Ny sökning
HV0183

Djurmiljö

Syftet med kursen är att erbjuda studenten fördjupning i ämnet djurmiljö och dess påverkan på djurs beteende och välfärd ur både ett svenskt och internationellt perspektiv.

Information från kursledaren

Uppdatering måndag 30/8:

Zoomlänken för kursintroduktionen i eftermiddag finns i Canvas.

//Lisa

Välkomna till kursen Djurmiljö och hösten 2021!

Här kommer lite praktisk info som kan vara bra att veta inför höstens omgång av kursen.

Vi har fått vissa lättnader i restriktioner pga Coronapandemin- hurra och hoppas det kan hålla i sig! Våra nya direktiv innebär att vi kommer försöka ha ungefär ett pass i veckan på campus och att vi planerar för en Skararesa. De flesta pass i kursen kommer dock hållas via Zoom och obligatoriska pass kommer kräva aktiv närvaro med kamera på. Det är viktigt att ni har tillgång till någon typ av webkamera (smartphone funkar) och gärna även mikrofon via headset. Vi kommer troligtvis göra likadant som vi gjorde förra hösten, vilket innebär att passen vi håller på campus är obligatoriska. Det kommer finnas digitala alternativ för er som t ex får minsta sjukdomssymtom och därför inte kan komma. Mer info kommer såklart om detta och preliminärt schema finns redan nu här på kurshemsidan. Tänk dock på att detta schema är just preliminärt och att även obligatoriska moment kan behöva flyttas.

Skararesan planerar vi till v.39 och hela veckan är obligatorisk. Veckan innehåller olika studiebesök och även en dag på Nordens Ark då ni ska jobba med ett hägnprojekt. Det är såklart svårare med digitala alternativ för den här veckan, men vi löser ersättning för er som t ex blir sjuka och inte kan följa med. Förra året gick det bra, med lite glesare boende än tidigare år, färre personer i bilarna och att tänka på att hålla avstånd. Ni kommer få mycket mer info om detta, men lägg in redan nu att ni förhoppningsvis är borta mån-fre v.39.

Har ni frågor om kursen kan ni kontakta mig via mail, jag planerar att vara tillbaka från semestern 9/8.

Trevlig sommar!
//Lisa

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0183-10009 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0183

Läsåret 2022/2023

Djurmiljö (HV0183-10164)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2020/2021

Djurmiljö (HV0183-10084)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan

HV0183 Djurmiljö, 15,0 Hp

Animal environment

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Djurmiljö 11,0 0102
Fallarbete 4,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

75,0 hp husdjursvetenskap varav 10,0 hp djurhållning

eller

75,0 hp biologi varav 10,0 hp djurhållningFörkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Syftet med kursen är att erbjuda studenten fördjupning i ämnet djurmiljö och dess påverkan på djurs beteende och välfärd ur både ett svenskt och internationellt perspektiv.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för hur enskilda miljöfaktorer såsom utrymme, golvutformning, ljus, buller, damm, gödselgaser och klimat definieras och registreras, samt analysera hur de kan påverka djurens beteende och välfärd,

- diskutera och värdera hur hanteringen av de vanligaste europeiska produktionsdjuren, i samband med transport och slakt, påverkar deras beteende och välfärd,

- beskriva och diskutera djurmiljöer i djurhållningen i andra länder,

- redogöra för de internationella organ och myndigheter som reglerar djurhållning och djurhantering, för deras arbetssätt, samt för hur internationell lagstiftning och förordningar reglerar djurhållning och djurhantering,

- designa ett nytt hägn i djurpark med fokus på djurens behov samt diskutera konsekvenserna av djurmiljön och hägnets utformning för djurens beteende och välfärd, djurparken och besökarna

- bedöma relevansen och den vetenskapliga trovärdigheten hos olika informationskällor samt samla information om och skriftligt sammanfatta kunskapsläget vad gäller effekter av djurmiljöer på djurens beteende och välfärd,

- självständigt och i grupp redogöra för och diskutera information, problem och lösningar relaterat till djurmiljö, anpassat efter given målgrupp.

Innehåll

Kursen behandlar bl.a. effekter av specifika miljöfaktorer som ljus, buller, gaser, damm och klimat på hälsa och beteende samt hantering av djur i samband med transport och slakt för olika djurslag med tonvikt på produktionsdjur och häst. Vidare behandlar kursen djurhållningssystem och skötselmetoder i olika delar av världen; olika internationella myndigheters arbete och hur det påverkar djurhållning och djurmiljö; samt projektering av byggnader och hägn för hållande av djur och hur sådana projektbeskrivningar kan granskas utifrån ett djurhälso- och djurvälfärdsperspektiv. Inom kursen belyses även djurhållning och produktion ur ett hållbarhetsperspektiv. Det ingår även i kursen att designa ett nytt hägn för djur på djurpark där både djurens behov och olika aspekter av den typen av djurhållning ska tas i beaktning.I kursen ingår föreläsningar, olika typer av övningar (ex rollspel, arbete med fall) basgruppsarbete enligt PBL (ProblemBaserat Lärande), studiebesök samt seminariearbete. Obligatoriska moment inom till exempel studiebesök, basgruppsmöten, seminarier samt övningar.I kursen tränar studenten följande generella kompetenser: muntlig och skriftlig kommunikation, gruppdynamik, problemlösning, professionellt förhållningssätt samt informationskompetens.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig hemtentamen, godkända skriftliga och muntliga redovisningar av övningar och basgruppsarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen hålls på svenska, men vissa moment kan genomföras på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma. En veckas studieresa inom Sverige kan förekomma vilket i så fall framgår av kursens schema.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1115, HV0149

Betygskriterier

Lärandemål

Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

Moment

1: Redogöra för hur enskilda miljöfaktorer såsom utrymme, golvutformning, ljus, buller, damm, gödselgaser och klimat definieras och registreras, samt analysera hur de kan påverka djurens beteende och välfärd

Studenten redogör översiktligt för hur enskilda miljöfaktorer definieras och registreras, samt analyserar hur de påverkar djurens beteende och välfärd

Studenten jämför olika miljöfaktorer och diskuterar hur de samverkar i sin påverkan på djurens beteende och välfärd samt redogör kort och koncist för detta

Studenten värderar olika miljöfaktorers inverkan på djurens beteende och välfärd samt föreslår åtgärder för att förbättra djurmiljön utifrån denna värdering

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

2: Diskutera och värdera hur hanteringen av de vanligaste europeiska produktionsdjuren, i samband med transport och slakt, påverkar deras beteende och välfärd

Studenten diskuterar och värderar hur hanteringen av de vanligaste europeiska produktionsdjuren, i samband med transport och slakt, påverkar deras beteende och välfärd

Studenten jämför hur olika sätt att hantera djur i samband med transport och slakt påverkar deras beteende och välfärd samt analyserar detta med ett vetenskapligt språkbruk

Studenten föreslår realistiska och vetenskapligt grundade åtgärder för att förbättra djurvälfärd i samband med transport och slakt samt diskuterar konsekvenserna av dessa åtgärder

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

3: Beskriva och diskutera djurmiljöer i djurhållningen i andra länder

Studenten beskriver och diskuterar djurmiljöer i djurhållningen i andra länder

-

-

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

4: Redogöra för de internationella organ och myndigheter som reglerar djurhållning och djurhantering, för deras arbetssätt, samt för hur internationell lagstiftning och förordningar reglerar djurhållning och djurhantering

Studenten redogör för de internationella organ och myndigheter som reglerar djurhållning och djurhantering, för deras arbetssätt, samt för hur internationell lagstiftning och förordningar reglerar djurhållning och djurhantering

-

-

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

5: Designa ett nytt hägn i djurpark med fokus på djurens behov samt diskutera konsekvenserna av djurmiljön och hägnets utformning för djurens beteende och välfärd, djurparken och besökarna

Studenten designar ett nytt hägn i djurpark med fokus på djurens behov. Konsekvenserna av djurmiljön diskuteras ur perspektiven djurens beteende och välfärd, djurparken och besökarna

-

-

Hägndesign

6: Bedöma relevansen och den vetenskapliga trovärdigheten hos olika informationskällor samt samla information om och skriftligt sammanfatta kunskapsläget vad gäller effekter av djurmiljöer på djurens beteende och välfärd

Studenten bedömer relevansen och den vetenskapliga trovärdigheten hos olika informationskällor samt sammanfattar kunskapsläget utifrån inhämtad information vad gäller effekter av djurmiljöer på djurens beteende och välfärd

Studenten identifierar kunskapsluckor vad gäller effekter av djurmiljöer på djurens beteende och välfärd samt ger förslag på forskningsprojekt för att fylla dessa kunskapsluckor

Studenten diskuterar vikten av kunskap i ämnet djurmiljö och dess påverkan på djurs beteenden och välfärd

Fall

Litteratur-seminarier

Hemtentamen

7: Självständigt och i grupp redogöra för och diskutera information, problem och lösningar relaterat till djurmiljö, anpassat efter given målgrupp

Studenten redogör för och diskuterar information, problem och lösningar relaterat till djurmiljö, anpassat efter given målgrupp. Studenten gör detta både enskilt och genom samarbete med andra studenter i basgrupper enligt upprättat basgruppskontrakt.

Fall

Litteratur-seminarier

Hemtentamen

Hägndesign

Betyg för delkursen Fallarbete 4hp

G

Godkänt deltagande i och redovisning av basgruppsarbete med fall och hägndesign

Betyg för delkursen Djurmiljö 11hp

Betyg 3 (godkänt)

Betyg 4

Betyg 5

Godkänt deltagande i och redovisning av övriga obligatoriska moment samt betyg 3 på hemtentamen

Utöver krav för betyg 3, betyg 4 på hemtentamen

Utöver krav för betyg 3 och 4, betyg 5 på hemtentamen

För betyg 3 krävs nivå 3 på alla lärandemål.
För betyg 4 krävs dessutom nivå 4 på alla lärandemål där nivå 4 kan nås.
För betyg 5 krävs dessutom nivå 5 på alla lärandemål där nivå 5 kan nås.

För betyg 4 eller 5 krävs att obligatoriska moment redovisas eller lämnas in senast vid deadline enligt schema om inte särskilda skäl finns. Ersättningsuppgifter och kompletteringar ska lämnas in senast vid kursens slut eller enligt överenskommelse med kursledaren för moment sent i kursen. För hemtentamen gäller vanliga regler kring rättning och komplettering.

Betyg för hela kursen
Betyg G i delkursen Fallarbete och minst betyg 3 i delkursen Djurmiljö krävs för kursbetyg. Kursbetyget bestäms av betyget i delkursen Djurmiljö.

Litteraturlista

  1. Kursen har ingen obligatorisk litteratur som behöver köpas. Kommentar: Kurslitteraturen består framförallt av det ni själva söker fram som är relevant för de olika momenten i kursen, t ex vetenskapliga artiklar, publikationer och handböcker av olika slag. En del rekommenderad litteratur kommer finnas tillgängligt på Canvas vid kursstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0183 Anmälningskod: SLU-10009 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%