Ny sökning
HV0176

Forskningsträning och projekt

2020-10-06
Dear course participants,
Welcome to the course Research training and project starting 2 November 2020. We are happy to invite to a course, which we hope will give you a platform for scientific work and a kick-off into your Master's degree project in Animal Science. As you know from the course plan an important part of the course is the course project where you perform research training of some kind. The training should involve methods and analysis that will be used in your coming master degree project. It is important that you find a project yourself. As course leaders we urge you to start thinking and organising your project for the master thesis as soon as possible by contacting potential advisors. During the first week of the course your project needs to be settled. Below you will find links and contacts to the homepages of the different departments. It could also be fruitful to read master theses that have previously been published, go to: https://pub.epsilon.slu.se/cgi/search/advanced Visit the information page about master degree projects at: https://internt.slu.se/en/targeted-info/faculties/faculty-of-veterinary-medicine-and- animal-science/core-businesses/education/degree-projects-within-the-vh-faculty/ Best wishes, Anna Skarin and Tomas Bergström

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för HV0176

Läsåret 2019/2020

Forskningsträning och projekt (HV0176-20040), Uppsala 2019-11-01 - 2020-01-19

HV0176 Forskningsträning och projekt, 15,0 Hp

Research training and project

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Forskningsmetodik 7,50 1002
Projekt 7,50 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
- 180 hp på grundnivå
- 30 hp biologi eller husdjursvetenskap eller veterinärmedicin på avancerad nivå
Samt
- Engelska 6

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom tillämpad forskningsmetodik och vetenskapligt arbetssätt, samt att självständigt träna vetenskaplig granskning och bedömning av försöksdesign.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- självständigt planera och designa en vetenskaplig studie inom husdjursvetenskap eller livsmedelsvetenskap,
- diskutera och kritiskt bedöma försökdesign och metoder för datainsamling i egna och andras försöksplaner,
- muntligt på engelska presentera en vetenskapligt underbyggd försöksplan inför en väldefinierad målgrupp,
- självständigt planera och leda seminarium med fokus på bedömning av försöksdesign och tolkning av data,
- praktiskt utföra färdigheter och redogöra för kunskaper om praktiska försöksmoment kopplade till en specifik forskningsmetodik.

Innehåll

Kursen innehåller moment där studenten får träna kompetenser som krävs för att genomföra ett forskningsprojekt. Studenten ska självständigt planera och färdigställa en försöksplan som senare kan komma att användas i ett självständigt arbete/examensarbete. Studenterna ska i seminarier diskutera vetenskapliga artiklar med utgångspunkt i bedömning av försöksdesign och tolkning av data. Studenterna ska dessutom muntligt presentera sina försöksplaner på engelska inför kursens deltagare.

I kursen ingår praktisk färdighetsträning alternativt teoretisk fördjupning i färdigheter kopplade till forskningsmoment i studentens specifika projekt. Praktisk färdighetsträning kan på eget initiativ genomföras i forskningsmiljö utanför SLU.

Förutom i den skriftliga och muntliga examinationen förekommer obligatoriska moment inom t.ex. seminarier, presentationer och praktisk färdighetsträning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter att studenten själv kan föreslå ett eget forskningsprojekt att jobba med. Studenten förväntas ta ett eget ansvar i att planera och genomföra den praktiska färdighetsträningen i kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0161

Objectives

The objective of the course is to give advanced knowledge within applied research methodology, scientific working method and independently train scientific review and assessment of experimental design. On completion of the course, the student should be able to:

 1. independently plan and design a scientific study within animal and dairy science,
 2. discuss and assess experimental design and methods for data collection critically in own and others' experimental designs,
 3. present a scientifically supported experimental design for a defined target group orally in English,
 4. independently plan and lead seminar with focus on assessment of experimental design and interpretation of data,
 5. practically carry out and explain practical experiments connected to a specific research methodology.
Objective 1 and 2 2 3 and 4 2 All
Criteria for PASS The student should be able to account for and be able to reflect on the basic principles of scientific theory and relationship with research methodology. The student discusses and evaluates experimental design, methods and observation techniques that are used within animal science. The student critically discusses and evaluates experimental design and methods for data collection in a scientific paper and plays an active role in the discussion of all presentations. The student should give constructive critique and evaluate the relevance of methods and research question(s) of two fellow students' reports. The student should individually plan, design and practically preform and/or evaluate a scientific study within Animal Science. Present the study in English, in a poster and orally.
Activities Block I Block II and III Block II Block III Block III
Describe the basic concepts of scientific theory. Describe scientific evaluation method and hypothesis testing. Critically review published research methods within animal science. Critically review fellow students project report. Design and preform a scientific study.
Forms of examination Discussions in lectures and seminars in scientific history, theory, ethics and pseudoscience. Project work and participation in lectures and scientific seminars Oral presentation and review of a scientific paper (Journal club). Perform review of two fellow students course project report, (reviewing process). Proof of preformed practical work. Project report, oral and poster presentation, (writing process and research).

To pass the course the student should fulfil the criteria for all objectives.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur (270 hp) Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - livsmedel (270 hp) Husdjursvetenskap - masterprogram Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0176 Anmälningskod: SLU-20040 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%