Ny sökning
HV0192

Husdjursvetenskaplig grundkurs

HV0192 Husdjursvetenskaplig grundkurs, 7,5 Hp

Basic science – agriculture and animal science

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Lantbruks- och husdjursvetenskap 7,50 1002

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
• Biologi 2

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till programmet och universitetsstudier. I samarbete med andra agrara kandidatprogram och momentet tema jordbruk får studenten en inblick i de gröna näringarna och möjlig arbetsmarknad.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- söka, läsa och diskutera vetenskaplig litteratur inom husdjursvetenskap, i tal och skrift, under handledning,
- översiktligt beskriva naturbruk, med fokus på jordbruk och djurskötsel, och dess
betydelse i samhället,
- översiktligt redogöra för djurvärldens systematik och evolution med tonvikt på ryggradsdjur, samt redogöra för domesticeringsprocessen,
- redogöra för lantbrukets historiska utveckling med fokus på animalieproduktionens villkor.

Innehåll

Kursen behandlar grunderna i husdjursvetenskap. Studenterna läser om lantbrukets djur och akvakultur, så som naturresursutnyttjande, agrarhistoria samt lantbrukets produktionsgrenar och årscykler samt grundläggande evolutionsteori. Kursen ger en introduktion till etisk argumentation. I kursen ingår föreläsningar, studiebesök, studentaktiverande undervisning, presentationsövning och projektarbete.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, grupparbeten och studiebesök. Inom kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, analys, problemlösning och kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa föreläsningar genomförs på engelska. Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: Ersätter delvis HV0141
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0192 Anmälningskod: SLU-10001 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%