Ny sökning
HV0175

Utformning av avelsprogram, 15hp

x
2020-07-07
Welcome to the course
You can find some useful information about the course in the attached document. I look forward to meeting you in September! Susanne

Kursvärderingen är avslutad

HV0175-10079 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0175

Läsåret 2019/2020

Utformning av avelsprogram, 15hp (HV0175-10079), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-31

HV0175 Utformning av avelsprogram, 15hp, 15,0 Hp

Designing breeding programmes

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Diskussioner 1,00 1002
Övningar 3,00 1003
Projekt 3,00 1004
Skriftlig tentamen 8,00 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
• 180 hp på grundnivå, varav
- 7 hp genetik-husdjursavel
- 10 hp statistik-matematik
samt
• Engelska 6

Mål

Kursen ger studenten fördjupade kunskaper i praktisk husdjursavel och god kontakt med husdjursgenetiker.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva hur avelsorganisationer arbetar och förklara varför dagens avelsprogram ser ut som de gör,
- skatta genetiska parametrar, avelsvärden och genetiskt framsteg,
- konstruera avelsprogram för husdjur av olika art, i olika miljöer och typer av produktionssystem,
- bedöma avelsprogram för husdjur med avseende på olika hållbarhetsaspekter och föreslå konkreta åtgärder för att förbättra dessa program,
- kritiskt granska vetenskaplig litteratur i husdjursavel.

Innehåll

Kursen kännetecknas av att den ger kunskaper som är tydligt tillämpbara i verkliga avelsprogram. Kursen ger en översikt av hållbarhetsbegreppets tillämpning i husdjursavel. Exempel på föreläsningsämnen är avelsmål, ekonomiska vikter och avelsvärdering, genomisk selektion och praktiskt bevarandearbete.

Studenten befäster sina kunskaper genom gruppdiskussioner kring vetenskaplig litteratur med anknytning till föreläsningarna. I ett projekt, som utförs i grupp, gör studenterna en hållbarhetsutvärdering av ett realistiskt avelsprogram. I projektet ingår en etisk diskussion av avelsarbetet.

Studenten tränar sin färdighet i statistik under hela kursen och bygger upp en egen exempelsamling med statistiska analysmetoder och modeller, att använda vid tentamen och i det kommande yrkeslivet. Studenten tränar parameterskattning, avelsvärdering och skattning av genetiskt framsteg i datorövningar. Resultat från datorövningarna används också i projektet.

Förutom i den skriftliga och muntliga examinationen förekommer obligatoriska moment inom t.ex. övningar, grupparbeten och diskussioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter förkunskaper om grundläggande husdjursavel och genetik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: HV0127

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Agronomprogrammet - husdjur (270 hp) Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: HV0175 Anmälningskod: SLU-10079 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 100%