Ny sökning
HV0194

Laktationsbiologi

Dear Biology of Lactation students,

very welcome to the wonderful world of lactation and a flipped classroom experience. This course is designed as a flipped classroom course, which works really well for digital learning environments. If you never heard about flipped classroom you can have a look at this short video https://www.youtube.com/watch?v=qdKzSq_t8k8.

I have just uploaded the course schedule (timetable) but that only shows times when we will meet. All other studying in this course can be done where and when you choose, it is only for some group work you will need to plan with other students. A study guide with suggested learning activities will be provided in Canvas when the course starts. If you keep up with the study guide you will spend more time with recorded lectures and course literature early in the course and more time on a literature assignment in the end of the course.

There are only two types of activities where we will meet physically:

1. On the first course day we offer an anatomy session, with wet dissections of udder tissue. This is very relevant for the course and I encourage all of you to come. No prior experience of dissections is required but for those of you who have done it before, it will be fun to be back in the anatomy theatre and dissection rooms.

2. The course has group discussions and you can participate in them via Zoom or physically on Campus.

Final examination

The final exam is an individual open book exam that you can do from any computer. The date for the exam will not change, other time slots may be moved before the course starts, if necessary.

Best regards from

Sigrid (course leader and examiner)

Kursvärderingen är avslutad

HV0194-10015 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0194

Läsåret 2021/2022

Laktationsbiologi (HV0194-M1015) 2021-09-30 - 2021-11-01

HV0194 Laktationsbiologi, 7,5 Hp

Biology of lactation

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Laktationsbiologi 7,50 1002

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

150 hp på grundnivå, varav
• 60 hp biologi eller
• 60 hp husdjursvetenskap eller
• 60 hp hippologi eller
• 60 hp djuromvårdnad eller
• 60 hp veterinärmedicin eller
• 60 hp lantbruksvetenskap varav minst 30 hp husdjursvetenskap eller zoologi

samt Engelska 6

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom faktorer som påverkar mjölkbildning samt interaktioner mellan reproduktion, nutrition, beteende och laktation, inklusive effekter av laktationen på det lakterande djuret.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för utveckling, anatomi och fysiologi hos mjölkkörteln och omkringliggande vävnad, inklusive mjölkbildningens fysiologi,
- redogöra för hur mjölkens kvalitets- och processegenskaper kan påverkas av skötsel-, utfodrings- och mjölkningsrutiner samt genotypens inverkan på mjölkens sammansättning och kvalitet,
- ge exempel på interaktioner mellan reproduktion och laktation,
- förklara mjölknedsläppningsreflexen, beskriva dess betydelse för möjligheten att tömma mjölkkörteln och detaljerat beskriva olika steg i digivning och i mjölkningsrutiner, i detalj beskriva hur en mjölkningsmaskin fungerar och beskriva samspelet mellan djur, människor och teknik vad gäller mjölkning,
- ge exempel på de vanligaste patogener och sjukliga förändringar som drabbar lakterande juver och beskriva metabola sjukdomstillstånd som är kopplade till laktation,
- beskriva och föreslå olika former av analysmetodik som används för kvalitetsbestämning av mjölk,
- utifrån de biologiska kunskaperna bedöma och utvärdera mjölkningstekniker, rutiner och till mjölkning angränsande skötsel för att nå en optimal produktion, mjölkråvara och djurhälsa samt diskutera inverkan på mjölkproduktionens hållbarhet ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv,
- diskutera och sammanfatta vetenskapliga studier inom laktationsbiologi.

Innehåll

Kursinnehållet är juveranatomi, juverfysiologi, mjölkbildning, mjölkutvinning, juverhälsa, skötselrutiner, mjölkningsteknik, mjölkningsutrustning och genetik. Dessutom behandlas mjölkens sammansättning som effekt av utfodrings-, mjölknings- och skötselrutiner samt avel, mjölkkemi och mjölkanalyser.

I kursen görs jämförelser mellan olika mjölkproducerande djurslag, såsom nötkreatur, vattenbufflar, getter, får och kameler. Kursen bygger vidare på grundläggande kunskaper främst i cellbiologi, fysiologi och nutrition men etologi, djurvälfärd, livsmedelsvetenskap, produktionssystem, hållbarhet och interaktion mellan människor, djur och teknik berörs också.

I kursen jämförs olika däggdjursarter, inklusive människa, avseende laktation men kor, får och getter ges störst utrymme. Under den första delen av kursen kommer de olika ämnena att behandlas i föreläsningar, övningar och demonstrationer. I slutet av kursen arbetar studenten med projektarbeten.

I kursen tränas följande generella kompetenser: kritiskt tänkande, vetenskaplig kommunikation samt muntlig presentation

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända prov och redovisningar samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det rekommenderas att studenten har grundläggande kunskaper i cellbiologi och fysiologi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Medansvariga:
Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Cellbiologi
Ersätter: Ersätter delvis HV0099
1) Physiology of domestic animals
Författare: Sjaastad et al
ISBN: 978-82-91743-41-7
Kommentar: Chapters 4, 6, 15, 19 should be read/repeated before the start of the course since they provide important background knowledge for this course.
2) Physiology of domestic animals
Författare: Sjaastad et al
ISBN: 978-82-91743-41-7
Kommentar: Course literature (will be examined in the course) includes all of chapter 20 and parts of chapters 7, 15, 16, 18 and 19.
3) Scientific papers
Kommentar: The main part of the course literature is a collection of scientific papers and book chapters that are provided in digital format in Canvas during the course.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Husdjursvetenskap - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0194 Anmälningskod: SLU-10015 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%