Ny sökning
HV0179

Djurens biologi 3 – fysiologi

Hej alla!

Nu finns kurslitteratur för Djurens biologi 3 utlagd.

Vänliga hälsningar

Eva Sandberg, kursledare och examinator HV0179

Andra kursvärderingar för HV0179

Läsåret 2020/2021

Djurens biologi 3 – fysiologi (HV0179-20028) 2020-11-02 - 2021-01-17

HV0179 Djurens biologi 3 – fysiologi, 15,0 Hp

Animal Biology 3 – Physiology

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Histologi 4,00 1002
Fysiologi 10,00 1003
Obligatoriska moment 1,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- 30 hp husdjursvetenskap eller biologi, varav 7,5 hp biokemi och cellbiologi, samt 3 hp djuranatomi

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i husdjurens fysiologi inklusive histologi och har fundamental betydelse för förståelsen av hur det friska djuret fungerar.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- redogöra för vävnadernas och organsystemens struktur och funktion,
- tillämpa kunskaper om kroppens organ och reglersystem ur ett integrativt perspektiv, samt beskriva hur organ och reglersystem samspelar under olika betingelser,
- redogöra för likheter och de viktigaste skillnaderna i byggnad och funktion mellan olika djurslag.

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, mikroskopering samt gruppövningar och demonstrationer. I kursen ingår även hantering av levande djur. Kursen behandlar vävnaders och organs histologi och fysiologi. Organsystemen omfattar nervsystem, muskulatur, endokrina organ, respirationsorgan, cirkulationsorgan, digestionsorgan, reproduktionsorgan, mjölkkörtel och utsöndringsorgan. Vidare ingår hormonella och centrala regleringsmekanismer samt integrativ fysiologi. Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. vissa övningar.

I kursen tränar studenten hantering av djur samt följande generella kompetenser: mikroskopering.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenter som är godkända på anatomidelen av kurserna HV0123, HV0141, HV0110,
HV0139, HV0113, HV0140, HV0174, samt är godkända på antingen Biokemi- intermediär
ämnesomsättning 8 hp (HV0120), eller laborationer 3 hp (HV0120) och cellbiologi 5 hp
(HV0133) innehar nödvändiga förkunskaper.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0157, HV0134, delvis HV0037, BI1223
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Physiology of Domestic Animals, third edition
Författare: Sjaastad, Sand, Hove
ISBN: 978-82-91743-41-7
Kommentar: Kursboken används i hög uträckning och det är viktigt att du har boken när kursen börjar. Eftersom den använts tidigare år och även på andra program kanske du kan låna den av en äldre student. Se http://www.scanvetpress.com/

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Etologi och djurskydd - kandidatprogram Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0179 Anmälningskod: SLU-20002 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%