Ny sökning
HV0173

Renens biologi och renskötsel

Denna distanskurs riktar sig till dig som önskar lära dig mer om renar och deras biologi och om renskötsel. Kursen kommer att belysa renens biologiska anpassning till det arktiska- subarktiska klimatet, renes domesticering och historia och utbredning i det cirkumpolära området. Renskötseln är en areell näring, som använder säsongsbetesmarker i både fjällmiljö och i skogsområdet och därmed både påverkar och påverkas av många andra areella näringar i norra Sverige. Vi kommer att erbjuda fördjupade kunskaper i renskötselsystemet och en ökad förståelse för dess praktiska och rättsliga förutsättningar. Möten med andra kursdeltagare, praktiska övningar och exkursioner bidrar till ökat kontaktnät.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för HV0173

Läsåret 2020/2021

Renens biologi och renskötsel (HV0173-10144) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Renens biologi och renskötsel (HV0173-10231) 2019-09-02 - 2020-01-19

HV0173 Renens biologi och renskötsel, 7,5 Hp

Reindeer biology and reindeer husbandry

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kunskaper motsvarande:
- 30 hp högskolestudier
- Biologi 2 från svensk gymnasieskola

Mål

Kursens syfte är att ge kunskaper om renens biologi och anpassning till den subarktiska och arktiska miljön samt ge grundläggande kunskaper i renskötseln som pastoralt system med fokus på systemet i Sverige.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- övergripande beskriva var i världen renen förekommer och vad som kännetecknar miljön i dessa områden,
- beskriva renens anpassning till miljön och hur renen därmed skiljer från andra vilda och tama djur,
- beskriva renens betesmönster och näringsförsörjning under olika tider på året,
- redogöra för hur rennäringen bedrivs i Sverige och diskutera hur olika faktorer kan påverka produktionen,
- övergripande beskriva hur politik, myndigheter och industri påverkar renskötselns förutsättningar och dess plats i den samiska kulturen,
- beskriva renskötselns betydelse för den samiska kulturen och det övriga samhället.

Innehåll

I föreläsningar, exkursioner, kurslitteratur, nätbaserat undervisningsmaterial, övningar och projektarbeten behandlas renens anpassning till den arktiska och subarktiska miljön, där renen jämförs med andra vilda och tama djur. Renens näringsbehov och näringsintag behandlas i relation till betestillgång, betesmönster, tillväxt och reproduktion. Kursen tar vidare upp sambandet mellan bete, kondition, hälsa och produktion, samt skötselmässiga åtgärder för att förbättra överlevnad och produktion. Anpassning av djurantalet till betesresurserna, styrning av renhjordens struktur samt urvalsinsatser vid rekrytering av djur beskrivs. Renskötselpastoralism som produktionsform jämförs med annan extensiv djurhållning. Vidare diskuteras ekonomiska och sociala förhållanden inom renskötseln, markrättigheter, konkurrerande intressen, myndigheters ansvar i relation till förvaltning av renskötsel, samt rennäringens historia och framtid.

Förutom den skriftliga och muntliga examinationen innehåller kursen två obligatoriska fysiska träffar á 2-3 dagar (en i Jokkmokk och en i Uppsala) där exkursioner, studiebesök, föreläsningar och seminarier ingår.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans och på 25 % fart. Kursens innehåller två obligatoriska fysiska träffar en 3-dagarsträff vid kursstart i Jokkmokk, Samernas utbildningscentrum och en 2-dagarsträff i Uppsala, SLU. Studenten står själv för kostnader och bokning av resa och boende vid båda träffarna. Träffarna sker i huvudsak på veckoslut.

Utöver föreläsningar under träffarna bygger kursen på självstudier av anvisad litteratur och information på nätet, besvarande av inlämningsuppgifter och genomförande av övningsuppgifter via internet. Kommunikation, utöver de fysiska träffarna, sker via kursens hemsida och e-post.

Kurshemsidan innehåller all information rörande kursen och används för genomförande av kursens moment. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för att kunna följa kursen. Examination genomförs muntligt och via den webbaserade lärplattformen (Canvas).

Litteratur på norska och engelska kan förekomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI1102
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0173 Anmälningskod: SLU-10299 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 25%