Ny sökning
HV0170

Produktionsbiologi

Welcome to the Production Biology (HV0170) course in 2021!

Due to the continued Covid-19 restrictions all teaching in the Production Biology course will be given on-line. If restrictions change before the course finishes students will be offered a voluntary visit to the Lövsta research herd to look at some of the on-going work

This will be the fifth time the course is given and it has for several years been designed as a "flipped classroom" course, which fits perfectly with the current Covid-19 situation. If flipped classroom is new for you, please read about it before the course starts. The main principle is that students read literature and listen to recorded lectures before each meeting with a teacher. This means that the teacher-student contact time can be used for answering questions on literature and discussing complicated aspects and for this to happen it is crucial that students come prepared. A preliminary version of the schedule (timetable) is available here and you will see that there is very little scheduled time. This does not reflect the time you will need to put into the course, the time between seminars and discussions will be spent on literature and recorded material.

Both Canvas and Zoom are important tools in this course. If you are not familiar with them please take some time before the course starts to make sure you know how they work. You need to be able to log into Canvas on the first day of the course in order to find the Zoom link to the course start. This is why the course start is after lunch, it gives you time to sort out practicalities like course registration and passwords in the morning.

The course literature is mainly scientific papers and you will access the PDF-files of papers in Canvas, they when the course starts. We also use a few chapters from a text book in animal physiology, please check the information about literature by clicking on "Literature" here.

The course leaders will be on Christmas holiday from today and until the 12th of January. You can send us e-mails and we will check e-mail during the holiday but please do not expect us to respond quickly.

We look forward to seeing you in Zoom on the 18th of January!

Best regards from Sigrid and Anna

Kursvärderingen är avslutad

HV0170-30082 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0170

Läsåret 2019/2020

Produktionsbiologi (HV0170-30231) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Produktionsbiologi (HV0170-30241) 2019-01-21 - 2019-03-25

HV0170 Produktionsbiologi, 15,0 Hp

Production Biology

Kursplan fastställd

2018-01-11

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Anatomi, ägg och mjölk 5,00 1002
Kött, fisk, insekter och arbete 5,00 1003
Syntes 5,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
- 180 hp på grundnivå, varav
- 60 hp biologi, husdjursvetenskap, hippologi, djuromvårdnad eller veterinärmedicin
alternativt 60 hp lantbruksvetenskap (varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi)
samt
- Engelska 6

Mål

Målet med kursen är att ge fördjupad kunskap om fysiologiska, genetiska-, etologiska- och skötselfaktorer som reglerar produktion av ägg, kött, mjölk, päls och djurs arbete. Kursen ska även utveckla studenternas förmåga att integrera ny information inom dessa ämnen i sin tidigare kunskap genom att förbättra deras förmåga att kritiskt utvärdera vetenskapliga publikationer i dessa ämnesområden.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- detaljerat beskriva anatomi och förklara fysiologi hos skelett-, muskel- och fettvävnad hos hönsfåglar och däggdjur, reproduktionsorganen hos hönsfåglar och mjölkkörteln hos däggdjur,
- förklara fysiologi och beteende avseende mjölk- och äggproduktion samt kropps- och eventuell pälstillväxt och arbete hos däggdjur, hönsfåglar, fiskar och insekter,
- förklara genotypens betydelse för djurs arbete samt produktion av ägg, kött, päls och mjölk,
- förklara hur kvalitet, processegenskaper och hållbarhet hos ägg, kött, mjölk, päls och djurs arbetsförmåga påverkas av utfodring och skötselrutiner,
- beskriva samspelet mellan människa, djur och teknik avseende äggproduktion, tillväxt, mjölkproduktion och djurs arbete,
- beskriva vanliga patogener och hälsoproblem som påverkar äggproducerande hönor, växande kycklingar, grisar, nötkreatur, får, hästar, fiskar och insekter samt lakterande och arbetande djur,
- beskriva och föreslå metoder som används för att beskriva kvalitet och hållbarhet hos ägg, kött, päls och mjölk samt faktorer som påverkar förmågan att arbeta och hur detta kan utvärderas,
- diskutera och kritiskt analysera vetenskapliga publikationer och att under handledning ta ut ny kunskap från vetenskapliga publikationer inom ämnesområden som är relevanta för kursen,
- utifrån kunskaper i produktionsbiologi och förståelse för effekter av produktion på djurhälsa och djurvälfärd, produktionsförmåga, miljö, klimat och ergonomi utvärdera och föreslå produktionssystem för mjölk, ägg, kött, päls och djurs arbete.

Innehåll

Kursen omfattar anatomi och fysiologi avseende skelett, muskler, fettvävnad, juver och reproduktionsorganen hos fåglar samt äggproduktionens, pälsbildningens, temperaturregleringens, vätskebalansens och mjölkbildningens fysiologi samt arbetsfysiologi och hur näringsämnen fördelas i kroppen och inkorporeras i ägg, kött, päls och mjölk. Detta omfattar fördjupad förståelse av endokrin reglering av tillväxt, ägg- och mjölksyntes samt arbete. Därutöver täcker kursen specifika beteenden samt betydelsen av genotyp för förmågan att producera ägg, kött, mjölk, päls och arbete.

Produktion av ägg, kött, mjölk, päls och arbete beskrivs i denna kurs som en effekt av avel, inhysning och skötselrutiner som ljus, temperatur, hantering och utfodring. Kursen är komparativ över djurslag som t.ex. höns, kalkon, ko, buffel, get, får, kamel, häst, hund, laxfisk, tilapia och insekter som hålls för produktion.

Kursen omfattar dissektioner, föreläsningar och gruppdiskussioner inom produktionsbiologiska aspekter. Dessa moment genomförs på plats i Uppsala. Det ingår även studiebesök i kursen.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. redovisningar, gruppdiskussioner, dissektioner, projekt och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande minst 15 hp fysiologi (djur eller människa). I kursen används en textbok i fysiologi samt vetenskapliga artiklar som huvudsaklig litteratur. Kursdeltagare erbjuds att köpa en kurspärm med alla vetenskapliga publikationer som ingår i kurslitteraturen, till tryckkostnad. Alla kursdeltagare behöver kurspärmen vid sluttentamen.

Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0099, HV0116, HV0137
1) Physiology of domestic animals
Författare: Sjaastad et al
ISBN: ISBN 978-82-91743-41-7
Kommentar: Chapters 4, 6, 15, 19 should be read/repeated before the start of the course since they provide important background knowledge for this course.
2) Physiology of domestic animals
Författare: Sjaastad et al
ISBN: ISBN 978-82-91743-41-7
Kommentar: Course literature (will be examined in the course) includes chapters 7, 8, 16, 18, 20, 21 and pages 757-762, 846-849
3) Scientific papers
Kommentar: Scientific papers and book chapters will be provided in digital format in Canvas during the course. This will be the main part of the course literature.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur (270 hp) Husdjursvetenskap - masterprogram Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0170 Anmälningskod: SLU-30082 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%