Ny sökning
HV0169

Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av svensk får- och lammköttsproduktion med fokus på utfodring, produktkvalitet och ekonomi.

Under träffarna besöker vi får- och lammköttsföretagare som berättar om sin produktion. Är tillräckligt många intresserade ordnas köttprovsmakning till självkostnadspris vid den obligatoriska träffen.

Innehåll
- Biologiska grundprinciper för tillväxt, slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet
- Marknadens behov av lammköttets kvalitet och kvantitet
- Hur kan förutsättningar skapas för bra köttkvalitet
- Fodermedel och olika djurkategoriers näringsbehov
- Ekonomi på företagsnivå
- Fårens roll i natur- och landskapsvård
- Produktionsförutsättningar beroende på areal, besättningsstruktur m.m.
- På översiktlig nivå behandlas raser, avel, djurhälsa och beteende
- Studiebesök, hullbedömning och möjlighet till köttprovsmakning

Praktisk information om kursen:
- Kursen pågår under höstterminen 2021 (25 % av heltid) och hålls i huvudsak på svenska.
- Kursen är en distanskurs med två fysiska träffar i Skara.
- Det obligatoriska tillfället är den 19-21 november.
- Den frivilliga träffen 18-19 september genomförs om tillräckligt många vill delta.
- Deltagarna måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling då huvuddelen av föreläsningarna sker via SLUs webbaserade lärplattform Canvas
- Kostnader kan förekomma för studenten i samband med träffarna (transport, kost, logi), vid studiebesök och frivilliga aktiviteter som köttprovsmakning

Andra kursvärderingar för HV0169

Läsåret 2018/2019

Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion (HV0169-30188) 2019-01-21 - 2019-06-09

HV0169 Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion, 7,5 Hp

Market-oriented lamb meat production

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Grundläggande teori 2,50 1002
Seminarium och fördjupning 2,50 1003
Projektarbete 2,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om svensk får- och lammköttsproduktion med fokus på djur, marknad och ekonomi, samt slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- förklara hur djurmaterial, utfodring, skötsel och produktionssystem påverkar får- och lammköttsproduktion under olika förutsättningar,
- beräkna, tolka och utvärdera foderstater till tackor och lamm,
- nämna faktorer som styr lönsamheten i får- och lammköttsproduktionen i ett företag och förklara hur en lönsam och uthållig produktion planeras för att möta marknadens krav på kvalitet och kvantitet,
- beskriva faktorer som påverkar olika aspekter av slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet,
- beskriva fårens roll i landskapsvården,
- under handledning referera och diskutera lämplig vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom lammköttsproduktionen,
- produktionsplanera, lammköttsproduktionen på ett företag utifrån gårdens förutsättningar och marknadens krav utifrån givna förutsättningar.

Innehåll

Under kursen diskuteras djurtillväxt, djurens näringsbehov, fodermedel och foderstater slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet; raser och avel, inhysnings- och skötselsystem samt djurhälsa inom får-och lammköttsproduktionen.
Ekonomi inom får och lammköttsproduktionen behandlas främst på företagsnivå. Kursen tar upp samband mellan marknadsbehov och olika produktionsförutsättningar som djurtillgång, tillgängliga arealer av åker och betesmark, besättningsstruktur, stödformer m.m. I projektarbetet planeras lammköttsproduktionen på ett företag utifrån gårdens givna förutsättningar och marknadens krav.
Inom kursen tränas följande generella kompetenser: analys, professionellt förhållningssätt och kommunikation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig redovisning av tentamen, övningar och liknande uppgifter samt godkänd skriftlig redovisning av projektarbete. Godkänt deltagande i alla obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen genomförs på distans med två träffar på SLU i Skara varav en är obligatorisk. Förutom föreläsningar, där vissa är obligatoriska, kan obligatoriska moment som seminarier, övningar, studiebesök och projektarbete ingå. Före och efter träffarna finns tid för egen inläsning av litteratur och att ta del av undervisningsmoment via SLU:s läroplattform.
Kursen genomförs som en distanskurs med två fysiska träffar i Skara med tyngdpunkten lagd på distansundervisning. Det är därför en nödvändighet att den studerande har tillgång till dator och möjlighet till internetuppkoppling. En mindre del av kurslitteraturen kan vara på engelska. Kursen går under en termin. Kostnader för studenten i samband med träffar och studiebesök som mat, logi och resekostnader ingår inte i kursen utan betalas av kursdeltagaren.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Får
Författare: Erik Sjödin, Karl-Erik Hammarberg, Sten Sundås
ISBN: 9789127117860
2) Köttforskning på Götala - de första femtio åren!
Kommentar: Köttforskning på Götala - de första femtio åren!
3) SLU Götala nöt- och lammköttsforskning
Kommentar: SLU Götala nöt- och lammköttsforskning
4) Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Kommentar: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0169 Anmälningskod: SLU-10298 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%