Ny sökning
HV0183

Djurmiljö

Syftet med kursen är att erbjuda studenten fördjupning i ämnet djurmiljö och dess påverkan på djurs beteende och välfärd ur både ett svenskt och internationellt perspektiv.

Andra kursvärderingar för HV0183

Läsåret 2021/2022

Djurmiljö (HV0183-10009) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Djurmiljö (HV0183-10084) 2020-08-31 - 2020-11-01

HV0183 Djurmiljö, 15,0 Hp

Animal environment

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Djurmiljö 11,00 1002
Fallarbete 4,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

75,0 hp husdjursvetenskap varav 10,0 hp djurhållning
eller
75,0 hp biologi varav 10,0 hp djurhållning

Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Syftet med kursen är att erbjuda studenten fördjupning i ämnet djurmiljö och dess påverkan på djurs beteende och välfärd ur både ett svenskt och internationellt perspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för hur enskilda miljöfaktorer såsom utrymme, golvutformning, ljus, buller, damm, gödselgaser och klimat definieras och registreras, samt analysera hur de kan påverka djurens beteende och välfärd,
- diskutera och värdera hur hanteringen av de vanligaste europeiska produktionsdjuren, i samband med transport och slakt, påverkar deras beteende och välfärd,
- beskriva och diskutera djurmiljöer i djurhållningen i andra länder,
- redogöra för de internationella organ och myndigheter som reglerar djurhållning och djurhantering, för deras arbetssätt, samt för hur internationell lagstiftning och förordningar reglerar djurhållning och djurhantering,
- designa ett nytt hägn i djurpark med fokus på djurens behov samt diskutera konsekvenserna av djurmiljön och hägnets utformning för djurens beteende och välfärd, djurparken och besökarna
- bedöma relevansen och den vetenskapliga trovärdigheten hos olika informationskällor samt samla information om och skriftligt sammanfatta kunskapsläget vad gäller effekter av djurmiljöer på djurens beteende och välfärd,
- självständigt och i grupp redogöra för och diskutera information, problem och lösningar relaterat till djurmiljö, anpassat efter given målgrupp.

Innehåll

Kursen behandlar bl.a. effekter av specifika miljöfaktorer som ljus, buller, gaser, damm och klimat på hälsa och beteende samt hantering av djur i samband med transport och slakt för olika djurslag med tonvikt på produktionsdjur och häst. Vidare behandlar kursen djurhållningssystem och skötselmetoder i olika delar av världen; olika internationella myndigheters arbete och hur det påverkar djurhållning och djurmiljö; samt projektering av byggnader och hägn för hållande av djur och hur sådana projektbeskrivningar kan granskas utifrån ett djurhälso- och djurvälfärdsperspektiv. Inom kursen belyses även djurhållning och produktion ur ett hållbarhetsperspektiv. Det ingår även i kursen att designa ett nytt hägn för djur på djurpark där både djurens behov och olika aspekter av den typen av djurhållning ska tas i beaktning.

I kursen ingår föreläsningar, olika typer av övningar (ex rollspel, arbete med fall) basgruppsarbete enligt PBL (ProblemBaserat Lärande), studiebesök samt seminariearbete. Obligatoriska moment inom till exempel studiebesök, basgruppsmöten, seminarier samt övningar.

I kursen tränar studenten följande generella kompetenser: muntlig och skriftlig kommunikation, gruppdynamik, problemlösning, professionellt förhållningssätt samt informationskompetens.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig hemtentamen, godkända skriftliga och muntliga redovisningar av övningar och basgruppsarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen hålls på svenska, men vissa moment kan genomföras på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma. En veckas studieresa inom Sverige kan förekomma vilket i så fall framgår av kursens schema.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: BI1115, HV0149
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd - kandidatprogram Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0183 Anmälningskod: SLU-10164 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%