Ny sökning
HV0177

Hästens utfodring

Kursen behandlar översiktligt utfodring av häst. I kursen ges övergripande grunder gällande hästens digestion och näringsfysiologi. En del av kursen ägnas åt frågor kring produktion, näringsinnehåll och användbarhet av olika fodermedel för hästar. Utifrån dessa kunskaper diskuteras sedan frågor som rör utfodringsrekommendationer samt foderstatsberäkningar. I kursen behandlas även olika utfodringsstrategier och hur de kan påverka hästens hälsa, prestation och välfärd samt miljö och hållbarhet i hästhållningen.Kursledaren och administratören kan inte besvara frågor om behörighet till kursen, vi hänvisar till: https://student.slu.se/studier/anmalan-och-antagning/behorighet/

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0177

Läsåret 2021/2022

Hästens utfodring (HV0177-30266)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Hästens utfodring (HV0177-30133)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Hästens utfodring (HV0177-30222)

2020-01-20 - 2020-06-07

Kursplan

HV0177 Hästens utfodring, 7,5 Hp

Horse nutrition

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kunskaper motsvarande:Biologi 2, Biologi B

Mål

Kursen ger övergripande kunskaper om utfodring av hästar. Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

- övergripande beskriva hästens digestion, näringsbehov och födosöksbeteende,

- övergripande beskriva de vanligast förekommande fodermedlens produktion, näringsvärde och användbarhet inom hästhållningen,

- beräkna välanpassade foderstater till olika hästkategorier,

- diskutera olika utfodringsstrategier och hur de påverkar hästens beteende, hälsa, näringsförsörjning och prestation samt översiktlig inverkan av desamma på hållbarhet och miljö.

Innehåll

Kursen behandlar översiktligt utfodring av häst. I kursen ges övergripande grunder gällande hästens digestion och näringsfysiologi. En del av kursen ägnas åt frågor kring produktion, näringsinnehåll och användbarhet av olika fodermedel för hästar. Utifrån dessa kunskaper diskuteras sedan frågor som rör utfodringsrekommendationer samt foderstatsberäkningar. I kursen behandlas även olika utfodringsstrategier och hur de kan påverka hästens hälsa, prestation och välfärd samt miljö och hållbarhet i hästhållningen.Ett projektarbete genomförs vilket ger studenterna möjlighet att fördjupa sig i olika delar av ämnesområdet. I kursen ingår dessutom olika moment i form av inlämningsuppgifter.I kursen diskuteras översiktligt vetenskaplig metodik inom området.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination samt deltagande och godkänd redovisning av projektarbete och inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenten förväntas ha god kännedom om praktisk hästhållning.Kursen ges helt på distans via Internet på 25 % fart. Kursen bygger på självstudier så som inläsning av litteratur, besvarande av inlämningsuppgifter och genomförande av övningsuppgifter via internet. All kommunikation sker via kursens hemsida och e-post.Kurshemsidan innehåller all information rörande kursen och används för genomförande av kursens moment. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för att kunna följa kursen. Undervisning och examination genomförs helt via den webbaserade lärplattformen.Litteratur på engelska kan förekomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: HV0016, HV0062, HV0083, HV0142, HV0147

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0177 Anmälningskod: SLU-30280 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 25%