Ny sökning
HV0192

Husdjursvetenskaplig grundkurs

Husdjursvetenskaplig grundkurs riktar sig till dig som ska läsa programmet Djur och Hållbarhet och kommer ge dig en introduktion om lantbrukets djurslag inklusive akvakultur samt hur det är att studera på universitet. Kursen innehåller studiebesök, projektarbete, seminarier samt samarbete och diskussioner om komplexa problem med studenter från andra agrara program. Grundläggande kunskaper om lantbrukets historiska utveckling med fokus på djurproduktion blandat med hur olika produktionsgrenar fungerar i nutid diskuteras. Du kommer även introduceras till universitetsstudier och med hjälp av en handledare få djupdyka inom ett relevant ämne och tränas i att kritiskt granska samt skriva en vetenskaplig rapport.

Genom studiebesök och diskussioner med andra kursdeltagare och studenter på andra program har du möjlighet att redan i programmets första kurs få en inblick i de gröna näringarna och börja bygga ditt kontaktnät.

Information från kursledaren

Välkommen till första kursen på Kandidatprogrammet Djur och Hållbarhet! Programmet startar 30 augusti och första kursen startar 31 augusti klockan 10.10.
Den första kursen på programmet heter Husdjursvetenskaplig Grundkurs (HV0192). Litteraturen tillhandahålls elektroniskt och du får tillgång till den när kursen startar. Du hittar ett preliminärt schema om du klickar på schemalänken, gulmarkerade moment kommer att ske på Campus Ultuna. Information med anledning av corona finns att hitta på studentwebben, SLU följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Campusnärvaro prioriteras för kurser som ges den första terminen för att du som ny student ska få en bra start på dina studier. Kontakta kursansvarig Sofia Lindkvist (sofia.lindkvist@slu.se) om du har några frågor om kursen. Vi ses den 31a augusti och den första kursdagen får ni praktisk information om kursen och programmet!

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0192-10001 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0192

Läsåret 2022/2023

Husdjursvetenskaplig grundkurs (HV0192-10261)

2022-08-29 - 2022-09-28

Kursplan

HV0192 Husdjursvetenskaplig grundkurs, 7,5 Hp

Basic science – agriculture and animal science

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Lantbruks- och husdjursvetenskap 7,5 0102

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

• Biologi 2

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till programmet och universitetsstudier. I samarbete med andra agrara kandidatprogram och momentet tema jordbruk får studenten en inblick i de gröna näringarna och möjlig arbetsmarknad.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- söka, läsa och diskutera vetenskaplig litteratur inom husdjursvetenskap, i tal och skrift, under handledning,

- översiktligt beskriva naturbruk, med fokus på jordbruk och djurskötsel, och dess

betydelse i samhället,

- översiktligt redogöra för djurvärldens systematik och evolution med tonvikt på ryggradsdjur, samt redogöra för domesticeringsprocessen,

- redogöra för lantbrukets historiska utveckling med fokus på animalieproduktionens villkor.

Innehåll

Kursen behandlar grunderna i husdjursvetenskap. Studenterna läser om lantbrukets djur och akvakultur, så som naturresursutnyttjande, agrarhistoria samt lantbrukets produktionsgrenar och årscykler samt grundläggande evolutionsteori. Kursen ger en introduktion till etisk argumentation. I kursen ingår föreläsningar, studiebesök, studentaktiverande undervisning, presentationsövning och projektarbete.Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, grupparbeten och studiebesök. Inom kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, analys, problemlösning och kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa föreläsningar genomförs på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: Ersätter delvis HV0141

Betygskriterier

Betygsskala: G/IG

Lärandemål, kursmoment och examinationsform:

Lärandemål

Moment

Examination eller motsvarande

Söka, läsa och diskutera vetenskaplig litteratur inom husdjursvetenskap, i tal och skrift, under handledning

Litteratur och filmer inom ”generella kompetenser”, projektarbete

Inlämningsuppgifter individuellt och i projektgrupp, projektarbete

Översiktligt beskriva naturbruk, med fokus på jordbruk och djurskötsel, och dess betydelse i samhället

Föreläsningar, Tema Jordbruk, PRYO, studiebesök ”Produktionsdjur i praktiken” samt projektarbete

Tema Jordbruk, studiebesök ”produktionsdjur i praktiken” samt PRYO på gris eller nöt och projektarbete.

Översiktligt redogöra för djurvärldens systematik och evolution med tonvikt på ryggradsdjur samt redogöra för domesticeringsprocessen

Litteratur, föreläsningar, diskussion och projektarbete

Gruppdiskussion och projektarbete.

Redogöra för lantbrukets historiska utveckling med fokus på animalieproduktionens villkor

Föreläsningar, Tema Jordbruk och projektarbete

Tema Jordbruk och projektarbete

Examinationsformer:

Inlämningsuppgifter (individuella och i grupp), projektarbete med skriftlig och muntlig examination i grupp, deltagande vid obligatoriska moment.

För godkänt betyg krävs närvaro på samtliga obligatoriska moment, godkända inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i projektarbete samt godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.

Litteraturlista

  1. Djurens roll för livsmedelsförsörjningen i en föränderlig värld Författare: Mikaela Lindberg, Jenny Lundström, Ann Ahlbihn, Gunnela Gustafson, Jan Bertilsson, Lotta Rydhmer, Birgitta Åhman, Ulf Magnusson ISBN: 978-91-576-9730-1 [Djurens roll för livsmedelsförsörjningen i en föränderlig värld] (https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/publikationer/rapporter/djurens-roll-for-livsmedelsforsorjningen/) Kommentar: Rapporten finns tillgänglig på internet.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0192 Anmälningskod: SLU-10001 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%