Ny sökning
HV0191

Djurskydd och djurvälfärd

HV0191 Djurskydd och djurvälfärd, 7,5 Hp

Animal welfare and legislation

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna en fördjupad överblick och kunskap om olika aspekter som rör djurvälfärd (hur djuren mår) och djurskydd (människans handlingar och ansvar för djurens välfärd).
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara begreppen djurskydd, djurvälfärd och djuretik samt hur dessa förhåller sig till varandra,
- beskriva vilka aspekter som är viktiga för djurens välfärd och på vilka grunder man kan bedöma och mäta djurens välfärd,
- redogöra för svensk djurskyddslagstiftnings uppbyggnad och innehåll, samt organisationen kring denna,
- värdera djurhållning utifrån perspektiven djurskydd, djurvälfärd, djuretik och hållbarhet,
- förklara och diskutera djurskyddet i dagens samhälle utifrån djurskyddslagstiftningen och bakomliggande faktorer såsom forskning, erfarenhet, tradition, etik och politik,
- söka, granska och använda relevanta källor och litteratur avseende djurskydd och djurvälfärd.

Innehåll

Under kursen kommer djurskydd och djurvälfärd att behandlas från olika perspektiv. Kursen omfattar studier av vetenskaplig litteratur inom djurvälfärd, djurskyddsreglering och reflektioner kring hur forskning har bidragit och kan bidra till en ökad djurvälfärd. Vilka aspekter som är viktiga för djurvälfärden i olika djurhållningsformer kommer att tas upp för lantbruksdjur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och djurparksdjur, samt hur man kan hitta relevant och objektiv information kring detta. Kursen ger dig även grundläggande kunskaper inom området djuretik, och återkommande diskussioner hålls kring de olika synsätt som finns i samhället rörande olika djur och djurhållningsformer. Vidare kommer svensk djurskyddslagstiftning att beröras utifrån dess intentioner och syfte, hur den är uppbyggd samt vad den innehåller. Du kommer även att få träna på att hitta i lagstiftningen.
Kursen sker helt på distans och består av föreläsningar, gruppseminarier, övningar samt projektarbete. Vissa moment, såsom till exempel seminarier och övningar, kommer att vara obligatoriska. Inom kursen tränar du följande generella kompetenser: muntlig och skriftlig kommunikation, kritiskt förhållningssätt och informationssökning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig eller muntlig redovisning av projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är fristående och läses på kvartsfart över en hel termin. Den är utformad som en distanskurs. Det är därför en nödvändighet att den studerande har tillgång till dator med webkamera och möjlighet till internetuppkoppling. Kursen innehåller inga gemensamma träffar men schemalagda moment som kräver digital närvaro kan förekomma. En stor del av kurslitteraturen är på engelska, och det kan även förekomma enstaka föreläsningar på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0191 Anmälningskod: SLU-30261 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%