Ny sökning
HV0189

Grundläggande husdjursgenetik och avel

2020-11-03
course introduction
The course will have an introduction meeting in zoom at 18.00-19.00 on January 18. If you are accepted to the course and plan to attend the course but can cot participate in the introduction meeting on January 18, please send an email to the course leader. The teaching on the course will mostly be by recorded lectures and exercises and assignments that the students can do any time. About every second week there will be a scheduled meeting in zoom where a teacher can answer questions about the literature and recorded lectures.

Canvas

Here is a link to the public Canvas page for the course. The other information in Canvas is avaialble to students that are registered on the course. https://slu-se.instructure.com/courses/2850/assignments/syllabus

Students that are registered on the course get an invitation to the Canvas room for the course and have to acceptt that invitation to be able to see the files and recorded lectures in Canvas.

Kursvärderingen är avslutad

HV0189-30137 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0189

Läsåret 2021/2022

Grundläggande husdjursgenetik och avel (HV0189-10300) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Grundläggande husdjursgenetik och avel (HV0189-M1300) 2021-08-30 - 2022-01-16

HV0189 Grundläggande husdjursgenetik och avel, 7,5 Hp

Basic Animal Breeding and Genetics

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
- 30 hp husdjursvetenskap
eller

- 30 hp biologi
eller
- 30 hp veterinärmedicin
eller
- 30 hp djuromvårdnad

samt Engelska 6

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om husdjursgenetik och avel.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- på ett lättbegripligt sätt förklara vad husdjursavel syftar till,

- redogöra för grundläggande genetik, organisation av arvsmassan samt reglering av genuttryck.
- förklara vad biologisk variation innebär, vad som orsakar den och hur den kan beskrivas,

- förklara hur genetisk variation kan förändras genom evolutionära processer och naturligt urval, och hur genetisk variation kan bevaras,

- utföra enklare beräkningar av sannolikhet för avkommans genotyp givet föräldrarnas genotyp, skatta allelfrekvenser, genetisk variation, egenskapers arvbarhet samt enskilda djurs inavelsgrad,

- beskriva hur genetiska samband samt enskilda djurs avelsvärde kan skattas,
- beskriva olika typer av avelsprogram och bedöma deras konsekvenser för djurens välfärd.

Innehåll

Kursen inleds med en översikt av husdjursavel och dess syfte. Kursen belyser mendelsk nedärvning, organisation av arvsmassa, genreglering, geners funktion, genfamiljer samt centrala genetiska och molekylärgenetiska metoder. Kursen innehåller även biologisk variation, populationsgenetik, bevarandebiologi, inavel, mått på genetisk variation och samband mellan egenskaper, och avelsprogram. I kursen diskuteras både naturligt urval samt strategier för hållbar genetisk förbättring av husdjur. Etiska frågor belyses i kursen.

Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar och demonstrationer av beräkningar, samt diskussioner och frågestunder online. Studenterna befäster sina kunskaper genom räkneövningar och övningsuppgifter.
I kursen tränas följande generella kompetenser: problemlösning, skriftlig kommunikation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination. Godkända inlämningsuppgifter och deltagande i diskussion online kan ge bonuspoäng till tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans med skriftlig tentamen i Uppsala i slutet av kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Genetik

Course: HV0189 Basic Animal Breeding and Genetics

Grading criteria* and type of examination for the different learning outcomes

Grade 5

The student writes about basic genetics and organization of the genome in a scientific way with correct terminology.

The student performs calculations of genetic diversity and interprets the result.

The student compares and discusses breeding programmes and breeding strategies for different species and under different conditions.

Grade 4

The student gives a detailed definition of basic genetic concepts

The student shows in what way different factors can have an effect on the genetic variation

The student chooses an appropriate calculation method in a given situation

The student makes relevant choices of breeding strategies with defined conditions

Grade 3

The student explains the purpose of animal breeding in an easy-to-understand manner

The student gives an account of basic genetics, organization of the genome as well as regulation of gene expressions

The student explains what biological variation means, what causes it and how it can be described

The student explains how genetic variation can be changed through evolutionary processes and natural selection and how genetic variation can be preserved

The student carries out simple calculations of probability of the genotype of the offspring given the genotypes of parents, allele frequencies, genetic variation, heritabilities and individual animals' inbreeding

The student describes how genetic correlations and individual animals' breeding values can be estimated

The student describes various types of breeding programs and assess their consequences for the animals' welfare

Learning outcomes

1. Explain the purpose of animal breeding in an easy-to-understand manner

2. Give an account of basic genetics, organization of the genome as well as regulation of gene expressions

3. Explain what biological variation means, what causes it and how it can be described

4. Explain how genetic variation can be changed through evolutionary processes and natural selection and how genetic variation can be preserved

5. Carry out simple calculations of probability of the genotype of the offspring given the genotypes of parents,? allele frequencies, genetic variation, heritabilities and individual animals' inbreeding

6. Describe how genetic correlations and individual animals' breeding values can be estimated

7. Describe various types of breeding programs and assess their consequences for the animals' welfare

Type of examination

Written exam

Written exam

Written exam

Written exam

Written exam

Written exam

Written exam

* Criteria for Grade 4 and 5 that defines the additional requirements besides the underlying grading level(s)

To receive grade 3 (passed) the student should reach at least grade 3 on all seven learning outcomes.

On the written exam, grade 3 corresponds to 60% of the total score on the exam. For grade 4, at least 75% of the total score is required and for grade 5 at least 90%. There are four voluntary assignments that can give 2 bonus points each that will be added to the result of the written exam. Students will also get 2 bonus points if they contribute in the discussions in Canvas and answer questions from other students in a correct way at least twice. Thus, the maximum number of bonus points is 10.

1) Introduction to veterinary genetics
Författare: F.W. Nicholas
ISBN: 978-1-405-16832-8
Kommentar: third edition, 2010

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0189 Anmälningskod: SLU-30137 Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 25%