Ny sökning
HV0186

Etologi och antrozoologi 2

Information från kursledaren

Welcome!
Welcome to the course in ethology and anthrozoology! The course language is English. However, if no foreign students participate, the speaking language will be Swedish. You can already prepare for the course by searching for authentic cases that could be used in the course. Cases that connects to animal behaviour or interaction with humans. Best wishes Maria and Anna


Zoom-link to course introduction on Tuesday 2nd Nov at 10.30.

https://slu-se.zoom.us/j/68333432311

Meeting id: 683 3343 2311

Password: 745423


Practical week - week 48
In this course, you are supposed to find a place do to some practical work. It is completely up to you where, but it should connect to the outcome of this course (we are very flexible). The practical period should be at least three full days. Before, you should have produced a plan for the practical week where some details, aim and goals should be stated. As well as contact details to the responsible person. You are covered by the university insurance during these days, as well as on your trip there. Best wishes Maria and Anna

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0186-20005 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0186

Läsåret 2021/2022

Etologi och antrozoologi 2 (HV0186-M2005)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Etologi och antrozoologi 2 (HV0186-20033)

2020-11-02 - 2021-01-17

Kursplan

HV0186 Etologi och antrozoologi 2, 15,0 Hp

Ethology and anthrozoology 2

Ämnen

Husdjursvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Etologi och antrozoologi 13,5 0102
Etologisk metodik 1,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

75,0 hp husdjursvetenskap varav 7,5 hp etologi

eller

75,0 hp biologi varav 7,5 hp etologiUndantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenskaFörkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Syftet med kursen är att studenterna ska få fördjupade kunskaper inom etologi och antrozoologi som vetenskapliga ämnen och vilka tillämpningar dessa ämnen har i samhället.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva, diskutera och använda motivationsteorier, teorier om inlärning och kognition samt beteendeekologi för att förstå djurs beteende,

- använda och jämföra olika typer av försöksdesign och observationsmetoder inom etologisk och antrozoologisk forskning,

- förklara, diskutera och bedöma vetenskaplig litteratur inom etologi och antrozoologi,

- diskutera hur människors attityder till djur ger konsekvenser för både djur och människor,

- redogöra för hur man blir en bra kommunikatör/pedagog gentemot djurägare samt argumentera för hur djurägare kan förbättra kommunikationen med sina djur,

- självständigt utreda och skriftligt och muntligt förmedla vetenskapligt grundade råd rörande beteendeproblem och oönskade beteenden hos djur.

Innehåll

I kursen behandlas motivation, inlärning, kognition och beteendeekologi för att belysa problematik som uppstår inom olika typer av djurhållning. Studenterna arbetar även med etologiska metoder som diskuteras och jämförs med avseende på för- och nackdelar vid observation av olika typer av beteenden och frågeställningar, vilket redovisas på engelska. Kursen behandlar även hur evolutionen och domesticeringseffekter påverkar vår kommunikation med djur. Studenterna analyserar och bearbetar situationer där djurägare upplever problem med sina djur. Studenterna får träna sig i att självständigt utreda och ge råd om beteende och öva sig i att kommunicera med djurägare i olika situationer. Kursen innehåller kortare praktik som studenten själv ansvarar för att organisera i samråd med kursledare.I kursen ingår basgruppsarbete enligt PBL (ProblemBaserat Lärande), praktiska moment, föreläsningar, gruppseminarier, samt projektarbete och många av dessa moment är obligatoriska. Obligatoriska moment inom till exempel övningar, projektarbete samt praktik.Inom kursen tränar studenten följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, analys, problemlösning, etik och kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Praktiska moment i kursen kan bestå av praktik samt studiebesök. Kostnader för dessa kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI1226, BI1215, HV0151

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. No obligatory literature in the course Kommentar: In this course, students will choose their own relevant literature in relation to the assignments.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0186 Anmälningskod: SLU-20005 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%