Ny sökning
HV0188

Djurvälfärd, djurskydd och etologi

Andra kursvärderingar för HV0188

Läsåret 2020/2021

Djurvälfärd, djurskydd och etologi (HV0188-20034) 2020-11-02 - 2021-01-17

HV0188 Djurvälfärd, djurskydd och etologi, 15,0 Hp

Animal welfare and behaviour

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Quiz 1,00 1002
Djuretik 2,00 1003
Etologi 6,00 1004
Djurskydd och djurvälfärd 6,00 1005

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
- 120 hp på grundnivå, varav
- 60 hp biologi, husdjursvetenskap, hippologi, djuromvårdnad eller veterinärmedicin
alternativt 60 hp lantbruksvetenskap (varav minst 30 hp husdjursvetenskap/zoologi)
Samt
- Engelska 6

Mål

Kursen avser att ge fördjupad kunskap om djurs grundläggande behov, beteende, miljö och välfärd samt sambanden mellan dessa.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- diskutera och kritiskt granska forskning inom etologi, djurskydd och djurvälfärd,
- bedöma och diskutera olika djurhållningsformer utifrån perspektiven djurvälfärd, etologi och djuretik
- tillämpa djurskyddslagstiftning och/eller djurskyddsregelverk och kunna analysera och reflektera över dessa både ur ett nationellt och internationellt perspektiv på djurvälfärd och djuretik
- utforma och genomföra projekt inom etologi och djurvälfärd med hjälp av lämpliga experimentella metoder och med lämplig design
- presentera vetenskaplig information för en specificerad publik

Innehåll

Kursen innehåller fördjupning inom områdena etologi och djurskydd.
Kursen är uppbyggd av självstudier med seminarier av vetenskaplig litteratur, där studenten aktivt leder genomförandet. Kursen innehåller ett antal nyckelföreläsningar, tillämpade övningar, bedömning av djurhållningsformer samt ett projektarbete i form av en vetenskaplig etologisk studie. I kursen tränas de generella kompetenserna debatt och argumentationsförmåga genom övningar där aktuella djurskyddsfrågor diskuteras ut flera olika perspektiv. Kursen innehåller ett projektarbete och studiebesök.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, projektarbeten och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter goda förkunskaper i etologi, djurskydd och tillämpad statistik/försöksplanering motsvarande minst 5 hp per ämne.

Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0097, HV0094, HV0124
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Husdjursvetenskap - masterprogram Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0188 Anmälningskod: SLU-20007 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%