Ny sökning
HV0180

Hästens biologi

Information från kursledaren

Welcome to ”The biology of the horse”!

The course starts August 30 at 13.00 online via zoom. Accepted students will get the link in a separate e-mail a few weeks before the start. Due to the current Covid-19 situation, lectures will mainly be given online while exercises and discussions which requires a higher degree of interaction will be given at campus Ultuna. At this course page you find list of course literature, a preliminary schedule and later also grading criteria. Note that there are compulsory activities in the schedule the first days. During the course we will use a “virtual course room” in Canvas, you will get more information in the coming e-email. We are looking forward to an interesting course together with you!

Åsa and Cecilia (course leaders)

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0180-10003 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0180

Läsåret 2022/2023

Hästens biologi (HV0180-10157)

2022-08-29 - 2022-09-28

Läsåret 2022/2023

Hästens biologi (HV0180-M1157)

2022-08-29 - 2022-09-28

Läsåret 2021/2022

Hästens biologi (HV0180-M1003)

2021-08-30 - 2021-09-29

Läsåret 2020/2021

Hästens biologi (HV0180-10080)

2020-08-31 - 2020-09-29

Kursplan

HV0180 Hästens biologi, 7,5 Hp

The biology of the horse

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- 80 hp husdjursvetenskap eller 80 hp biologi, varav 7,5 hp djurfysiologi, 5 hp avel och 7,5 hp nutritionUndantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om den friska hästens biologi, etologi, utfodring, avel och skötsel.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för den friska hästens anatomi, fysiologi, reproduktionsbiologi och beteende

- beskriva och tillämpa principerna för utformning av avelsmål och metoder som används inom hästaveln

- översiktligt redogöra för hästens vanliga sjukdomar, skador och genetiska defekter

- redogöra för hästens näringsbehov, utfodring och digestion

- utföra hullbedömning och visitation av häst

- föreslå åtgärder för en hållbar hästhållning

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner och projektarbeten. I kursen ingår hantering av organ och levande djur. Kursen ger en introduktion till svensk hästnäring och behandlar områden som hästens anatomi och fysiologi, etologi, avel, reproduktion, utfodring, betesskötsel och hästhållning. Genom hela kursen är hållbarhet, hälsa och välfärd nyckelord. Studenterna tränar i att kritiskt granska och föreslå förbättringar av hästhållningssystem.Obligatoriska moment förekommer inom vissa övningar.I kursen tränar studenten hantering av djur samt följande generella kompetenser: vetenskapligt förhållningssätt, vetenskaplig skrivande och muntlig redovisning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen och projektarbete samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenter som är godkända på fysiologi delen i kursen Djurens biologi 3 – fysiologi innehar nödvändiga kunskaper i fysiologi. Studenter som är godkända på Djurens nutrition 7,5 hp, HV0129 eller Djurens utfodring 7,5 hp, HV0130 innehar nödvändiga kunskaper i nutrition. Studenter som är godkända på Avel 1 7,5 hp, HV0131 eller Avel 2 7,5 hp, HV0132 innehar nödvändiga kunskaper i avel.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0079, HV0153 och delvis HV0105

Betygskriterier

HV0180 The biology of the horse, 7,5 hp
Learning objectives Not pass Grade 3 Grade 4 Grade 5 Type of examination
1. Describe the anatomy, physiology, reproduction biology and behaviour of the healthy horse The student doesn't reach grade 3 for the learning objective The student can describe the anatomy, physiology, reproduction biology and behaviour of the healthy horse The student can describe the anatomy, physiology, reproduction biology and behaviour of the healthy horse and discuss how equine biological prerequisites should be considered in sustainable horse husbandry systems. Exercise, Written examination
2. Describe and apply principles for breeding objectives and methods used within horse breeding The student doesn't reach grade 3 for the learning objective The student can describe and apply principles for breeding objectives and methods used within horse breeding The student can describe and apply principles for breeding objectives and methods used within horse breeding and discuss differences and conditions for different breeds. Exercise, Written examination
3. Give an overview of common diseases, injuries and genetic defects in horses. The student doesn't reach grade 3 for the learning objective The student can give an overview of common diseases, injuries and genetic defects in the horse. The student can give an overview of the common diseases, injuries and genetic defects in horses and can relate these to how horses are kept and used. Assignment genetic defects, Written examination
4. Describe the nutritional needs, feeding and digestion in the horse. The student doesn't reach grade 3 for the learning objective The student can describe the nutritional needs, feeding and digestion in the horse. The student can describe the nutritional needs, feeding and digestion of the horse and explain how different feeding strategies affect equine health and welfare. Assigment feed ration calculations, Written examination
5. Perform body condition scoring and visitation of the horse The student doesn't reach grade 3 for the learning objective The student can perform body condition scoring and visitation of the horse Exercise
6. Suggest measures for a sustainable horse keeping The student doesn't reach grade 3 for the learning objective The student can suggest measures for a sustainable horse keeping The student can suggest, prioritize and evaluate measures for a sustainable horse keeping. Group exercise, Written examination
Not pass Grade 3 Grade 4 Grade 5
Final course grade The student doesn't reach grade 3 for one or more learning objectives The student reaches grade 3 for all learning objectives. Pass written examination. Pass assignments and presentations. Attendence in compulsory activities. In addition to the requirements for grade 3, the student must reach grade 4/5 for at least three of learning objectives 1 to 6 to reach grade 4. In addition to the requirements for grade 3, the student must reach grade 4/5 for learning objective 6 and for at least three of learning objectives 1 to 4 to reach grade 5.
A final grade above grade 3 can only be reached at the two first examination occasions. From the third examination occasion only grade 3 can be reached.

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0180 Anmälningskod: SLU-10003 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 100%