Ny sökning
HV0173

Renens biologi och renskötsel

Denna distanskurs riktar sig till dig som önskar lära dig mer om renar och deras biologi och om renskötsel. Kursen kommer att belysa renens biologiska anpassning till det arktiska- subarktiska klimatet, renes domesticering och historia och utbredning i det cirkumpolära området. Renskötseln är en areell näring, som använder säsongsbetesmarker i både fjällmiljö och i skogsområdet och därmed både påverkar och påverkas av många andra areella näringar i norra Sverige. Vi kommer att erbjuda fördjupade kunskaper i renskötselsystemet och en ökad förståelse för dess praktiska och rättsliga förutsättningar. Möten med andra kursdeltagare, praktiska övningar och exkursioner bidrar till ökat kontaktnät.

Information från kursledaren

2020-08-21
Välkomstbrev 2 2020-08-21


2020-08-21
Välkomstbrev 1 2020-08-21


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0173-10144 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0173

Läsåret 2022/2023

Renens biologi och renskötsel (HV0173-10323)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Renens biologi och renskötsel (HV0173-10299)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2019/2020

Renens biologi och renskötsel (HV0173-10231)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Renens biologi och renskötsel – HV0173 (7,5 hp, grundnivå)

Kursens mål (enligt kursplanen):

Kursens syfte är att ge kunskaper om renens biologi och anpassning till den subarktiska och arktiska miljön samt ge grundläggande kunskaper i renskötseln som pastoralt system med fokus på systemet i Sverige.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:?

- övergripande beskriva var i världen renen förekommer och vad som kännetecknar miljön i dessa områden,
- beskriva renens anpassning till miljön och hur renen därmed skiljer från andra vilda och tama djur,
- beskriva renens betesmönster och näringsförsörjning under olika tider på året,
- redogöra för hur rennäringen bedrivs i Sverige och diskutera hur olika faktorer kan påverka produktionen,
- övergripande beskriva hur politik, myndigheter och industri påverkar renskötselns förutsättningar och dess plats i den samiska kulturen,
- beskriva renskötselns betydelse för den samiska kulturen och det övriga samhället.

Kursen är indelad i 4 block med inlämningsuppgifter till varje block. Under kursen ska studenterna delta i kursträffar där de olika delarna behandlas. Studenterna ska dessutom skriva ett fördjupningsarbete över ett valt ämne samt läsa och kommentera en preliminär version av fördjupningsarbete för en annan student. Kursen avslutas med en hemtentamen. Samtliga moment bedöms i relation till målen för kursen.

Betygskriterier

Betyg

A: Inlämningsuppgifter

B: Diskussion

C: Fördjupningsuppgift

D: Tentamen

G

Studenten ska ha lämnat relevanta och till större del korrekta svar på samtliga utdelade uppgifter och visat förmåga att koppla ihop fakta från olika informationskällor.

Studenten ska ha läst de arbeten som anvisats och deltagit i diskussionerna under kursträffarna.

Studenten ska ha inhämtat relevanta fakta om det valda ämnet och diskuterat dessa fakta i relation till valda frågeställningar.

Uppgiften ska vara skriven enligt givna anvisningar.

Studenten ska ha svarat korrekt på 75% av frågorna i tentamen

För godkänt på kursen krävs godkänt i alla delmoment och närvaro vid obligatoriska träffar.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0173 Anmälningskod: SLU-10144 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 25%