Ny sökning
HV0181

Hästen i sport, arbete och fritid

Andra kursvärderingar för HV0181

Läsåret 2020/2021

Hästen i sport, arbete och fritid (HV0181-10081) 2020-09-30 - 2020-11-01

HV0181 Hästen i sport, arbete och fritid, 7,5 Hp

The use of the horse

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- 80 hp Husdjursvetenskap eller 80 hp biologi, varav minst 7,5 hp djurfysiologi, 5 hp avel och 7,5 hp nutrition

Engelska 6

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om förutsättningarna för att använda hästen i sport, arbete och fritid.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- översiktligt beskriva inlärning hos häst samt interaktion mellan häst och människa
- redogöra för träningsfysiologins grunder samt hur träningsförutsättningar påverkar hästens biomekanik, hälsa och hållbarhet
- kunna tillämpa lagar och regler som styr hästhållning och användning av hästen
- utarbeta utfodringsstrategier för arbetande hästar
- beskriva och jämföra olika metoder för avelsvärdering och selektion samt olika reproduktionstekniker
- identifiera och analysera behov och förutsättningar för ett hållbart nyttjande av häst

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner och projektarbeten. I kursen kan hantering av organ och levande djur ingå. Kursen ger en introduktion till användning av och företagande med häst och behandlar områden som hästars inlärning, träningsfysiologi, biomekanik, djurskydd, inhysning, avel och utfodring för hästar i sport, arbete och fritid. Genom hela kursen är hållbarhet, hälsa och välfärd nyckelord.

Obligatoriska moment förekommer inom vissa övningar.

Inom kursen tränar studenten följande generella kompetenser: vetenskapligt förhållningssätt, vetenskaplig skrivande, muntlig redovisning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen och projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen Hästens biologi (7,5 hp) är inte ett förkunskapskrav men rekommenderas för att ta till sig innehållet i denna kurs.
Studenter som är godkända på fysiologidelen i kursen Djurens biologi 3 – fysiologi innehar nödvändiga kunskaper i fysiologi. Studenter som är godkända på Djurens nutrition 7,5 hp, HV0129 eller Djurens utfodring 7,5 hp, HV0130 innehar nödvändiga kunskaper i nutrition. Studenter som är godkända på Avel 1 7,5 hp, HV0131 eller Avel 2 7,5 hp, HV0132 innehar nödvändiga kunskaper i avel.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0154, Delvis HV0079 och HV0105
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0181 Anmälningskod: SLU-10004 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 100%