Ny sökning
HV0180

Hästens biologi

Andra kursvärderingar för HV0180

Läsåret 2021/2022

Hästens biologi (HV0180-10003) 2021-08-30 - 2021-09-29

Läsåret 2021/2022

Hästens biologi (HV0180-M1003) 2021-08-30 - 2021-09-29

Läsåret 2020/2021

Hästens biologi (HV0180-10080) 2020-08-31 - 2020-09-29

HV0180 Hästens biologi, 7,5 Hp

The biology of the horse

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- 80 hp husdjursvetenskap eller 80 hp biologi, varav 7,5 hp djurfysiologi, 5 hp avel och 7,5 hp nutrition

Undantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om den friska hästens biologi, etologi, utfodring, avel och skötsel.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för den friska hästens anatomi, fysiologi, reproduktionsbiologi och beteende
- beskriva och tillämpa principerna för utformning av avelsmål och metoder som används inom hästaveln
- översiktligt redogöra för hästens vanliga sjukdomar, skador och genetiska defekter
- redogöra för hästens näringsbehov, utfodring och digestion
- utföra hullbedömning och visitation av häst
- föreslå åtgärder för en hållbar hästhållning

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner och projektarbeten. I kursen ingår hantering av organ och levande djur. Kursen ger en introduktion till svensk hästnäring och behandlar områden som hästens anatomi och fysiologi, etologi, avel, reproduktion, utfodring, betesskötsel och hästhållning. Genom hela kursen är hållbarhet, hälsa och välfärd nyckelord. Studenterna tränar i att kritiskt granska och föreslå förbättringar av hästhållningssystem.

Obligatoriska moment förekommer inom vissa övningar.

I kursen tränar studenten hantering av djur samt följande generella kompetenser: vetenskapligt förhållningssätt, vetenskaplig skrivande och muntlig redovisning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen och projektarbete samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenter som är godkända på fysiologi delen i kursen Djurens biologi 3 – fysiologi innehar nödvändiga kunskaper i fysiologi. Studenter som är godkända på Djurens nutrition 7,5 hp, HV0129 eller Djurens utfodring 7,5 hp, HV0130 innehar nödvändiga kunskaper i nutrition. Studenter som är godkända på Avel 1 7,5 hp, HV0131 eller Avel 2 7,5 hp, HV0132 innehar nödvändiga kunskaper i avel.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0079, HV0153 och delvis HV0105
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0180 Anmälningskod: SLU-10157 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 100%