Ny sökning
HV0195

Utformning av avelsprogram

Kursen ger kunskaper som är tydligt tillämpbara i verkliga avelsprogram. Kursen ger en översikt av hållbarhetsbegreppets tillämpning i husdjursavel.

Information från kursledaren

Welcome to “Designing Breeding Programmes” (HV0195)

The course starts 13.00 January 17 in lecture room “Y” in the Ulls building, at the Ultuna Campus, Uppsala http://www.slu.se/en/about-slu/locations/slu-uppsala/ .

Schedule and homepage

A time table is posted at the SLU Student web. You will also find a list of course literature there, and later also grade criteria.

During the course we will use a “virtual course room” in Canvas that you will be able to access at (https://student.slu.se/en/studies/educational-systems/canvas-login/). In Canvas you will find the first tasks to be done in the course, such as preparing for the Previous knowledge exercise and questions for the first Ethics lecture. Let me know (susanne.eriksson@slu.se) if you cannot access Canvas, and need to get the information via email.

Registration

You need to register for the course and can self-register. To be able to do the registration you need to have activated your student IT account (see check list below). If the self-registration does not work during the week before the course starts (e.g. because you who have been accepted conditionally (villkorlig antagning) please contact us-husdjur@slu.se.

Other information

We plan to give the course on campus as much as possible, unless new restrictions or recommendations are presented by the public health authority, the government or SLU. It is however very important to stay at home in case you have any symptoms that might be covid-19.

It is important that you participate in compulsory parts marked in bold in the time table such as the compulsory course start. In case you cannot participate due to illness/symptoms of covid-19 or other valid reasons, please let me know as soon as possible (susanne.eriksson@slu.se) and if you have mild symptoms we will try to let you participate from home via Zoom*.

Please inform the education administrator (us-husdjur@slu.se) in case you do not intend to take the course.

As a new student at SLU you find a useful check list here: https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/

*Zoom: https://student.slu.se/en/sw-news/2020/3/new-tool-for-e-meetings-for-slu-students/. In case you would need to attend from home you may access some programs on the student computers via “My desktop” https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/my-desktop/. To access some of the SLU servers/articles/tools from home you may need to log in via VPN (https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/access-to-databases-requires-vpn/). In case you have problems to use or access the SLU online tools you will need to ask the IT-service for help at the start of the course (https://student.slu.se/en/study-support/it-support/).

If you have further questions regarding the course, please contact:

Susanne.Eriksson@slu.se (course leader) or us-husdjur@slu.se (education administrator).

We are looking forward to meeting you and hope that you will find the course interesting!

Kind regards, Susanne

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0195-30001 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0195

Läsåret 2021/2022

Utformning av avelsprogram (HV0195-M3001)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan

HV0195 Utformning av avelsprogram, 15,0 Hp

Designing breeding programmes

Ämnen

Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Diskussioner 1,0 0102
Övningar 3,0 0103
Projekt 3,0 0104
Skriftlig tentamen 8,0 0105

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

180 hp på grundnivå, varav

• 7 hp genetik

• 7,5 hp statistiksamt Engelska 6

Mål

Kursen ger studenten fördjupade kunskaper i praktisk husdjursavel och god kontakt med husdjursgenetiker.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva hur avelsorganisationer arbetar och förklara varför dagens avelsprogram ser ut som de gör,

- skatta genetiska parametrar, avelsvärden och genetiskt framsteg,

- konstruera avelsprogram för husdjur av olika art, i olika miljöer och typer av produktionssystem,

- bedöma avelsprogram för husdjur med avseende på olika hållbarhetsaspekter och föreslå konkreta åtgärder för att förbättra dessa program,

- kritiskt granska vetenskaplig litteratur i husdjursavel.

Innehåll

Kursen ger kunskaper som är tydligt tillämpbara i verkliga avelsprogram. Kursen ger en översikt av hållbarhetsbegreppets tillämpning i husdjursavel. Exempel på föreläsningsämnen är avelsmål, ekonomiska vikter och avelsvärdering, genomisk selektion genetisk variation.Studenten befäster sina kunskaper genom gruppdiskussioner kring vetenskaplig litteratur med anknytning till föreläsningarna. I ett projekt, som utförs i grupp, gör studenterna en hållbarhetsutvärdering av ett realistiskt avelsprogram. I projektet ingår en etisk diskussion av avelsarbetet.Studenten tränar sin färdighet i statistik under hela kursen, att använda vid tentamen och i det kommande yrkeslivet. Studenten tränar parameterskattning, avelsvärdering och skattning av genetiskt framsteg i datorövningar. Resultat från datorövningarna används också i projektet.Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, grupparbeten och diskussioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen förutsätter kunskaper om grundläggande husdjursavel och genetik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjursgenetik

Medansvariga:

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: Ersätter: HV0175

Litteraturlista

  1. Literature list 2022 DBP [Literature list 2022 DBP] (https://slunik.slu.se/kursfiler/HV0195/30001.2122/Literature_list_2022.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: HV0195 Anmälningskod: SLU-30001 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 100%