Ny sökning
HV0180

Hästens biologi

Kursen ger en introduktion till svensk hästnäring och behandlar områden som hästens anatomi och fysiologi, etologi, avel, reproduktion, utfodring, betesskötsel och hästhållning.

Information från kursledaren

Welcome to ”The biology of the horse”!

The course starts August 29 at 13.15 in room Q in Ulls hus. At this course page you find a preliminary schedule and later also grading criteria. Note that there are compulsory activities in the schedule the first days. During the course we will use a “virtual course room” in Canvas, you will get more information in a coming e-email.

We are looking forward to an interesting course together with you!

Åsa and Cecilia (course leaders)

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-09-21 och 2022-10-12

Andra kursvärderingar för HV0180

Läsåret 2022/2023

Hästens biologi (HV0180-M1157)

2022-08-29 - 2022-09-28

Läsåret 2021/2022

Hästens biologi (HV0180-10003)

2021-08-30 - 2021-09-29

Läsåret 2021/2022

Hästens biologi (HV0180-M1003)

2021-08-30 - 2021-09-29

Läsåret 2020/2021

Hästens biologi (HV0180-10080)

2020-08-31 - 2020-09-29

Kursplan

HV0180 Hästens biologi, 7,5 Hp

The biology of the horse

Ämnen

Husdjursvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- 80 hp husdjursvetenskap eller 80 hp biologi, varav 7,5 hp djurfysiologi, 5 hp avel och 7,5 hp nutritionUndantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om den friska hästens biologi, etologi, utfodring, avel och skötsel.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för den friska hästens anatomi, fysiologi, reproduktionsbiologi och beteende

- beskriva och tillämpa principerna för utformning av avelsmål och metoder som används inom hästaveln

- översiktligt redogöra för hästens vanliga sjukdomar, skador och genetiska defekter

- redogöra för hästens näringsbehov, utfodring och digestion

- utföra hullbedömning och visitation av häst

- föreslå åtgärder för en hållbar hästhållning

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner och projektarbeten. I kursen ingår hantering av organ och levande djur. Kursen ger en introduktion till svensk hästnäring och behandlar områden som hästens anatomi och fysiologi, etologi, avel, reproduktion, utfodring, betesskötsel och hästhållning. Genom hela kursen är hållbarhet, hälsa och välfärd nyckelord. Studenterna tränar i att kritiskt granska och föreslå förbättringar av hästhållningssystem.Obligatoriska moment förekommer inom vissa övningar.I kursen tränar studenten hantering av djur samt följande generella kompetenser: vetenskapligt förhållningssätt, vetenskaplig skrivande och muntlig redovisning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen och projektarbete samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenter som är godkända på fysiologi delen i kursen Djurens biologi 3 – fysiologi innehar nödvändiga kunskaper i fysiologi. Studenter som är godkända på Djurens nutrition 7,5 hp, HV0129 eller Djurens utfodring 7,5 hp, HV0130 innehar nödvändiga kunskaper i nutrition. Studenter som är godkända på Avel 1 7,5 hp, HV0131 eller Avel 2 7,5 hp, HV0132 innehar nödvändiga kunskaper i avel.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: HV0079, HV0153 och delvis HV0105

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Course literature The biology of the horse HV0180 

More literature will also be made available during the course. All literature is available in Canvas, on the internet or as e-books freely accessed by SLU library. Canvas is the learning platform that will be used in the course. 

Behaviour

Brubaker, L. & Udell, M. A. R. 2016. Cognition and learning in horses (Equus callabus): What we know and why we should ask more. Behavioural Processes 126, 121‐131. Canvas

Christensen, J. W., Zharkikh, T. & Chovaux, E. 2011. Object recognition and generalization during habituation in horses. Applied Animal Behaviour Science 129, 83‐91. Canvas

RØrvang, M.V., Nielsen, B.L., McLean, A.N. 2020. Sensory Abilities of Horses and Their Importance for Equitation Science. Frontiers in Veterinary Science 7, 17 pp. Canvas

Sigurjónsdóttir, H. 2007. Equine learning behavior: The importance of evolutionary and ecological approach in research. Behavioural Processes 76, 40‐42. Canvas

Starling, M., McLean, A. & McGreevy, P. 2016. The Contribution of Equitation Science to Minimising Horse‐Related Risks to Humans. Animals 6, 15, 13 pp. Canvas

Anatomy and physiology

Pictures from Atlas der topographischen Anatomie der Haustiere, P. Popesko 1998. Afys 2003. Canvas

Davies Z. (2017) Equine Science. 3 ed. Wiley‐Blackwell ISBN: 9781118741184. Available as E-book at SLU Library.

Nutrition and feeding

Feed table ”Utfodringsrekommendationer för häst (2011), SLU”. Used for all feed ration caclulations. This is a national publication in Swedish, an English translation is available and both will be published at the course start in Canvas.

Journal articles

Müller, C.E. 2018. Silage and haylage for horses. Grass and Forage Science 73, 815-827. Canvas

Carroll, C.L., Huntington, P.J. 1988. Body condition scoring and weight estimation of horses. Equine vet. J. (1988) 20 (l), 41-4. Canvas

Henneke, D.R., Potter, G.D., Kreider, J.L., Yeates, B.F. 1983. Relationship between condition score, physical measurements and body fat percentage in mares. Equine Vet J. 15(4)371-372. Canvas

Doctoral dissertation

Ringmark, S. 2014. A Forage-Only Diet and Reduced High Intensity Training Distance in Standardbred Horses Growth, Health and Performance https://pub.epsilon.slu.se/11567/1/ringmark_s_141010.pdf

Books

EAAP 2012: Forages and grazing in horse nutrition. 2012. EAAP Publication no 132. Eds. Saastamoinen, Fradinho, Santos, Miraglia. Wageningen Academic Publishers. Available as e-book on SLU Library webpage (use search words “Forages and grazing in horse nutrition”, choose the hit where a full-text option is present, and download it (pdf). In this publication, the following chapters are used in the course:

- pages 197‐208, Grazing and pasture management considerations from around the world (Smith et al.)

  • pages 289‐303, Forage feeding systems (Jansson et al.)

Equine Applied and Clinical Nutrition (2013), Saunders Elsevier. E‐book, available on SLU library webpage. Use search words ”Equine applied and clinical nutrition” and choose one of the options with a full-text, download as pdf. In this publication, the following chapter is used in the course:

-Chapter 1 Gastrointestinal physiology, Merritt and Julliand, pages 3-32 (in brief)

-Chapter 17 Feedstuffs for horses, J. E. Lindberg, pages 319‐331.

This book covers a wide range of topics in equine nutrition, and although not all of them will be covered in the course, it is wise to download the full book for future reference. Other chapters are also included in lectures but are not mandatory reading.

Breeding and genetics

Albertsdóttir, E. 2010. Integrated genetic evaluation of breeding field test traits, competition traits and test status in Icelandic horses. [Elektronisk] Diss. Hvanneyri: Agricultural University of Iceland. ISBN: 97899798810412. Available: https://skemman.is/bitstream/1946/10835/1/elsa%20alb.%20doktorsritgerd.pdf

Andersson, L.S., Larhammar, M., Memic, F., Wootz, H., Schwochow, D., Rubin, C‐J., Patra, K., Arnason, T., Wellbring, L., Hjälm, G., Imsland, F., Petersen, J.L., Mccue, M.E., Mickelson, J.R., Cothran, G., Ahituv, N., Roepstorff, L., Mikko, S., Vallstedt, A., Lindgren, G., Andersson, L. & Kullander, K. (2012). Mutations in DMRT3 affect locomotion in horses and spinal circuit function in mice. Nature 488, 642–646. Canvas

Nikolić, D., Jönsson, L., Lindberg, L., Ducro, B. and Philipsson, J. 2009. Inherited disorders and their management in European Warmblood sport horse breeds. Annual meeting of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Barcelona, Spain, 24‐27 August. Canvas

Thiruvenkadan, A.K., Kandasamy, N. & Panneerselvam, S. 2009. Inheritance of racing performance of trotter horses: An overview. Livestock Science (124), 163-181. Canvas

Thorén Hellsten, E., Viklund, Å., Koenen, E.P.C., Ricard, A., Bruns, E. & Philipsson, J. 2006. Review of genetic parameters estimated at stallion and young horse performance tests and their correlations with later results in dressage and show-jumping competition. Livestock Science (103), 1-12. Canvas

Viklund, Å. 2010. Genetic evaluation of Swedish Warmblood horses. [Elektronisk] Diss. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet. ISBN: 978‐91‐576‐7461‐6. Available: http://pub.epsilon.slu.se/2336/1/viklund_asa_100831.pdf

Reproduction

Dalin, A‐M & Malmgren, L. Compendium in Equine Reproduction. Department of Obstetrics and Gynaecology. Swedish University of Agricultural Sciences, pp 1‐38, 69‐71 och 131‐138. Canvas

Davies Z. (2017) Equine Science. 3 ed. Wiley‐Blackwell ISBN: 9781118741184. Available as E-book at SLU Library. Chapter 12.

Horse manure and the environment

Weir et al., 2017. Characterizing ammonia emissions from horses fed different crude protein concentrations. J Anim Sci 2017.95: 3598-3608. Canvas

Parvage et al., 2013. A survey of soil phosphorus (P) and nitrogen (N)in Swedish horse paddocks. Agriculture, Ecosystems and Enivronment 178, 1-9. Canvas

Airaksinen, S., Heiskanen, M. L. & Heinonen-Tanski, H. (2007). Contamination of surface run-off water and soil in two horse paddocks. Bioresource Technology, 98, 1762-6. Canvas

Parasitology and pasture management

Sellen, D.C. & Long, M.T. 2014. Equine Infectious Diseases. 2nd edition. Saunders. ISBN: 978-1-4557-0891-8. Available as E-book at SLU Library. Chapter 57 & 58.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0180 Anmälningskod: SLU-10157 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 100%