Ny sökning
HV0194

Laktationsbiologi

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom faktorer som påverkar mjölkbildning samt interaktioner mellan reproduktion, nutrition, beteende och laktation, inklusive effekter av laktationen på det lakterande djuret.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0194

Läsåret 2021/2022

Laktationsbiologi (HV0194-10015)

2021-09-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Laktationsbiologi (HV0194-M1015)

2021-09-30 - 2021-11-01

Kursplan

HV0194 Laktationsbiologi, 7,5 Hp

Biology of lactation

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Laktationsbiologi 7,5 0102

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

150 hp på grundnivå, varav

• 60 hp biologi eller

• 60 hp husdjursvetenskap eller

• 60 hp hippologi eller

• 60 hp djuromvårdnad eller

• 60 hp veterinärmedicin eller

• 60 hp lantbruksvetenskap varav minst 30 hp husdjursvetenskap eller zoologisamt Engelska 6

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom faktorer som påverkar mjölkbildning samt interaktioner mellan reproduktion, nutrition, beteende och laktation, inklusive effekter av laktationen på det lakterande djuret.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för utveckling, anatomi och fysiologi hos mjölkkörteln och omkringliggande vävnad, inklusive mjölkbildningens fysiologi,

- redogöra för hur mjölkens kvalitets- och processegenskaper kan påverkas av skötsel-, utfodrings- och mjölkningsrutiner samt genotypens inverkan på mjölkens sammansättning och kvalitet,

- ge exempel på interaktioner mellan reproduktion och laktation,

- förklara mjölknedsläppningsreflexen, beskriva dess betydelse för möjligheten att tömma mjölkkörteln och detaljerat beskriva olika steg i digivning och i mjölkningsrutiner, i detalj beskriva hur en mjölkningsmaskin fungerar och beskriva samspelet mellan djur, människor och teknik vad gäller mjölkning,

- ge exempel på de vanligaste patogener och sjukliga förändringar som drabbar lakterande juver och beskriva metabola sjukdomstillstånd som är kopplade till laktation,

- beskriva och föreslå olika former av analysmetodik som används för kvalitetsbestämning av mjölk,

- utifrån de biologiska kunskaperna bedöma och utvärdera mjölkningstekniker, rutiner och till mjölkning angränsande skötsel för att nå en optimal produktion, mjölkråvara och djurhälsa samt diskutera inverkan på mjölkproduktionens hållbarhet ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv,

- diskutera och sammanfatta vetenskapliga studier inom laktationsbiologi.

Innehåll

Kursinnehållet är juveranatomi, juverfysiologi, mjölkbildning, mjölkutvinning, juverhälsa, skötselrutiner, mjölkningsteknik, mjölkningsutrustning och genetik. Dessutom behandlas mjölkens sammansättning som effekt av utfodrings-, mjölknings- och skötselrutiner samt avel, mjölkkemi och mjölkanalyser.I kursen görs jämförelser mellan olika mjölkproducerande djurslag, såsom nötkreatur, vattenbufflar, getter, får och kameler. Kursen bygger vidare på grundläggande kunskaper främst i cellbiologi, fysiologi och nutrition men etologi, djurvälfärd, livsmedelsvetenskap, produktionssystem, hållbarhet och interaktion mellan människor, djur och teknik berörs också.I kursen jämförs olika däggdjursarter, inklusive människa, avseende laktation men kor, får och getter ges störst utrymme. Under den första delen av kursen kommer de olika ämnena att behandlas i föreläsningar, övningar och demonstrationer. I slutet av kursen arbetar studenten med projektarbeten.I kursen tränas följande generella kompetenser: kritiskt tänkande, vetenskaplig kommunikation samt muntlig presentation

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända prov och redovisningar samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det rekommenderas att studenten har grundläggande kunskaper i cellbiologi och fysiologi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Medansvariga:

Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Cellbiologi
Ersätter: Ersätter delvis HV0099

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0194 Anmälningskod: SLU-10262 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%