Ny sökning
HV0178

Människor, djur, ekosystem – One Health i en globalt hållbar animalieproduktion

Kursen ska ge övergripande kunskap om, och förståelse för, förutsättningar och utmaningar för en god hälsa hos människor, djur och ekosystem (One Health) i kombination med en globalt hållbar produktion av animala livsmedel.

Kursplan

HV0178 Människor, djur, ekosystem – One Health i en globalt hållbar animalieproduktion, 7,5 Hp

Humans, Animals, Ecosystems – the One Health Approach in a Sustainable Global Animal Production

Ämnen

Miljövetenskap Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet till högskoleutbildning.Undantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska.

Mål

Kursen ska ge övergripande kunskap om, och förståelse för, förutsättningar och utmaningar för en god hälsa hos människor, djur och ekosystem (One Health) i kombination med en globalt hållbar produktion av animala livsmedel.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

\-redogöra för One Health-begreppet,

\-beskriva behovet och efterfrågan av animaliska livsmedel i delar av världen där svält och nutritionsbrist förekommer jämfört med rika delar av världen,

\-övergripande redogöra för olika typer av djurproduktion och produktionssystem globalt samt för- och nackdelar med dessa ur ett hållbarhetsperspektiv,

\-reflektera över vilka utmaningar som finns för att uppnå en hållbar djurproduktion i relation till de demografiska förändringar som sker runtom i världen, samt vilka möjligheter som finns för att tackla dessa utmaningar,

\-beskriva betydelsen av de viktigaste smittsamma djursjukdomarna, sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor och antibiotikaresistens för människors och djurs hälsa ur ett hållbarhetsperspektiv,

\-redogöra för vad antibiotika är och hur det används inom produktionen av animaliska livsmedel samt hur antibiotikaresistens utvecklas och sprids,

\-reflektera över konsekvenserna av ökad antibiotikaresistens hos djur och människor,

\-diskutera kring hur förändring kan åstadkommas för en förbättrad One Health i kombination med en mer hållbar animalieproduktion beroende på vilken politisk och samhällelig struktur som finns i olika delar av världen.

Innehåll

Via föreläsningar får studenterna kunskap om hur människor, djur och ekosystem påverkar varandras hälsa. Särskilda ämnen som kommer att beröras är sjukdomar som kan smitta mellan djur och mellan djur och människor (s.k. epizootier och zoonoser) och antibiotikaresistens. Studenterna kommer också att få kunskap om hur olika typer av animalieproduktion kan se ut runtom i världen samt vilka utmaningar och möjligheter som kommer med denna produktion sett ur ett hållbarhetsperspektiv.Via seminarier, workshops, grupparbeten och inlämningsuppgifter fördjupar studenterna sig i dessa frågor ytterligare och ges möjlighet att reflektera och diskutera kring hur hälsan hos människor, djur och ekosystem kan förbättras med tanke på kopplingarna dem emellan, samtidigt som animalieproduktionen utvecklas för att bli mer hållbar. Studenterna får också reflektera kring vilka politiska och samhälleliga strukturer som kan underlätta eller förhindra en sådan utveckling.Obligatoriska moment under kursen kan vara seminarier, workshops, vissa genomgångar och inlämningsuppgifter (både grupparbeten och individuella arbeten).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt godkända inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är studentdriven och en del av CEMUS (Centrum för miljö- och utvecklingsstudier) som är ett samarbete med Uppsala Universitet (http://www.web.cemus.se/). Studietakten är 25% över en termin med en övervägande del kurstiden på kvällstid.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Medansvariga:

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0178 Anmälningskod: SLU-30283 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 25%