möjlighet till köttprovsmakning

Praktisk information om kursen:
- Kursen genomförs i huvudsak på svenska
- Kursen kommer att gå under hela vårterminen 2019 (25 % av heltid)
- Kursen är en distanskurs med två fysiska träffar i Skara. De obligatoriska träffarna planeras preliminärt till vecka 8 och vecka 17. Varje träff är på två-tre dagar i anslutning till en helg. Exakt datum för träffarna meddelas senare då det beror på antalet deltagare och eventuell gruppindelning
- Deltagarna måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling eftersom huvuddelen av föreläsningarna sker via SLUs webbaserade lärplattform Canvas.
- Kostnader kan förekomma för studenten i samband med studiebesök och aktiviteter som köttprovsmakning.

Kursvärderingen är avslutad

HV0169-30188 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

HV0169 Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion, 7,5 Hp

Market-oriented lamb meat production

Kursplan fastställd

2020-11-12

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om svensk får- och lammköttsproduktion med fokus på djur, marknad och ekonomi, samt slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- förklara hur djurmaterial, utfodring, skötsel och produktionssystem påverkar får- och lammköttsproduktion under olika förutsättningar,
- beräkna, tolka och utvärdera foderstater till tackor och lamm,
- nämna faktorer som styr lönsamheten i får- och lammköttsproduktionen i ett företag och förklara hur en lönsam och uthållig produktion planeras för att möta marknadens krav på kvalitet och kvantitet,
- beskriva faktorer som påverkar olika aspekter av slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet,
- beskriva fårens roll i landskapsvården,
- under handledning referera och diskutera lämplig vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom lammköttsproduktionen,
- produktionsplanera, lammköttsproduktionen på ett företag utifrån gårdens förutsättningar och marknadens krav utifrån givna förutsättningar.

Innehåll

Under kursen diskuteras djurtillväxt, djurens näringsbehov, fodermedel och foderstater slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet; raser och avel, inhysnings- och skötselsystem samt djurhälsa inom får-och lammköttsproduktionen.
Ekonomi inom får och lammköttsproduktionen behandlas främst på företagsnivå. Kursen tar upp samband mellan marknadsbehov och olika produktionsförutsättningar som djurtillgång, tillgängliga arealer av åker och betesmark, besättningsstruktur, stödformer m.m. I projektarbetet planeras lammköttsproduktionen på ett företag utifrån gårdens givna förutsättningar och marknadens krav.
Inom kursen tränas följande generella kompetenser: analys, professionellt förhållningssätt och kommunikation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig redovisning av tentamen, övningar och liknande uppgifter samt godkänd skriftlig redovisning av projektarbete. Godkänt deltagande i alla obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen genomförs på distans med två träffar på SLU i Skara varav en är obligatorisk. Förutom föreläsningar, där vissa är obligatoriska, kan obligatoriska moment som seminarier, övningar, studiebesök och projektarbete ingå. Före och efter träffarna finns tid för egen inläsning av litteratur och att ta del av undervisningsmoment via SLU:s läroplattform.
Kursen genomförs som en distanskurs med två fysiska träffar i Skara med tyngdpunkten lagd på distansundervisning. Det är därför en nödvändighet att den studerande har tillgång till dator och möjlighet till internetuppkoppling. En mindre del av kurslitteraturen kan vara på engelska. Kursen går under en termin. Kostnader för studenten i samband med träffar och studiebesök som mat, logi och resekostnader ingår inte i kursen utan betalas av kursdeltagaren.

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå Kurskod: HV0169 Anmälningskod: SLU-10298 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 25%