Ny sökning
HV0173

Renens biologi och renskötsel

Denna distanskurs riktar sig till dig som önskar lära dig mer om renar och deras biologi och om renskötsel. Kursen kommer att belysa renens biologiska anpassning till det arktiska- subarktiska klimatet, renes domesticering och historia och utbredning i det cirkumpolära området. Renskötseln är en areell näring, som använder säsongsbetesmarker i både fjällmiljö och i skogsområdet och därmed både påverkar och påverkas av många andra areella näringar i norra Sverige. Vi kommer att erbjuda fördjupade kunskaper i renskötselsystemet och en ökad förståelse för dess praktiska och rättsliga förutsättningar. Möten med andra kursdeltagare, praktiska övningar och exkursioner bidrar till ökat kontaktnät.

Välkomstbrev
Renens biologi och renskötsel – HV0173, 7,5hp

Hej,

Du har blivit antagen till kursen Renens biologi och renskötsel (HV0173) med kursstart 30 augusti 2021. Kursen är en distanskurs och går på 1/4-fart under hela hösten. Vi har två obligatoriska träffar, den första träffen i Jokkmokk är nu bestämd till den 11–13 september och träffen i Uppsala 20–21 november, före, mellan och efter träffarna förväntas du göra uppgifter via vår kurshemsida i web-portalen Canvas. Kurshelgerna i Jokkmokk och i Uppsala är obligatoriska att delta på för att bli godkänd på kursen.

Vi förutsätter att alla deltagare på kursen är fullvaccinerade mot Covid-19. Detta för att vi ska kunna säkerställa allas säkerhet på kursen i relation till smittspridningen av Covid-19. Under kurshelgen i Jokkmokk kommer vi fortsatt att vidta försiktighetsåtgärder för att ytterligare minska risken för eventuell smittspridning. Om du har frågor kring detta hör av dig till oss i kursledningen.

Kurshelg i Jokkmokk

Datum: Kursträffen startar kl 10.15 på lördag 11 september på Samernas utbildningscentrum och slutar på måndag 13 september. Se schemat för tider och aktiviteter under helgen. Om du reser med tåg till Jokkmokk söderifrån boka tåget som går till Murjek och ansluter med buss som anländer till Jokkmokk kl 10.

Du måste själv boka och betala resa till och från Jokkmokk.

Måndag den 13 september åker vi på exkursion till någon av samebyarna i området och hoppas att få delta på en sarvslakt och/eller kalvmärkning. Det är dock väderberoende och planeringen kan ändras i sista stund, i så fall gör vi en exkursion till en skiljningsanläggning tillsammans med en renskötare som berättar om hur arbetet går till. Vi kommer oavsett att resa med abonnerad buss som avgår från Jokkmokk kl. 08.00 mot destinationen med hemfärd ca 16. Kursträffen avslutas i och med exkursionen. Bussen kör via Jokkmokk till Boden och beräknas ankomma till Boden före kl 20. Tåg från Boden söderut avgår kl 20.09.

Matsäck, vattenflaska, kåsa, regnkläder och bra vandringsskor/stövlar medtages. Det finns möjlighet att beställa baguettemacka till exkursionen (görs av Citykonditoriet i Jokkmokk) för ca 80 kr styck, kaffe kommer vi koka över elden. Meddela anna.skarin@slu.se senast den 6 september om du vill beställa en smörgås.

För att täcka en del av kostnaderna för resan med buss, samt inträde till Ájtte museum tar vi ut en avgift à 250 kr per student. Detta betalas via Swishnummer 123 690 63 90 till Husdjurens utfodring och vård, SLU senast den 11 september. Om du inte vill resa med bussen (om du exempelvis har egen bil) meddela det till kursledningen senast den 6 september.

I Jokkmokk kommer du även få tillfälle att köpa boken Renen av Berit Inga mot en kostnad av ca 110 kr. Betalas via Swish när du får boken.

Boende Jokkmokk
Boende är förbokat för den 11–13 september på vandrarhemmet Åsgård i Jokkmokk, https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-jokkmokk-vandrarhem/. Det finns olika typer av rum (2-, 3-, 4- och 6-bäddsrum) och de kostar ca 400 kr/person och natt. Du måste själv bekräfta detta boende direkt till vandrarhemmet på telefon 070-366 46 45 alternativt via mail jokkmokksvandrarhem@gmail.com före den 3 september men helst så snart som möjligt, efter detta datum kan vi inte garantera att det finns plats. Meddela om du vill ha frukost eller inte vid bokningen. Om du önskar annat boende finns Hotel Jokkmokk eller Hotell Åkerlund, eller sök efter privat uthyrning på Airbnb.

Mat Jokkmokk
Under vistelsen i Jokkmokk står du själv för dina matkostnader, det finns några olika restauranger i Jokkmokk att äta på, alternativt kan du bereda maten själv om du bor på vandrarhemmet. ICA Rajden i Jokkmokk har öppet 8–22 varje dag (enligt hemsidan).

Instuderingsuppgifter och föreläsningar att titta på inför kurshelgen kommer att finnas tillgängligt i Canvas från den 30/8.

Viktiga datum att komma ihåg innan träffen i Jokkmokk:

30/8 – registrera dig på kursen

3/9 – boka ditt boende på vandrarhemmet Åsgård

6/9 – lämna in uppgifter i Canvas

6/9 – beställ baguette till exkursionen

Kom ihåg att boka ev tågbiljetter i god tid!

Vi ser fram emot att ses i Jokkmokk!

Varmt välkomna,

Anna, Heidi & Birgitta

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för HV0173

Läsåret 2020/2021

Renens biologi och renskötsel (HV0173-10144) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Renens biologi och renskötsel (HV0173-10231) 2019-09-02 - 2020-01-19

HV0173 Renens biologi och renskötsel, 7,5 Hp

Reindeer biology and reindeer husbandry

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kunskaper motsvarande:
- 30 hp högskolestudier
- Biologi 2 från svensk gymnasieskola

Mål

Kursens syfte är att ge kunskaper om renens biologi och anpassning till den subarktiska och arktiska miljön samt ge grundläggande kunskaper i renskötseln som pastoralt system med fokus på systemet i Sverige.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- övergripande beskriva var i världen renen förekommer och vad som kännetecknar miljön i dessa områden,
- beskriva renens anpassning till miljön och hur renen därmed skiljer från andra vilda och tama djur,
- beskriva renens betesmönster och näringsförsörjning under olika tider på året,
- redogöra för hur rennäringen bedrivs i Sverige och diskutera hur olika faktorer kan påverka produktionen,
- övergripande beskriva hur politik, myndigheter och industri påverkar renskötselns förutsättningar och dess plats i den samiska kulturen,
- beskriva renskötselns betydelse för den samiska kulturen och det övriga samhället.

Innehåll

I föreläsningar, exkursioner, kurslitteratur, nätbaserat undervisningsmaterial, övningar och projektarbeten behandlas renens anpassning till den arktiska och subarktiska miljön, där renen jämförs med andra vilda och tama djur. Renens näringsbehov och näringsintag behandlas i relation till betestillgång, betesmönster, tillväxt och reproduktion. Kursen tar vidare upp sambandet mellan bete, kondition, hälsa och produktion, samt skötselmässiga åtgärder för att förbättra överlevnad och produktion. Anpassning av djurantalet till betesresurserna, styrning av renhjordens struktur samt urvalsinsatser vid rekrytering av djur beskrivs. Renskötselpastoralism som produktionsform jämförs med annan extensiv djurhållning. Vidare diskuteras ekonomiska och sociala förhållanden inom renskötseln, markrättigheter, konkurrerande intressen, myndigheters ansvar i relation till förvaltning av renskötsel, samt rennäringens historia och framtid.

Förutom den skriftliga och muntliga examinationen innehåller kursen två obligatoriska fysiska träffar á 2-3 dagar (en i Jokkmokk och en i Uppsala) där exkursioner, studiebesök, föreläsningar och seminarier ingår.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans och på 25 % fart. Kursens innehåller två obligatoriska fysiska träffar en 3-dagarsträff vid kursstart i Jokkmokk, Samernas utbildningscentrum och en 2-dagarsträff i Uppsala, SLU. Studenten står själv för kostnader och bokning av resa och boende vid båda träffarna. Träffarna sker i huvudsak på veckoslut.

Utöver föreläsningar under träffarna bygger kursen på självstudier av anvisad litteratur och information på nätet, besvarande av inlämningsuppgifter och genomförande av övningsuppgifter via internet. Kommunikation, utöver de fysiska träffarna, sker via kursens hemsida och e-post.

Kurshemsidan innehåller all information rörande kursen och används för genomförande av kursens moment. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för att kunna följa kursen. Examination genomförs muntligt och via den webbaserade lärplattformen (Canvas).

Litteratur på norska och engelska kan förekomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI1102

Renens biologi och renskötsel – HV0173 (7,5 hp, grundnivå)

Kursens mål (enligt kursplanen):

Kursens syfte är att ge kunskaper om renens biologi och anpassning till den subarktiska och arktiska miljön samt ge grundläggande kunskaper i renskötseln som pastoralt system med fokus på systemet i Sverige.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:?

- övergripande beskriva var i världen renen förekommer och vad som kännetecknar miljön i dessa områden,
- beskriva renens anpassning till miljön och hur renen därmed skiljer från andra vilda och tama djur,
- beskriva renens betesmönster och näringsförsörjning under olika tider på året,
- redogöra för hur rennäringen bedrivs i Sverige och diskutera hur olika faktorer kan påverka produktionen,
- övergripande beskriva hur politik, myndigheter och industri påverkar renskötselns förutsättningar och dess plats i den samiska kulturen,
- beskriva renskötselns betydelse för den samiska kulturen och det övriga samhället.

Kursen är indelad i 4 block med inlämningsuppgifter till varje block. Under kursen ska studenterna delta i kursträffar där de olika delarna behandlas. Studenterna ska dessutom skriva ett fördjupningsarbete över ett valt ämne samt läsa och kommentera en preliminär version av fördjupningsarbete för en annan student. Kursen avslutas med en hemtentamen. Samtliga moment bedöms i relation till målen för kursen.

Betygskriterier

Betyg

A: Inlämningsuppgifter

B: Diskussion

C: Fördjupningsuppgift

D: Tentamen

G

Studenten ska ha lämnat relevanta och till större del korrekta svar på samtliga utdelade uppgifter och visat förmåga att koppla ihop fakta från olika informationskällor.

Studenten ska ha läst de arbeten som anvisats och deltagit i diskussionerna under kursträffarna.

Studenten ska ha inhämtat relevanta fakta om det valda ämnet och diskuterat dessa fakta i relation till valda frågeställningar.

Uppgiften ska vara skriven enligt givna anvisningar.

Studenten ska ha svarat korrekt på 75% av frågorna i tentamen

För godkänt på kursen krävs godkänt i alla delmoment och närvaro vid obligatoriska träffar.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0173 Anmälningskod: SLU-10299 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 25%