Ny sökning
HV0183

Djurmiljö

2020-08-25
Glöm inte registreringen!
Mindre än en vecka kvar nu och registreringen är öppen! Glöm inte registrera er och har ni problem så kontakta mig så att jag vet men för support får ni vända er till IT-stöd. Ni ska också ha fått en inbjudan till Canvasrummet- de flesta av er har tackat ja till den. Ni behöver dock INTE stressa över något nu- kursen börjar inte förrän på måndag. :) Mer info kommer jag lägga upp i Canvas och avslutar här med att det fortfarande verkar som att vi kommer kunna köra Skaraveckan. :) Hör av er om det är något! Lisa

2020-08-11
Några veckor kvar
Sommaren börjar lida mot sitt slut och om några veckor drar terminen igång- kul tycker jag! Jag har inte så mycket nytt att informera om utan än så länge ser vi ut att kunna köra på enligt plan med några moment på campus och att vi kommer iväg på Skararesa. Om något ändras där meddelar vi er direkt. Ett par viktiga saker att tänka på: *Ni som är antagna med villkor behöver se över era villkor och se till att de är uppfyllda innan kursstart. Det är ert ansvar att visa mig att ni uppfyller villkoren, senast samma dag kursen startar. Om något är oklart kring ert villkor- hör av er till mig! Om ni har omtentor eller kompletteringar som ska göras så tänk på att det tar tid för dessa att rättas (15 arbetsdagar har lärare alltid på sig). Om ni har ett villkor som kommer uppfyllas men inte till kursstart- hör av er till mig så kan vi kika på det. *Obligatoriska moment som görs online kommer kräva att ni har kamera på under hela passet för att vi ska kunna kontrollera närvaro. Har ni ingen fungerande webcam i datorn behöver ni se över alternativ. UKÄ har uttalat sig om att det är rimligt att kräva att ni köper billigare varianter. Vill/kan ni inte det så går det såklart bra att köra Zoom via sin smartphone/platta. Om ni inte har tillgång till kamera på något sätt- hör av er till mig i god tid. Vi vill också skicka med en väldigt stark önskan om att ni har kamera på även under ickeobligatoriska moment. Jag ska försöka släppa in er i Canvas innan kursen drar igång men i övrigt så är det bara att maila om ni har några frågor eller funderingar. //Lisa

2020-06-30
Inför höstens kurs
Hej alla studenter! Jag hoppas att ni precis som jag ser fram emot höstens kurs. Här kommer lite bra information inför att jag går på semester. Det mesta i kursen kommer ske på Zoom, men förmodligen kommer några obligatoriska moment vara på plats på campus. Vi planerar för att kunna åka på någon form av Skaravecka- detta kan såklart ändras (även med kort varsel) och mer information kommer så snart vi kan. Den ligger planerad v. 39, är obligatorisk och kommer medföra vissa kostnader. Ett väldigt preliminärt schema kommer läggas upp strax- OBS dock att detta schema kan komma att ändras fram till kursstart, även obligatoriska moment. I schemat finns inte heller många deadlines för de olika fallen och andra uppgifter inlagda. Som ni kan se under fliken Litteratur så har vi ingen särskild obligatorisk litteratur att köpa in, utan ni letar själva fram den litteratur ni behöver till kursens olika moment. Jag är på semester under juli månad men nås annars på mail. Hoppas ni får en skön sommar! //Lisa

Kursvärderingen är avslutad

HV0183-10084 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

HV0183 Djurmiljö, 15,0 Hp

Animal environment

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Djurmiljö 11,00 1002
Fallarbete 4,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

75,0 hp husdjursvetenskap varav 10,0 hp djurhållning
eller
75,0 hp biologi varav 10,0 hp djurhållning

Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Syftet med kursen är att erbjuda studenten fördjupning i ämnet djurmiljö och dess påverkan på djurs beteende och välfärd ur både ett svenskt och internationellt perspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för hur enskilda miljöfaktorer såsom utrymme, golvutformning, ljus, buller, damm, gödselgaser och klimat definieras och registreras, samt analysera hur de kan påverka djurens beteende och välfärd,
- diskutera och värdera hur hanteringen av de vanligaste europeiska produktionsdjuren, i samband med transport och slakt, påverkar deras beteende och välfärd,
- beskriva och diskutera djurmiljöer i djurhållningen i andra länder,
- redogöra för de internationella organ och myndigheter som reglerar djurhållning och djurhantering, för deras arbetssätt, samt för hur internationell lagstiftning och förordningar reglerar djurhållning och djurhantering,
- designa ett nytt hägn i djurpark med fokus på djurens behov samt diskutera konsekvenserna av djurmiljön och hägnets utformning för djurens beteende och välfärd, djurparken och besökarna
- bedöma relevansen och den vetenskapliga trovärdigheten hos olika informationskällor samt samla information om och skriftligt sammanfatta kunskapsläget vad gäller effekter av djurmiljöer på djurens beteende och välfärd,
- självständigt och i grupp redogöra för och diskutera information, problem och lösningar relaterat till djurmiljö, anpassat efter given målgrupp.

Innehåll

Kursen behandlar bl.a. effekter av specifika miljöfaktorer som ljus, buller, gaser, damm och klimat på hälsa och beteende samt hantering av djur i samband med transport och slakt för olika djurslag med tonvikt på produktionsdjur och häst. Vidare behandlar kursen djurhållningssystem och skötselmetoder i olika delar av världen; olika internationella myndigheters arbete och hur det påverkar djurhållning och djurmiljö; samt projektering av byggnader och hägn för hållande av djur och hur sådana projektbeskrivningar kan granskas utifrån ett djurhälso- och djurvälfärdsperspektiv. Inom kursen belyses även djurhållning och produktion ur ett hållbarhetsperspektiv. Det ingår även i kursen att designa ett nytt hägn för djur på djurpark där både djurens behov och olika aspekter av den typen av djurhållning ska tas i beaktning.

I kursen ingår föreläsningar, olika typer av övningar (ex rollspel, arbete med fall) basgruppsarbete enligt PBL (ProblemBaserat Lärande), studiebesök samt seminariearbete. Obligatoriska moment inom till exempel studiebesök, basgruppsmöten, seminarier samt övningar.

I kursen tränar studenten följande generella kompetenser: muntlig och skriftlig kommunikation, gruppdynamik, problemlösning, professionellt förhållningssätt samt informationskompetens.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig hemtentamen, godkända skriftliga och muntliga redovisningar av övningar och basgruppsarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen hålls på svenska, men vissa moment kan genomföras på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma. En veckas studieresa inom Sverige kan förekomma vilket i så fall framgår av kursens schema.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: BI1115, HV0149

Lärandemål

Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

Moment

1: Redogöra för hur enskilda miljöfaktorer såsom utrymme, golvutformning, ljus, buller, damm, gödselgaser och klimat definieras och registreras, samt analysera hur de kan påverka djurens beteende och välfärd

Studenten redogör översiktligt för hur enskilda miljöfaktorer definieras och registreras, samt analyserar hur de påverkar djurens beteende och välfärd

Studenten jämför olika miljöfaktorer och diskuterar hur de samverkar i sin påverkan på djurens beteende och välfärd samt redogör kort och koncist för detta

Studenten värderar olika miljöfaktorers inverkan på djurens beteende och välfärd samt föreslår åtgärder för att förbättra djurmiljön utifrån denna värdering

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

2: Diskutera och värdera hur hanteringen av de vanligaste europeiska produktionsdjuren, i samband med transport och slakt, påverkar deras beteende och välfärd

Studenten diskuterar och värderar hur hanteringen av de vanligaste europeiska produktionsdjuren, i samband med transport och slakt, påverkar deras beteende och välfärd

Studenten jämför hur olika sätt att hantera djur i samband med transport och slakt påverkar deras beteende och välfärd samt analyserar detta med ett vetenskapligt språkbruk

Studenten föreslår realistiska och vetenskapligt grundade åtgärder för att förbättra djurvälfärd i samband med transport och slakt samt diskuterar konsekvenserna av dessa åtgärder

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

3: Beskriva och diskutera djurmiljöer i djurhållningen i andra länder

Studenten beskriver och diskuterar djurmiljöer i djurhållningen i andra länder

-

-

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

4: Redogöra för de internationella organ och myndigheter som reglerar djurhållning och djurhantering, för deras arbetssätt, samt för hur internationell lagstiftning och förordningar reglerar djurhållning och djurhantering

Studenten redogör för de internationella organ och myndigheter som reglerar djurhållning och djurhantering, för deras arbetssätt, samt för hur internationell lagstiftning och förordningar reglerar djurhållning och djurhantering

-

-

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

5: Designa ett nytt hägn i djurpark med fokus på djurens behov samt diskutera konsekvenserna av djurmiljön och hägnets utformning för djurens beteende och välfärd, djurparken och besökarna

Studenten designar ett nytt hägn i djurpark med fokus på djurens behov. Konsekvenserna av djurmiljön diskuteras ur perspektiven djurens beteende och välfärd, djurparken och besökarna

Betyg för hela kursen:

Betyg 3 (godkänt)

Betyg 4

Betyg 5

Godkänt deltagande i och redovisning av obligatoriska moment samt betyg 3 på hemtentamen

Utöver krav för betyg 3, betyg 4 på hemtentamen

Utöver krav för betyg 3 och 4, betyg 5 på hemtentamen


För betyg 3 krävs nivå 3 på alla lärandemål.
För betyg 4 krävs dessutom nivå 4 på alla lärandemål där nivå 4 kan nås.
För betyg 5 krävs dessutom nivå 5 på alla lärandemål där nivå 5 kan nås.

För betyg 4 eller 5 krävs att obligatoriska moment redovisas eller lämnas in senast vid deadline enligt schema om inte särskilda skäl finns. Ersättningsuppgifter och kompletteringar ska lämnas in senast vid kursens slut eller enligt överenskommelse med kursledaren för moment sent i kursen. För hemtentamen gäller vanliga regler kring rättning och komplettering.

1) Kursen har ingen obligatorisk litteratur som behöver köpas.
Kommentar: Kurslitteraturen består framförallt av det ni själva söker fram som är relevant för de olika momenten i kursen, t ex vetenskapliga artiklar, publikationer och handböcker av olika slag. En del rekommenderad litteratur kommer finnas tillgängligt på Canvas vid kursstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0183 Anmälningskod: SLU-10084 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%