Ny sökning
HV0178

Människor, djur, ekosystem – One Health i en globalt hållbar animalieproduktion

Dear student,

Welcome to the course Humans, Animals, Ecosystems – the One Health Approach in a Sustainable Global Animal Production (HV0178)! We hope that you will enjoy the course and find it interesting.

To begin with, we want to clarify some things about the student participation. The aim for this course is to be a part of CEMUS (Centre for Environment and Development Studies) collaboration, but this course at SLU is not student driven. The course is given as a regular independent course. We will try to include the student perspective anyway. For example, you will get the chance to request a topic/lecturer for one of the lectures at the end of the course. We are also grateful for any feedback on how this course could include the students to a greater extent in the future.

Below we have listed some practical information regarding SLU and the course. We recommend you to look through this, especially those of you who are not already SLU students.

Manual for Ladok (Swedish): https://student.slu.se/globalassets/sw/studier/utbildningssystem/lathund-student.pdf

Manual for Ladok (English):

https://student.slu.se/globalassets/sw/studier/utbildningssystem/ladok-student-eng.pdf

Information about the timetable, course syllabus, course literature and links can be found here at the course page (open for all):

  • The course starts on Wednesday 19 January 17.30 and ends on Wednesday 1 June. We hope to have the course In Real Life. The lectures are given on Wednesdays except for Easter week. After each lecture you are expected to take part in a discussion (seminar) together with the other course participants. It is mandatory to participate in the first and last lecture.

  • The other lectures and seminars are not mandatory but we strongly recommend you to participate in order to be able to work with the assignments on which you will be examined. There will be three assignments during the course and one assignment at the end of the course that are based on the topics that are brought up during the lectures and seminars.

We are looking forward to see you soon!

Best regards,

Jane Morrell (course leader, jane.morrell@slu.se), Ulf Magnusson (examiner, ulf.magnusson@slu.se), Åsa Wengström (course administrator, us-frist@slu.se)

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för HV0178

HV0178 Människor, djur, ekosystem – One Health i en globalt hållbar animalieproduktion, 7,5 Hp

Humans, Animals, Ecosystems – the One Health Approach in a Sustainable Global Animal Production

Kursplan fastställd

2018-12-17

Ämnen

Husdjursvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet till högskoleutbildning.

Undantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska.

Mål

Kursen ska ge övergripande kunskap om, och förståelse för, förutsättningar och utmaningar för en god hälsa hos människor, djur och ekosystem (One Health) i kombination med en globalt hållbar produktion av animala livsmedel.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-redogöra för One Health-begreppet,
-beskriva behovet och efterfrågan av animaliska livsmedel i delar av världen där svält och nutritionsbrist förekommer jämfört med rika delar av världen,
-övergripande redogöra för olika typer av djurproduktion och produktionssystem globalt samt för- och nackdelar med dessa ur ett hållbarhetsperspektiv,
-reflektera över vilka utmaningar som finns för att uppnå en hållbar djurproduktion i relation till de demografiska förändringar som sker runtom i världen, samt vilka möjligheter som finns för att tackla dessa utmaningar,
-beskriva betydelsen av de viktigaste smittsamma djursjukdomarna, sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor och antibiotikaresistens för människors och djurs hälsa ur ett hållbarhetsperspektiv,
-redogöra för vad antibiotika är och hur det används inom produktionen av animaliska livsmedel samt hur antibiotikaresistens utvecklas och sprids,
-reflektera över konsekvenserna av ökad antibiotikaresistens hos djur och människor,
-diskutera kring hur förändring kan åstadkommas för en förbättrad One Health i kombination med en mer hållbar animalieproduktion beroende på vilken politisk och samhällelig struktur som finns i olika delar av världen.

Innehåll

Via föreläsningar får studenterna kunskap om hur människor, djur och ekosystem påverkar varandras hälsa. Särskilda ämnen som kommer att beröras är sjukdomar som kan smitta mellan djur och mellan djur och människor (s.k. epizootier och zoonoser) och antibiotikaresistens. Studenterna kommer också att få kunskap om hur olika typer av animalieproduktion kan se ut runtom i världen samt vilka utmaningar och möjligheter som kommer med denna produktion sett ur ett hållbarhetsperspektiv.

Via seminarier, workshops, grupparbeten och inlämningsuppgifter fördjupar studenterna sig i dessa frågor ytterligare och ges möjlighet att reflektera och diskutera kring hur hälsan hos människor, djur och ekosystem kan förbättras med tanke på kopplingarna dem emellan, samtidigt som animalieproduktionen utvecklas för att bli mer hållbar. Studenterna får också reflektera kring vilka politiska och samhälleliga strukturer som kan underlätta eller förhindra en sådan utveckling.

Obligatoriska moment under kursen kan vara seminarier, workshops, vissa genomgångar och inlämningsuppgifter (både grupparbeten och individuella arbeten).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt godkända inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är studentdriven och en del av CEMUS (Centrum för miljö- och utvecklingsstudier) som är ett samarbete med Uppsala Universitet (http://www.web.cemus.se/). Studietakten är 25% över en termin med en övervägande del kurstiden på kvällstid.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper
Medansvariga:
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)

Learning Objective

3

4

5

Course block 1:

Overview about livestock production and different production systems in the world.

Able to conduct a life-science based reasoning about the pros and cons for opinions about different kinds of livestock production

Able to dissect what is life-science based opinion and what is a cultural and political-based opinions about different kinds of livestock production

Course block 2:

Overview of risks and challenges in livestock production from a sustainability perspective.

Able to conduct a life-science based reasoning about the opportunities and challenges for different aspects of sustainability in livestock production

Able to dissect what is life-science based opinion and what is a cultural and political-based opinions about the opportunities and challenges for different aspects of sustainability in livestock production

Course block 3:

Overview of the One health aspect of livestock production.

Able to conduct a life-science based reasoning about the One health related risks in livestock production

Able to conduct a life-science based reasoning about the One health related risks in different kinds of livestock production

Course block 4:

Overview of the options for a more sustainable and healthier global livestock sector.

Able to conduct a life-science based reasoning about the options for a more sustainable, and from a One health-perspective safer, global livestock production.

Able to display conflicting interests as well as win-wins about the options for a more sustainable, and from a One health-perspective safer, global livestock production.

1) Transforming the livestock sector through the Sustainable Development Goals
Författare: FAO, 2018.
ISBN: 978-92-5-130883-7
Kommentar: http://www.fao.org/3/CA1201EN/ca1201en.pdf
3) Sustainable agricultural development for food security and nutrition: What roles for livestock?
Författare: HLPE, 2016
Kommentar: http://www.fao.org/3/a-i5795e.pdf
4) Taking a Multisectoral, One Health Approach: A Tripartite Guide to Addressing Zoonotic Diseases in Countries A Tripartite Guide to Addressing Zoonotic Diseases in Countries
Författare: World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and World Organisation for Animal Health (OIE), 2019.
ISBN: 978-92-4-151493-4
Kommentar: http://www.fao.org/3/ca2942en/ca2942en.pdf
5) Drug-Resistant Infections: A threat to our economic future
Författare: World Bank, 2017
Kommentar: http://documents.worldbank.org/curated/en/323311493396993758/final-report
6) Global Action Plan on Antimicrobial Resistance
Författare: WHO, 2015
ISBN: 978 92 4 150976 3
7) OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028
Författare: OECD/FAO, 2019
ISBN: 978-92-64-31246-3
8) Scientific articles
Kommentar: Will be added to the course's Canvas room
9) Scientific articles
Kommentar: Will be added to the course's Canvas room
11) Djurens roll för livsmedelsförsörjningen i en föränderlig miljö (in Swedish)
Författare: Mikaela Lindberg, Jenny Lundstro¨m, Ann Albihn, Gunnela Gustafson, Jan Bertilsson, Lotta Rydhmer, Birgitta A°hman, Ulf Magnusson

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: HV0178 Anmälningskod: SLU-30267 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 25%